Värdegrund inom vård och omsorg

Värdegrunden ska tydliggöra etiska värden och normer för arbetet inom vård och omsorg. Värdegrund handlar om bemötande utifrån olika perspektiv och omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser.

Värdighetsgarantier

För äldreboende, hemtjänst och funktionshinderområdet finns det lokala värdighetsgarantier. Syftet med värdighetsgarantierna är att säkerställa kvaliteten och göra det tydligt för brukarna vad de kan förvänta sig av verksamheterna.

Värdegrund inom äldreomsorg

För äldreomsorgen är den nationella värdegrunden en utgångspunkt i arbetet:

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).
(Socialtjänstlagen 5 kap, 4 §.)

Värdegrund inom funktionshinder

Funktionshinderverksamheten har sin utgångspunkt i förarbetet till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (sidan 43):

Den humanistiska människosynen innebär att människan alltid är att betrakta som en individ med värde i sig. Ingen människa är mer värd än någon annan. En ovillkorlig rätt till respekt för människovärdet förändras inte av grad eller av annan art av funktionsnedsättning. Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som ett ’föremål för åtgärder’, utan ska ses som en individ med rättigheter.

Värdegrund inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen:

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad