Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende

Utifrån socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorg har vi tagit fram lokala värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden. Värdighetsgarantier är ett sätt att säkerställa kvaliteten i våra verksamheter. Det är också ett sätt att göra det tydligt för den som behöver vårt stöd, anhöriga och andra vad de kan förvänta sig av våra verksamheter.

Detta är våra löften till dig som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Kontaktman

Du får en kontaktman utsedd vid första personliga mötet med personal. Du har rätt att byta kontaktman.

Genomförandeplan

En individuell överenskommelse, en så kallad genomförandeplan, upprättas när du flyttar in. Du bjuds in till ett samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att stödet ska genomföras. Det ni kommer överens om skrivs in i planen. Där ska också stå när ni tillsammans ska se över hur planen har följts, minst en gång per år. Om du tycker att planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.

Vi bär namnskylt

All personal som ger dig stöd bär en väl synlig namnskylt.

Individuell aktivitet

Du får möjlighet och stöd till en individuell aktivitet i minst två timmar, efter dina egna önskemål, vid minst tolv tillfällen per år.

Utevistelse

Du får möjlighet och stöd till utevistelse utifrån dina behov vid minst två tillfällen per vecka.

Bedömning av din hälsa

När du flyttar in får du erbjudande om att göra en riskbedömning av din hälsa. Förebyggande åtgärder görs utifrån resultatet för att stärka din hälsa. 

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad