Otillåten påverkan mot förtroendevalda

Hot, våld, trakasserier och annan otillåten påverkan mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system.

Ingen som har ett uppdrag i demokratins tjänst ska behöva utsättas för hot, våld, skadegörelse eller trakasserier. Mölndals stad har tagit fram en riktlinje Pdf, 132.8 kB. för att motverka och hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda. Riktlinjen beskriver bland annat ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Otillåten påverkan kan leda till att stadens invånare avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda väljer att lämna sina uppdrag. Det kan också innebära att avståndet mellan de förtroendevalda och invånarna blir längre.

Snabblänkar till information på sidan:


Vid akut fara ring 112

Om en situation skulle uppstå där det råder akut fara för dig, dina mötesdeltagare eller dina anhöriga ska du alltid ringa SOS-alarm, 112. SOS-alarm erbjuder också en app som du kan ladda ned till din telefon. Om du ringer via appen så anger telefonen din plats automatiskt, vilket underlättar arbetet för SOS-operatören.

Förebyggande arbete

Som förtroendevald och politiskt aktiv bör du reflektera över vilka risker och sårbarheter som kan uppkomma i samband med ett beslut eller uttalande.

Risker och riskanalys

Ett bra redskap för att reflektera över risker är att göra en riskanalys. Genom riskanalysen är blir du medveten om att något icke önskvärt eller obehagligt kan inträffa och har bättre förutsättningar för att motverka och hantera situationen. Ett enkelt sätt att göra en riskanalys är att fundera över dessa fem frågor:

 • Vad kan inträffa?
 • Hur och på vilket sätt kan det ske?
 • När kan det ske?
 • Var kan det ske?
 • Vem rådgör jag med?

När du gör din riskanalys är det bra om du funderar över vad som har inträffat tidigare i kommunen och vad som har inträffat in andra kommuner.

Så hanterar du olika typer av otillåten påverkan

Hot

Hot vid besök eller i samband med möte

Om du misstänker att en hotfull situation kan uppstå i samband med ett besök eller möte behöver du förbereda dig.

 • Om möjligt kontrollera besökarens identitet och ärende.
 • Om du misstänker att besöket kan bli hotfyllt ska du aldrig träffa personen ensam. Se till att det finns någon i närheten som kan ingripa eller larma.
 • Placera dig om möjligt vid dörren i rummet, så att du snabbt kan ta dig ut. I stadshuset finns det lokaler som är anpassade för att möta besökare. Ta kontakt med Kontaktcenter för att boka en sådan lokal.
 • Vid risk för hot eller våld vid möten, kontakta mötesordförande. Om mötet hålls i stadens lokaler ska du även ta kontakt med säkerhet- och beredskapsenheten.

Hot via brev

Var alltid extra försiktig när du får brev eller paket från en okänd avsändare.

 • Hantera och förvara försändelsen skyddat. Polisens möjlighet att säkra eventuella spår ökar om du är försiktig med försändelsen.
 • Om en avsändare skickar upprepade försändelser till dig är det bra om några förblir oöppnade. Det ökar möjligheten att göra en vidare analys.
 • Ta kontakt med polisen om du misstänker att en försändelse som kommer till ditt hem eller till din arbetsplats innehåller något farligt, som till exempel pulver eller sprängämnen.

Hot via internet

 • Radera inte hot som du har fått via meddelanden till din dator, telefon, läsplatta, eller liknande.
 • Fotografera meddelandet alternativt ta en skärmbild så fort du kan. Tänk på att i vissa appar raderas meddelanden automatiskt efter en tid.

Hot vid telefonsamtal

 • Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer.
 • Försök minnas så många detaljer som möjligt. Notera till exempel: Tid, bakgrundsljud, ålder, kön och accent.
 • Har din mobiltelefon inspelningsfunktion kan du aktivera den.

Skadegörelse

Om någon har skadat eller haft sönder din egendom är det bra om du fotograferar skadorna och sparar fotona som framtida bevismaterial och som underlag för anmälan till försäkringsbolag.

Är det ett pågående brott, ring SOS-alarm, 112.

Trakasserier och stalkning

Om du utsätts för trakasserier är det viktigt att du tydliggör för den som du upplever kränker dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra. Var tydlig och informera om vilka handlingar du upplever som kränkande.

Vid olaga förföljelse eller stalking är det viktigt att vara tydlig med att du inte önskar kontakt med gärningspersonen och därefter undvika all kontakt med personen.

Våld

Kontakta alltid SOS-alarm, 112, vid en pågående våldssituation. Har du fått skador som behöver dokumenteras bör detta göras av läkare.

Om du har blivit utsatt

Om du har blivit utsatt för otillåten påverkan behöver du tänka på att informera och dokumentera händelsen. Du kan även få stöd för att hantera det inträffade.

Så gör du en polisanmälan

Om du som förtroendevald har blivit utsatt för hat, hot eller våld är stadens rekommendation att du ska göra en polisanmälan. Genom att göra polisanmälan finns det möjlighet att lagföra gärningspersonen och stoppa personen från att upprepa brottet. Du gör även en markering om att det som inträffat inte accepteras. I och med att polisanmälan görs kan också brottsoffer- och personskyddsarbetet inledas.

Det är viktigt att du vid polisanmälan anger att du är politiskt aktiv samt att du är engagerad i någon av Mölndals stads utskott, nämnder, fullmäktige eller annan del av den politiska organisationen. Orsaken till detta är att ett angrepp mot dig inte enbart är ett angrepp mot dig som enskild person utan också ett angrepp mot det svenska demokratiska systemet.

En polisanmälan görs via polisens kontaktcenter, 114 14. Skadegörelse och inbrott kan även anmälas direkt på polisens webbplats.

Att tänka på inför en polisanmälan:

 • När inträffade händelsen?
 • Vart var jag när det hände?
 • Var jag ensam?
 • Iakttagelser av gärningsmannen?

När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas.

Informera

Om en allvarlig situation inträffar behöver du informera andra om vad som har inträffat.

 • Medlemmar inom det politiska parti du tillhör
 • Personer inom din nämnd
 • Säkerhet- och beredskapsenheten. De hjälper dig sedan att sprida informationen vidare till berörda tjänstemän.

Dokumentera

Om du har blivit utsatt för trakasserier, hot, våld eller skadegörelse är det viktigt att du dokumenterar vad som har inträffat så att inga detaljer glöms bort.

 • Var gärna två personer när du sparar ned informationen, detta för att undvika eventuella diskussioner om förvanskning.
 • Notera tid och dag och eventuella vittnen.
 • Skriv ner hur du upplevde situationen och hur sömn och allmäntillstånd har påverkats. Detta kan vara bra att ha vid en eventuell framtida rättsprocess.
 • Spara alla inkomna mejl, brev och liknande. Om du tycker att det är jobbigt att läsa meddelandena be en kollega eller annan pålitlig person att gå igenom dem.
 • Fotografera eventuella personskador eller skador på egendom.
 • Spara ned digitalt material med hjälp av skärmbilder eller fotografera av det med din kamera.

Psykologiskt stöd

HR-avdelningen kan hjälpa dig att ta kontakt med företagshälsovården. Du som förtroendevald kan få hjälp med att bearbeta hot, hat och våld, genom till exempel samtalsstöd, stöd från kurator eller psykolog.

Personskydd

Om du blir drabbad av en allvarlig hat-, hot- eller våldshändelse går det att sätta in olika personskyddsinsatser om en polisanmälan är gjord. Säkerhet- och beredskapsenheten kan hjälpa dig att aktivera en personskyddsinsats.

IT-stöd

It-säkerhetsinstruktionerna ger dig vägledning hur du på bästa sätt ska hantera din digitala utrustning. Det gäller både för privat IT-utrustning och IT-utrustning från Mölndals stad.

Rättsligt stöd

Om du har frågor kring polisanmälan eller behöver stöd inför en rättegång så kan du vända dig till stadsjuristerna. Stadsjuristerna kan också hjälpa till med andra rättliga bedömningar, som till exempel jäv.

Kommunikativt stöd

Om särskilt stöd kopplat till kommunikation behövs för att hantera en uppkommen situation ska du i första hand kontakta ditt partis kommunikationsresurser och därefter Mölndals stads kommunikationsenhet.

Läs mer

Länkarna nedan tar dig till webbsidor där du kan hitta relevant information om otillåten påverkan och att bli utsatt för brott.

Kontaktlista

Kontakt

Säkerhets- och beredskapsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad