Klagomålshantering inom utbildning och barnomsorg

Du som är medborgare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål på verksamheten för barn och elever för att påtala något du tycker är fel inom barnomsorgs- och utbildningsverksamheten. Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss att höja kvalitén och leverera bättre tjänster.

Att lämna en synpunkt eller ett klagomål

Det finns olika möjligheter att lämna in en synpunkt eller ett klagomål genom att:

  • fylla i webbformulär "Jag vill lämna en synpunkt". Länk till formuläret finns på alla sidor på molndal.se inklusive skolornas egna sidor
  • skicka e-post till skolförvaltningen
  • anmäla till ansvarig rektor
  • anmäla till någon annan medarbetare i Mölndals stad
  • skicka brev till skolförvaltningen
  • ringa till din skola eller till skolförvaltningen

Samtliga medarbetare i Mölndals stad har skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Mottagande medarbetare ansvarar för att de ges till registrator som registrerar ärendet i synpunkts- och klagomålshanteringssystemet.

Förhållningssätt till synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål ska betraktas som värdefull information som gör det möjligt att förbättra kvaliteten på kommunens tjänster och service.

Klagomål ska bemötas på ett positivt sätt.

Alla synpunkts- och klagomålslämnare förtjänar att bli trodda, respekterade och tagna på allvar.

Det ska vara möjligt att lämna en synpunkt eller ett klagomål till vem som helst i Mölndals stad. Mottagaren ska veta var denne ska vända sig i nästa steg.

Om du som synpunktslämnare känner att du inte blivit bemött enligt ovanstående förhållningssätt kan du kontakta skolförvaltningen via e-post eller via telefon.

Information och handläggning

Alla synpunkter och klagomål ska registreras, följas upp och i mån av möjlighet avhjälpas.

Inom maximalt 2 dagar ska du få en bekräftelse på att synpunkten är registrerad och vilken handläggare som handlägger ärendet. Ofta kan detta ske redan samma dag.

Inom maximalt 5 dagar ska du meddelas vad som händer i ärendet och vad som förväntas hända med anledning av din synpunkt. Du kan ofta få ett fullständigt svar snabbare.

Synpunkter och klagomål besvaras antingen via e-post eller via brev, något som du själv bestämmer.

Publicering, anonymitet och sekretess

Inkomna synpunkter och svar publiceras på Mölndals stads hemsida. Undantag från denna regel gäller för ärenden som omfattas av sekretess, är kränkande, brottsliga eller innehåller känsliga personuppgifter.

Du har möjlighet att lämna en synpunkt eller klagomål anonymt men du har då inte möjlighet att få ärendet besvarat. Anonyma ärenden handläggs i övrigt som vilket annat ärende som helst.

Ansvarig

Ansvarig för information om synpunkts- och klagomålshanteringssystemet inom skolförvaltningen är kvalitetsledaren som arbetar med förvaltningens kvalitetsfrågor.

Kvalitetsledaren kan nås via e-post eller telefon. Det går också att avtala om tid för ett personligt besök i Mölndals stadshus.

Bakgrund

Enligt skollagen (4 kap. 8 §) ska huvudmannen (skolnämnden) ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Mölndals stad har gemensamma riktlinjer för synpunkter och klagomål. Samtliga klagomål registreras i ett kommungemensamt system där det säkerställs och följs upp att klagomålen besvaras inom utsatt tid. Systemet för synpunkter och klagomål är till för stadens medborgare och brukare (elever/studenter) av stadens tjänster.

Att lämna synpunkter och klagomål är en möjlighet för dig som medborgare och brukare att påtala något du tycker är fel och hjälper oss i vårt kvalitetsarbete där vi ständigt strävar efter att leverera bättre tjänster.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad