Nationella undersökningar inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Nationella undersökningar görs för att få en ökad kunskap och förståelse och därmed kunna utveckla verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökning

Varje år genomför Socialstyrelsen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen innebär att personer som är 65 år eller äldre får möjlighet att besvara en enkät om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Brukarna kan få stöd av till exempel anhörig eller god man för att besvara enkäten.

De frågor som ställs i enkäten handlar bland annat om hälsa, inflytande, stödets utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter, tillgänglighet och hjälpen i sin helhet. De som bor på ett äldreboende får även besvara frågor om boendemiljö och måltider.

Om undersökningen

Undersökningen skickas ut i mitten av mars och pågår till slutet av maj. Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av september. Brukarundersökningen 2021 ägde inte rum på grund av försening hos Socialstyrelsen.

Den senaste brukarundersökningen genomfördes januari till mars 2022. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i våra verksamheter. Nedan finner du resultatet för brukarundersökningen i Mölndals stad 2022, både för kommunala och privata utförare.

Resultat 2022

Enhetsundersökning

Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en nationell undersökning som berör hemtjänstverksamheter och särskilda boenden. Undersökningen riktar sig till verksamhetsansvariga. Undersökningen genomfördes inte 2020 på grund av Coronapandemin.

Verksamheterna får besvara frågor gällande bland annat delaktighet och inflytande samt samordning och samverkan. 

Undersökningen görs under mars-april.

Äldreguiden

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Resultaten hämtas bland annat från brukarundersökningen och enhetsundersökningen.

Öppna jämförelser: äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser genomförs årligen av Socialstyrelsen. En av enkäterna gäller äldreomsorg och en kommunal hälso- och sjukvård. Det finns även en kommungemensam enkät. Undersökningen riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

De frågor som ställs gäller framförallt myndighetsutövning (beslut på individnivå). Frågorna är indelade i områdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet samt trygghet och säkerhet.

Undersökningen görs under januari-februari. Resultat publiceras efterföljande år på Socialstyrelsens webbplats. Jämförelser kan i första hand göras mellan kommuner. 

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad