Så digitala är våra seniorer

Mobiltelefoner är inget främmande för seniorer i Mölndals stad, och fler än förväntat mår bra trots pandemin. Det visar den undersökning som kommunen genomfört bland seniorer under hösten.

Från nyhet publicerad 16 februari 2020:

Stort intresse

Under hösten 2020 genomfördes en enkätundersökning bland seniorer över 65 år i Mölndals stad. I enkäten kunde seniorerna besvara frågor om sina digitala vanor och sin upplevda hälsa. Nästan 1500 personer svarade på enkäten, varav 1300 är över 75 år och lever i ensamhushåll. Resultatet är både förväntat och överraskande.

6 av 10 använder mobiltelefon varje dag

Av svaren framgår att 6 av 10 seniorer i kommunen använder mobiltelefon så gott som varje dag. 9 av 10 uppger att de använder mobiltelefon, men mer sällan. Endast 1 av 10 uppgav att de inte ägde någon mobiltelefon.

Det är mycket glädjande att så många av våra seniorer är vana användare av mobiltelefon. Mobilen är viktig för att undvika ensamhet och isolering men är också ett viktigt redskap i dagens digitala samhälle, säger Maria Patriksson, projektledare och seniorguide.

7 av 10 behöver hjälp med digitala betalsätt

Lite mer än hälften av de tillfrågade uppger att de använder sig av digitala betalsätt, men 7 av 10 behöver hjälp av någon. Nästan 3 av 10 uppgav att de saknar kunskap, och 2 av 10 kände osäkerhet inför att använda digitala betalsätt.

Svaren visar tydligt att många är behov av utbildning inom detta område. Ökad kunskap skulle kunna leda till att bryta isolering och en minskad beroendeställning till andra, säger Maria Patriksson.

Många påverkas av pandemin, men hälften mår ändå bra

I enkäten fanns även frågor om det allmänna hälsotillståndet. 7 av 10 seniorer upplever att de påverkas av pandemin. Men så många som 5 av 10 upplever ändå sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

De flesta längtar efter att få krama sina barn och barnbarn. Men det är ändå fler än förväntat som upplever att de trots allt mår bra, vilket visar att ensamhet inte behöver leda till sämre hälsa, säger Lotta Malm, chef för förebyggandeenheten.

1 av 6 vill få kontakt med seniorguiden

Seniorguiden i Mölndals stad har i uppdrag att uppsöka seniorer som fyllt 65 år för att prata om trygghet och berätta om utbudet för seniorer. Av enkäten framgår att 1 av 6 seniorer vill ha kontakt med seniorguiden.

För att skapa en relation, och få in så många svar som möjligt, ringde deltagarna från projektgruppen upp seniorer över 75 år som fått enkäten hemskickad till sig. Dessa enskilda samtal visade sig vara mycket uppskattade. Vi har fått värdefull information som hjälper oss att förstå behoven och utveckla rätt stöd och insatser. Samtalen visar också hur viktigt förebyggandeenhetens arbete är och inte minst den personliga kontakten, berättar Lotta Malm.

Områdeskoder för lokala insatser

Alla som svarat på enkäten har kunnat välja att lämna svaren anonymt. Men de fysiska enkäterna som skickades ut till seniorer över 75 i ensamhushåll var märkta med en specifik områdeskod.

Tack vare kodningen kan vi se om det finns behov av riktade insatser lokalt inom vissa stadsdelar. Det är viktigt att vi gör insatser där de behövs mest, säger Lotta Malm.

Seniorer hjälper till att utveckla rätt stöd

I enkäten uppgav 180 seniorer att de ville vara med i en referensgrupp för att hjälpa till att öka seniorers kunskaper i digital teknik och bryta isolering.

Utifrån svaren i enkäten har vi lyckats identifiera inom vilka områden våra seniorer behöver extra stöd. Tillsammans med seniorerna i referensgruppen arbetar vi nu med att ta fram rätt former av insatser och aktiviteter, förklarar Lotta Malm.

Om projektet och enkäten

Under våren 2020 startade projektet Att bryta isolering och digitalt utanförskap. Som en del av projektet gjordes en enkätundersökning under hösten 2020 som riktade sig mot seniorer över 65 år i Mölndals stad.

Alla som fyllt 65 år var välkomna att delta i enkätundersökningen som fanns tillgänglig på Mölndals stads hemsida och på Träffpunkterna. Personer över 75 år i ensamhushåll fick även enkäten hemskickad i pappersform.

Nästan 1500 personer svarade på enkäten, varav 1300 är över 75 år och lever i ensamhushåll. Resultatet av enkäten ligger nu till grund för att ta fram och utveckla aktiviteter som ska bidra till att bryta isolering och öka digital delaktighet hos seniorer i Mölndals stad.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad