Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns det fem utskott som bereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen. Utskotten har också rätt att fatta beslut i vissa ärenden, enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

De fem utskotten

Arbetsutskottet behandlar ärenden som rör ekonomi samt övriga frågor som inte behandlas av något av fackutskotten.

Arbetsgivar- och organisationsutskottet behandlar ärenden som rör den kommunala organisationen, personaladministration och personalpolitik.

Lokalstrategiska utskottet behandlar ärenden som rör den strategiska samordningen av verksamheternas behov av lokaler samt investeringar och underhåll

Plan- och exploateringsutskottet behandlar ärenden om översiktsplaner, detaljplaner, exploateringsfrågor, köp och försäljning av fastigheter samt samordning av övergripande miljöfrågor.

Sociala hållbarhetsutskottet ska ge råd och föreslå styrelsen lämpliga åtgärder avseende social hållbarhet och då särskilt beakta mångfalds-, integrations-, diskriminerings-, jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-28 15.03