Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder och genomför beslut på vård- och omsorgsnämndens uppdrag.

Interna utförare, där personalen är anställda i Mölndals stad, är indelade i följande sex områden:

  • bostäder LSS och boendestöd
  • hälso- och sjukvård
  • hemvård
  • korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet
  • socialpsykiatri
  • äldreboende

Förvaltningens myndighetsenhet utreder, fattar beslut och följer upp individärenden inom socialtjänstlagen (SoL), socialförsäkringsbalken (SFB) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inom förvaltningen finns en stab för administrativt arbete. Där ingår de båda enheterna kvalitet och verksamhetsutveckling samt styrning och uppföljning.

Stabens enhet för styrning och uppföljning formulerar de krav som både interna och externa utförare ska följa. Enheten upphandlar och tecknar avtal med externa utförare enligt lagen om offentlig upphandling, LoU och lagen om valfrihetssystem, LOV. Idag finns externa utförare inom:

  • daglig verksamhet
  • hemtjänst
  • ledsagarservice
  • äldreboende

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Eva Klang Vänerklint
Förvaltningschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 54
eva.klang-vanerklint@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad