Ekonomi- och hållbarhetsstyrning

Ekonomi- och hållbarhetsstyrnings övergripande uppdrag är att följa kommunens ekonomiska utveckling, upprätta förslag till kommunal budget och årsredovisning samt svara för ekonomiadministration. Avdelningen ska medverka till att kommunens ekonomi är i balans. Avdelningen ansvarar för utveckling och samordning av hållbarhetsperspektiv, styrning, analyser och metoder för verksamhetsutveckling.

Ekonomi- och hållbarhetsstyrning ansvarar för uppföljning av stadens verksamhet och ekonomi i form av årsbokslut, delårsbokslut och månadsrapport. Den ekonomiska planeringen sker genom budgetprocessen.

Det dagliga arbetet innefattar:

  • kundfakturering
  • leverantörsbetalningar
  • kravverksamhet
  • likviditetshantering
  • moms- och anläggningsredovisning.

I uppdraget ingår även utformning av kommungemensamma riktlinjer, rutinbeskrivningar, anvisningar för ovanstående områden.

I samband med processer och löpande ekonomiadministration lämnas stöd och service till förvaltningarna.

Avdelningen arbetar för att integrera Agenda 2030 och hållbar utveckling i styrningen. Den har övergripande ansvar för att samordna och driva processer för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Den svarar för planeringsunderlag, prognoser och omvärldsanalyser, samt att stärka stadens arbete med uppföljning, analys, processer och projekt. Avdelningen svarar också för stadens geografiska information samt utveckling mot en datadriven organisation.​

Dela på:

Senast uppdaterad