Hantering av personuppgifter inom utbildningsförvaltningen

Information om hantering av personuppgifter till dig som har kontakt med utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad behöver spara och behandla personuppgifter om elever så som:

  • Namn
  • Personnummer/samordningsnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Vid behov: dossiernummer, kontaktuppgifter till vårdnadshavare (elever under 18 år) och kontaktuppgifter till kontaktperson eller god man

Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och ge eleverna den utbildning och undervisning de har rätt till enligt skollagen.

Om Mölndals stad vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Mölndals stad inhämtar uppgifter från folkbokföringsregistret (navet). Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Som grund i vårt arbete använder vi oss främst av Skollagen, men också lagar så som Vuxenförordningen och Studiestödslagen.

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter när det är fråga om sådant dataskyddsförordningen benämns som allmänt intresse. Exempel på detta kan vara forskning, arkivering, framställning av statistik eller återsökning av statliga medel kopplat till den verksamhet vi bedriver.

Uppgifterna kommer att sparas under den tid eleven deltar i utbildning hos Campus Mölndal, Krokslättsgymnasiet, Frejagymnasiet eller hos annan extern utbildningsanordnare för elever folkbokförda i Mölndal. Uppgifterna gallras därefter utifrån dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Aktuella kontaktuppgifter till utbildningsnämndens dataskyddsombud.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Dela på:

Senast uppdaterad