Visselblåsarkanal

Som anställd i Mölndals stad eller i något av stadens helägda bolag kan du rapportera om missförhållanden i stadens visselblåsarkanal.

Vad kan du rapportera om?

Visselblåsarkanalen används för att rapportera om missförhållanden hos din arbetsgivare.

Det ska också finnas ett allmänintresse av att det du rapporterar om ska komma fram eller att händelsen strider mot lag eller EU:s bestämmelser. Det innebär som huvudregel att det ska vara fråga om allvarliga missförhållanden. Det betyder att det normalt sett inte finns ett allmänintresse av missförhållanden som endast påverkar dig som person.

Exempel på missförhållanden som omfattas av allmänt intresse är:

 • Bedrägeri
 • Förskingring
 • Mutor
 • Kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter
 • Allvarliga brott mot interna regler
 • Risk för liv, säkerhet, hälsa eller miljö
 • Felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar.

Vem kan rapportera?

Visselblåsarkanalen är till för dig som exempelvis är:

 • Anställd i Mölndals stad, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB, Mölndals Parkerings AB eller Mölndalsbostäder AB
 • Volontär
 • Praktikant
 • Konsult eller på annat sätt utföra arbete för staden eller bolagen
 • Revisor
 • Arbetssökande

Rapportera ett missförhållande

För att omfattas av visselblåsarlagens skydd krävs att du rapporterar om ett missförhållande på rätt sätt. I första hand ska du rapportera genom den interna visselblåsarkanalen. Om du inte får någon respons på ditt ärende så kan du vända dig till en extern rapporteringskanal. Om du inte får någon återkoppling där heller så kan du själv offentliggöra uppgifterna.

Du kan alltid vara anonym när du rapporterar om ett missförhållande. Det finns ett sekretesskydd såväl för dig som rapporterar som för den andra som förekommer i ärendet du rapporterar om.

Intern visselblåsarkanal

Mölndals stad har tillsammans med Gunnebo slott och trädgårdar AB, Mölndal energi AB, Mölndala fastighets AB, Mölndals parkerings AB och Mölndalsbostäder AB en gemensam intern rapporteringskanal. en så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden.

Du kan också rapportera muntligt över telefon eller vid ett personligt möte. Ring kontaktcenter, 031-315 10 00, för att komma i kontakt med visselblåsarfunktionen.

Rapporteringskanalen tar emot, följer upp och lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden.

När du har rapporterat om ett missförhållande kontrolleras att din rapport faller inom ramarna för visselblåsarlagen och därmed ska hanteras av visselblåsarfunktionen. Om den inte omfattas av lagen får du information om detta.

När en rapport kommer in utreds den i första hand av Mölndals stads interna visselblåsarfunktion. Om anmälan exempelvis avser strukturella missförhållanden, högre chefer eller om det av annan anledning är olämpligt med en intern utredning kan den göras av ett externt företag.

Vi kommer att återkoppla till dig inom 90 dagar från att vi tagit emot din rapport.

Externa rapporteringskanaler

Om du inte får någon respons från visselblåsarfunktionen finns det ett antal statliga myndigheter som har till uppgift att tillhandahålla externa rapporteringskanaler. Exempel på myndigheter som tillhandahåller externa rapporteringskanaler:

 • Arbetsmiljöverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Konkurrensverket
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Skatteverket
 • EU:s institutioner

På myndigheternas hemsidor finns ytterligare information om hur man går tillväga för att rapportera via deras rapporteringskanaler.

Offentliggöra uppgifterna

Om du inte heller får återkoppling efter att du har lämnat en rapport via en extern visselblåsarkanal kan du själv offentliggöra uppgifterna om missförhållandet.

Du kan till exempel lämna uppgifterna till en journalist eller publicera de på egen hand.

I visselblåsarlagen framgår under vilka förutsättningar du får offentliggörande information.

Vad får du för skydd?

Visselblåsarlagen, Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger ett skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Skyddet innebär att din arbetsgivare inte får hindra dig att rapportera om missförhållanden. Arbetsgivaren får inte heller straffa dig som har rapporterat om missförhållanden, genom att exempelvis ändra dina arbetsuppgifter, sänka din lön, eller på annat sätt trakassera dig.

Skyddet innebär också att du under vissa förutsättningar kan bryta mot tystnadsplikten när du rapporterar om ett missförhållande. Det gäller om du har skälig anledning att anta att det krävs för att avslöja missförhållandet. Du får dock inte röja uppgifter som omfattas av så kallad kvalificerad sekretess. Vilken sekretess som är kvalificerade framgår i offentlighets- och sekretesslagen.

Meddelar- och anskaffarfrihet

Alla har, enligt grundlagen, rätt att lämna ut uppgifter i syfte att de ska göras offentliga i en tryckt skrift. Det kallas meddelarfrihet. Du har alltså rätt att rapportera om missförhållanden till en journalist eller en författare.

Meddelarfriheten innebär också att kommuner, kommunala bolag och andra offentliga myndigheter inte får efterforska vem som lämnat uppgifterna (efterforskningsförbud) eller straffa den som använt sig av sin meddelarfrihet (repressalieförbud).

Meddelarfriheten gäller inte uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess. Det anges i offentlighets- och sekretesslagen när meddelarfriheten inte gäller.

Den som vill har även rätt att ta reda på information och offentliggöra den. Det kallas anskaffarfrihet.

Det skydd som ges genom visselblåsarlagen är ett komplement till grundlagens bestämmelser om meddelarfrihet och anskaffarfrihet.

Dela på:

Senast uppdaterad