God och nära vård i Mölndals stad

I hela landet pågår en omställning till god och nära vård där den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen spelar en viktig roll i utvecklingen. Målet med omställningen är att du som bor i Mölndals stad ska få en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker din hälsa.

Vårdpersonal håller patient i handen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt för att kunna ge invånare i Mölndals stad bästa möjliga vård och omsorg. Genom att finna nya sätt att arbeta och fler vägar till samverkan kan vi skapa rätt förutsättningar att möta den nationella omställningen till god och nära vård.

Den medicinska utvecklingen gör att vi människor lever allt längre. Många svåra sjukdomar kan idag behandlas och i vissa fall botas helt, vilket är fantastiskt. Utvecklingen medför också nya utmaningar och behov där vi behöver ett system utformat för människor i stället för en sjukvård som är uppbyggd kring sjukdomar och institutioner.

Framtidens hälsosystem måste ha en stark primärvård som bas för att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. En mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med förändrade arbetssätt och ny teknik innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Omställningen till nära vård innebär ett nytt fokus för hälso- och sjukvård och omsorg. Vi behöver ändra fokus: från organisation till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, från en uppdelad till en mer sammanhängande vård och omsorg.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från just varje persons behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för varje person. Du som patient/brukare blir därmed en aktiv medskapare i din egen vård och omsorg i stället för en passiv mottagare av vårdens tjänster.

Genom ökad samverkan kan vi uppnå en bättre samordning så att du som patient/brukare i Mölndals stad får rätt insatser för att stärka din hälsa och förbättra din självständighet.

Den nationella omställningen till god och nära vård bidrar till att driva utvecklingsarbetet framåt inom vård- och omsorgsförvaltningen. Med hjälp av digitala hjälpmedel och genom att fördela resurser rätt skapar vi en sammanhållen vård och omsorg i Mölndals stad, där du som patient/brukare är delaktig.

Vi arbetar ständigt för att utveckla nya arbetssätt kopplade till teamsamverkan, förbyggande och hälsofrämjande insatser samt kompetensutveckling för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Här följer några exempel på vad som görs inför omställningen till god och nära vård:

  • Projekt för ökad kvalitet och utveckling i verksamheterna med stöd av statsbidrag och/eller lokala utvecklingsmedel.
  • Identifiera och skapa forum för erfarenhetsutbyte med andra kommuner och vårdgivare.
  • Ökad samverkan internt och externt, till exempel dialog med regionen.
  • Förändrade arbetssätt och metoder, exempelvis Trygg hemgång.
  • Digitalisering och införande av ny teknik, exempelvis
  • Hälsofrämjande insatser och projekt, exempelvis förebyggande rehabilitering.
  • Kompetensutveckling för personal, exempelvis personcentrerad vård.
  • Fler sjuksköterskor på våra äldreboenden.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad