Brotts­förebyggande rådet

Mölndals stad och Polismyndigheten i Västra Götaland samarbetar kring det brotts­förebyggande- och trygghets­skapande arbetet i Mölndal. Målet är att minska brottslig­heten och öka tryggheten i staden.

BRÅ, Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ som har till uppgift att förse respektive nämnd med information om det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

Rådet samordnas av utsedd brottsförebyggande samordnare.

Brottsförebyggande rådet i Mölndal (BRÅ) ansvarar för att arbetet drivs framåt och ser till att revidera, utveckla och följa upp samarbetet.

Vilka är med i Brottsförebyggande rådet?

Brottsförebyggande rådet består av representanter från olika förvaltningar i staden, politiker, kommunpolisen, räddningstjänsten och bostadsbolagen.

Ordförande för rådet är politikern Elpida Georgitsi (S).

Medborgarlöfte 2022–2023

För att skapa trygghet i Mölndal arbetar vi med ett gemensamt medborgarlöfte ihop med Lokalpolisområde Storgöteborg syd. Genom medborgarlöftet åtar sig staden och polisen att genomföra ett antal trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder kopplat till vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet arbetas fram för att ge dig som invånare möjlighet att påverka eller bli delaktig i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

I arbetet med att ta fram Medborgarlöftet genomförs vanligtvis olika aktiviteter som exempelvis områdesdagar, trygghetskvällar, trygghetsvandringar, dialogmöten, enkätundersökning med mera där det samlade materialet ligger till grund för vilka insatser som planeras. Underlaget bygger även på dialog med medarbetare, trygghetsvärdar, polis samt det lokala näringslivet.

Nuvarande medborgarlöfte Pdf, 233.6 kB. har fokus på trygghet i innerstaden genom ökad samverkan med det lokala näringslivet.

Har du några frågor eller vill bidra med dina tankar kring trygghet i Mölndal kontakta oss gärna.

Lokal samverkansöverenskommelse med polisen

Den lokala samverkansöverenskommelsen Pdf, 258.1 kB. preciseras hur det brottsförebyggande arbetet organiseras i Mölndals stad ihop med Lokalpolisområde Storgöteborg Syd. Dokumentet beskriver vilka prioriterade områden som ska styra det strategiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nuvarande dokument gäller under perioden 2023–2026.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad