Juridik och myndighetsstyrning

Inom avdelningen finns stadsjurister, kanslipersonal, arkivarier, säkerhet och beredskap, upphandlingsenhet samt överförmyndare i samverkan.

Under avdelningen sorterar följande enheter:

Inköp och upphandlingsenheten ansvarar för att stadsövergripande och förvaltningsöverskridande avtal samt leder samordningen av upphandlings- och inköpsverksamheten.

Juridikenheten är kommunstyrelsens juridiska stöd, vägleder kommunledningen i styrningen av kommunen samt ger stöd till nämnder/förvaltningar.

Stadskansliet ansvarar för koordinering och administration för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt arkiv och diarium.

Säkerhet och beredskapsenheten ansvarar för det centrala krisberedskapsarbetet och arbetet med civilt försvar. Enheten ansvarar också för samordning av stadens informationssäkerhets- och säkerhetsarbete, samt att vi har en väl fungerande krisledningsorganisation.

Överförmyndare i samverkan har tillsyn över gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi och som av denna anledning har en god man eller förvaltare.

Kontakt

Juridik och myndighetsstyrning
Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Henriette de Maré
Enhetschef, stadsjurist
Juridik och myndighets­samordning
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 74
henriette.demare@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad