Person­uppgifter för anhöriga och personal inom vård och omsorg

Information om hantering av personuppgifter rörande personal eller anhöriga till person som beviljats insatser av vård- och omsorgsnämnden i Mölndals stad.

  • Om du är anhörig eller personal med anknytning till en brukare hos vård- och omsorgsförvaltningen kan dina personuppgifter bli registrerade av förvaltningen.
  • Om du lämnar uppgifter om en brukare kan ditt namn och eventuellt andra uppgifter antecknas i brukarens journal eller personakt.
  • Om du lämnar namn och kontaktuppgifter kan det antecknas i listor över kontakter kopplat till brukaren. Detta gäller även för gode män och förvaltare.

Dessa personuppgifter behandlas för att kunna dokumentera relevanta uppgifter kopplat till brukaren och för att vid behov kunna nå brukarens viktiga kontakter. Personuppgifterna får hanteras med stöd av att förvaltningens verksamhet räknas som en uppgift av allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.

Uppgifterna som behandlas är vanligtvis namn och kontaktuppgifter. För personal behandlas även uppgifter om tjänst och för anhöriga behandlas uppgifter om koppling till brukaren. Om du väljer att lämna ytterligare uppgifter om dig själv kan även dessa registreras om det är relevant för brukarens vård och omsorg. Anhöriga väljer själva vilka uppgifter de vill lämna.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om uppgifterna registreras i en personakt sparas de som längst i fem år efter att brukarens kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen upphör. Akten tas sedan bort eller lämnas vidare till arkivering för forskningsändamål.

Om uppgifterna registreras i en patientjournal sparas de som längst i tio år efter att brukarens kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen upphör och sedan lämnas journalen vidare till arkivering för forskningsändamål. Uppgifter som inte ingår i personakt eller patientjournal rensas när de inte längre behövs.

Var sparas uppgifterna?

De uppgifter som behandlas samlas framförallt digitalt i förvaltningens verksamhetssystem. Bara behörig personal har tillgång till dina uppgifter och tillgången till uppgifter i systemet loggas för att kunna kontrolleras i efterhand.

Vid behov så förekommer dina uppgifter även i pappersform och som enskilda datorfiler (till exempel i form av kontaktlistor).

Mer information om hur dina uppgifter hanteras finns i förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Om du lämnar uppgifter om dig själv ska du ifall de registreras få information om det. Det är möjligt att uppgifter om dig som andra än du lämnat registreras. Till exempel kan en brukare själv uppge namn och andra uppgifter om anhöriga och professionella kontakter. Eftersom uppgifter om brukare inom socialtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamhet är sekretessreglerade innebär det att du inte får information om dina uppgifter finns med i en annan persons journal eller personakt.

Det går att begära ut en journal eller personakt från förvaltningen. I så fall görs en sekretessprövning om det är möjligt att lämna ut den eller inte. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om det inte krävs enligt lag eller för att kunna utföra vår verksamhet.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

Vård- och omsorgsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som vård- och omsorgsnämnden behandlar.

Aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad