Jämförelser och undersökningar inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Jämförelser och undersökningar görs för att få en ökad kunskap och förståelse och därmed kunna utveckla verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökning

Varje år genomförs den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen innebär att personer som är 65 år eller äldre får möjlighet att besvara en enkät om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Brukarna kan få stöd av t.ex. anhörig eller god man att besvara enkäten.

Frågor ställs bland annat gällande hälsa, inflytande, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter, tillgänglighet och hjälpen i sin helhet. De som bor på ett äldreboende får även besvara frågor om boendemiljö och måltider.

Undersökningen skickas ut i mitten av mars och pågår till slutet av maj. Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av september. Socialstyrelsen meddelar i mars 2021 att årets brukarundersökning är kraftigt försenad då deras arbete med upphandling av en leverantör som ska genomföra undersökningen drar ut på tiden. Tidigast hösten 2021 kommer enkäten att skickas ut till personer med hemtjänst och som bor på äldreboende.

Enhetsundersökning

Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en nationell undersökning som berör hemtjänstverksamheter och särskilda boenden. Undersökningen riktar sig till verksamhetsansvariga. Undersökningen genomfördes inte 2020 på grund av Coronapandemin.

Verksamheterna får besvara frågor gällande bland annat delaktighet och inflytande samt samordning och samverkan. 

Undersökningen görs under mars-april.

Utvärderingar

Utvärderingar av kvaliteten i vården och omsorgen utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Äldreguiden

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Resultaten hämtas bl.a. från brukarundersökningen och enhetsundersökningen.

Öppna jämförelser: äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser genomförs årligen av Socialstyrelsen. En av enkäterna gäller äldreomsorg och en kommunal hälso- och sjukvård. Det finns även en kommungemensam enkät. Undersökningen riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

De frågor som ställs gäller framförallt myndighetsutövning (beslut på individnivå). Frågorna är indelade i områdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet samt trygghet och säkerhet.

Undersökningen görs under januari-februari. Resultat publiceras efterföljande år på Socialstyrelsens webbplats. Jämförelser kan i första hand göras mellan kommuner. 


Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad