Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar staden, hanterar stadens mark- och exploateringsverksamhet samt är myndighet för plan-, bygg-, bostadsanpassnings- och lantmäterifrågor.

Förvaltningen har två politiska huvudmän, byggnadsnämnden och kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

Stadsbyggnadsförvaltningens inriktning och uppgifter

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.

Förvaltningen arbetar med strategiska dokument, översiktlig planering, stadsmiljöfrågor, detaljplanering, fastighetsbildning, bostadsanpassning, bygglov, bygganmälan, GIS (geografiska informationssystem), mätning och kartering. Inom förvaltningen ligger den kommunala lantmäterimyndigheten.

Vidare utövar man ett aktivt markägande genom att köpa och sälja mark för olika stadsbyggnadsbehov samt samordnar stadens investeringsbudget kopplad till exploateringsområden.

Ansvaret för stadens bostadsförsörjning och för försörjning av mark för näringslivet vilar också på förvaltningen.

Förvaltningen arbetar för mölndalsborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Mölndal. En viktig del av kontorets verksamhet är att ge service åt allmänheten och näringslivet.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Björn Marklund
Stadsbyggnadschef
031-315 13 81
bjorn.marklund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad