Hantering av personuppgifter inom vård och omsorg

Information om hantering av personuppgifter till dig som ansökt om bistånd eller får hälso- och sjukvårdsinsatser från Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad.

Om du ansöker om insatser från vård- och omsorgsförvaltningen kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna utreda ditt behov av stöd och rätt till bistånd som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.

Vård- och omsorgsnämnden kommer behandla uppgifter om:

  • ditt namn,
  • personnummer,
  • kontaktuppgifter
  • och vid behov uppgifter om hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga/företrädare, biståndsbeslut och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss.

Du behöver inte lämna dessa uppgifter till oss men om du inte gör det är det möjligt att vi inte kan utreda att du har rätt till det du ansökt om. Uppgifterna sparas som längst i fem år efter att din kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen upphör.

Om du blir beviljad bistånd eller hälso- och sjukvårdsinsatser kommer vi att behandla personuppgifter om dig för att kunna se till att du får den eller de insatser du blivit beviljad samt för att kunna sköta eventuell administration, kvalitetssäkring, fakturering och liknande kring insatsen. Utöver de personuppgifter som nämns i första stycket kommer vi också behandla uppgifter kopplat till de insatser du beviljats.

Det kan handla om uppgifter om exempelvis kost, journalanteckningar, önskemål vid insatser, med mera. De uppgifter du väljer att lämna används för att se till att du får rätt vård eller omsorg och för att dokumentera densamma. Personuppgifterna får hanteras med stöd av att verksamheten räknas som en uppgift av allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.

Om du är beviljad en insats enligt socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialförsäkringsbalken (SFB) kommer uppgifterna om dig samlas i en personakt som sparas som längst i fem år efter att ditt ärende avslutas. Akten tas sedan bort eller lämnas vidare till arkivering för forskningsändamål.

Om du blir beviljad hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kommer uppgifterna om dig samlas i en patientjournal som sparas i tio år efter att ärendet avslutats. Journalen lämnas sedan vidare till arkivering för forskningsändamål.

Om du till följd av ett biståndsbeslut tecknar ett avtal med vård- och omsorgsförvaltningen, om till exempel trygghetslarm eller hyra av lägenhet, så kommer vi att behandla de uppgifter som krävs för att fullgöra vår del av avtalet med dig.

De uppgifter som behandlas, inklusive journal och personakt, samlas framförallt digitalt i förvaltningens verksamhetssystem. Bara behörig personal kommer åt dina uppgifter och tillgången till uppgifter i systemet loggas och kan kontrolleras i efterhand.

Vid behov förekommer dina uppgifter även i pappersform och som enskilda filer (till exempel i form av utskrivna scheman eller digitala deltagarlistor). Handlingar som inte ingår i personakt eller patientjournal rensas när de inte längre behövs.

Mer information om hur dina uppgifter hanteras finns i förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om din beviljade insats utförs av en extern utförare, till exempel ett privat hemtjänstföretag, så kommer vi lämna över uppgifter om dig till den aktuella utföraren som då har ett eget personuppgiftsansvar.

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter om dig till våra biträden vid till exempel fakturering och vissa utskick. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

De personuppgifter vi behandlar om dig är i första hand de uppgifter du själv lämnat. Om det behövs kan vi också hämta in uppgifter om dig från offentliga register, anhöriga, gode män och andra företrädare samt personal du har kontakt med inom förvaltningens verksamheter eller hos andra vård/omsorgsgivare.

Vård- och omsorgsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som vård- och omsorgsnämnden behandlar.

Kontaktuppgifter till vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad