Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen är den förvaltning som arbetar åt tekniska nämnden. Teknisk chef är ansvarig för verksamheten.

Tekniska förvaltningen är uppdelat olika ansvarsområden:

 • Stadsmiljö
 • Återvinning och avfall
 • Vatten och avlopp
 • Trafik och projekt
 • Stöd och styrning
 • Abonnentservice och kommunikation

Stadsmiljö

Avdelningen tar hand om stadens yttre miljö: underhåll av gator och vägar, belysning, trafiksignaler och broar; vinterväghållning, planering, skötsel och anläggning av parker, planteringar, lekplatser, badplatser och hundrastgårdar med mera. Avdelningen är också ansvarig för naturområden, ridspår, elljusspår och motionsspår, fiske och vattenvård.

Återvinning och avfall

Avdelningen samlar in och tar hand om hushållsavfall, tömmer latriner, hyr ut containrar och tömmer containrar. Avdelningen tar också hand om farligt avfall.

Återvinning och avfall driver Återbruket Kikås och Lindome återvinningscentral.

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsavdelningens huvuduppgifter är att ge Mölndalsborna ett dricksvatten av god och jämn kvalitet, ta hand om VA-kundernas avloppsvatten, spill- och dagvatten på ett miljöriktigt sätt, och att minska ovidkommande vatten (dag- och dräneringsvatten) i spillvattnet.

Trafik och projekt

Enheterna ansvarar för:

 • projektering, planering och utbyggnad av vatten, avlopp och gator
 • tekniska utredningar
 • trafik och trafiksäkerhet
 • dispenser från lokala trafikföreskrifter
 • offentlig plats (Polisen ger tillstånd att utnyttja offentlig platsmark, men tekniska förvaltningen måste yttra sig i dessa ärenden)
 • kollektivtrafik
 • färdtjänst
 • VA-ledningsnätet, förbindelsepunkter

Stöd och styrning

Enheten är ger förvaltningen stöd i övergripande frågor inom områdena:

 • geografiskt informationssystem (GIS)
 • säkerhet
 • juridik och upphandling
 • verksamhetsutveckling
 • ekonomi
 • förvaltningens administration, postöppning och diarium
 • tekniska nämndens administration

Abonnentservice och kommunikation

Enheten administrerar kundfrågor inom VA och avfallshantering. Det kan till exempel vara fakturafrågor, byte av abonnemang, beställning av slamtömning eller byte av vattenmätare.

Vi samordnar förvaltningens kommunikationsarbete och ser till att kommunicera med kommuninvånarna om sådant som kan påverka deras vardag eller som av annan anledning är viktigt för dem inom förvaltningens alla områden.

Felanmälan

Om du har något problem med det kommunala vattnet, vill felanmäla gator, belysning, lekplatser eller liknande ska du kontakta Kontakcenter Mölndal på 031-315 10 00kontakt@molndal.se eller använd e-tjänsten felanmälan.

Om det är akuta problem med vattnet eller gator under kväll och helg, ring alltid på 031-315 10 00 och välj knappval 2 så kopplas du automatiskt till SOS som sköter vår jourtelefon.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad