Jämförelser och undersökningar inom stöd till personer med funktionsnedsättning

Jämförelser och undersökningar görs för att få en ökad kunskap och förståelse och därmed kunna utveckla verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökning

Från 2018 och framåt deltar Mölndals stad i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Den är framtagen av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Undersökningen genomförs i september-oktober och resultatet är färdigt i december.

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som har bostad med särskild service, boendestöd, daglig verksamhet, daglig sysselsättning eller personlig assistans. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Frågorna är indelade i fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Enkäterna riktar sig direkt till brukarna och ska besvaras självständigt. Det är möjligt att få bildstöd eller frågorna upplästa. Det finns också oberoende frågeassistenter som ger stöd vid genomförande av undersökningen.

Resultat 2019

Resultat från tidigare undersökningar:

Enhetsundersökning LSS

Enhetsundersökning LSS är en nationell undersökning som berör bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter. 

Verksamheterna får besvara frågor gällande bland annat delaktighet och inflytande, samverkan, personalens kompetens och rutiner vid misstanke om våld eller beroende/missbruk.   

Undersökningen görs under mars-april. Resultat publiceras i slutet av oktober på Socialstyrelsens webbplats. Jämförelser kan göras på enhets- och kommunnivå. Mölndals stad deltog i undersökningen 2018.

Öppna jämförelser

Socialtjänst - LSS och Socialpsykiatri

Varje år görs en nationell kommunundersökning gällande Socialtjänsten. En av enkäterna gäller LSS och en av enkäterna gäller Socialpsykiatri. Det finns även en kommungemensam enkät.

De frågor som ställs gäller framförallt myndighetsutövning, beslut på individnivå. Frågorna är indelade i områdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet samt trygghet och säkerhet.

Undersökningen görs under januari-februari. Resultat publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats under juni. Jämförelser kan göras på kommun- och länsnivå. Mölndals stad deltog i undersökningen 2018.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad