Jämförelser och undersökningar inom äldreomsorg och hemsjukvård

Jämförelser och undersökningar görs för att få en ökad kunskap och förståelse och därmed kunna utveckla verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökning

Varje år genomförs den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen innebär att personer som är 65 år eller äldre får möjlighet att besvara en enkät om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Brukarna kan få stöd av t.ex. anhörig eller god man att besvara enkäten.

Frågor ställs bland annat gällande hälsa, inflytande, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter, tillgänglighet och hjälpen i sin helhet. De som bor på ett äldreboende får även besvara frågor om boendemiljö och måltider.

Undersökningen skickas ut i mitten av mars och pågår till slutet av maj. Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober.

Enhetsundersökning

Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en nationell undersökning som berör hemtjänstverksamheter och särskilda boenden. Undersökningen riktar sig till verksamhetsansvariga.

Verksamheterna får besvara frågor gällande bland annat delaktighet och inflytande samt samordning och samverkan. 

Undersökningen görs under mars-april.

Utvärderingar

Utvärderingar av kvaliteten i vården och omsorgen utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Äldreguiden

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Resultaten hämtas bl.a. från brukarundersökningen och enhetsundersökningen.

Öppna jämförelser

En god vård?

Rapporten Öppna jämförelser 2017 - En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat ger en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat. Rapporten riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner i hälso- och sjukvården.

Rapporten bygger på Socialstyrelsens ramverk för indikatorbaserade uppföljningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Indikatorerna berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet. 

Socialtjänst - äldreomsorg och hemsjukvård

Varje år görs en nationell kommunundersökning gällande Socialtjänsten. En av enkäterna gäller äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Det finns även en kommungemensam enkät. Undersökningen riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

De frågor som ställs gäller framförallt myndighetsutövning (beslut på individnivå). Frågorna är indelade i områdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet samt trygghet och säkerhet.

Undersökningen görs under januari-februari. Resultat publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats under juni. Jämförelser kan göras på kommun- och länsnivå. 

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre är en rapport som ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Rapporten bygger på ett flertal kvalitetsindikatorer som hämtas från brukarundersökningen, enhetsundersökningen och Öppna jämförelser Socialtjänst - äldreomsorg och hemsjukvård.  Exempel på indikatorer är bemötande, förtroende och trygghet, inflytande och tillräckligt med tid, riskförebyggande åtgärder, personalkontinuitet, upplevd hälsa, ensamhet, väntetider på särskilt boende, fallskador och läkemedelsanvändning.

Resultat publiceras på Socialstyrelsens webbplats. Jämförelser kan göras på kommun- och länsnivå. 

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 12.25