Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Det handlar om att alla ska ha frihet att leva och utvecklas efter sina förutsättningar.

Jämställdhet innebär inte att alla ska vara lika. Målet är dock ett samhälle där kvin­nor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhetsmålen omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete, hälsa och fysisk integritet.

Den huvudsakliga strategin i Sverige innebär att jämställdhet ska finnas med i det ordinarie arbetet och i alla politiska frågor och på så sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig service, likvärdig andel av resurserna och lika möjligheter till inflytande. Detta kallas jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsarbete omfattar olika saker:

  • Det kan vara att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män. En jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.
  • Det handlar också om att uppmärksamma kvinnors och mäns villkor till exempel i skolan, på arbetsplatsen, i föreningslivet, i politiken och inom andra samhällsområden. Detta innebär att lyfta fram och förändra rådande normer och könsroller, att arbeta med attityder, värderingar och ideal. Dessa förändras inte enbart med hjälp av att fördelningen av kvinnor och män blir jämn.
  • Att män och pojkar är delaktiga i arbetet är en förutsättning för att nå resultat. Normerna för manlighet kan vara begränsande och alla kan vinna på att de breddas. Medvetet arbete med barn och unga, liksom insatser för att minska och förebygga våld både i nära relationer, via hederskultur och i samhället är också jämställdhetsarbete.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad