Jämställdhetspriset

Jämställdhetspriset delas årligen ut till en person, grupp eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till jämställdhet. Utöver priset delas också ett hedersomnämnande ut till anställd eller anställda, eller verksamhet inom stadens organisation.

Symbol för jämställdhet.

Nominera till priset

Nomineringen för 2023 är stängd och vinnarna kommer presenteras under december månad.

Mölndals vision 2040 visar inriktningen för hur staden ska utvecklas som plats att bo och verka på. Mölndal ska bli den hållbara staden där alla får chansen. Jämställdhetspriset är en del av detta sammanhang.

Vad får vinnarna?

Priset består av 10 000 kr och möjlighet att berätta om sin verksamhet. Anställda eller verksamhet inom staden som vinner hedersomnämnande får diplom och möjlighet att berätta om sitt jämställdhetsarbete.

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Könstillhörighet ska inte påverka dina möjligheter i livet eller samhället. Stereotypa könsroller kan ibland stå i vägen för det. Arbete för jämställdhet kan handla om att jämna ut ojämlikheter mellan män och kvinnor. Det kan också vara att ifrågasätta och förhandla om stereotypa könsroller.

Tidigare vinnare

Vinnare av jämställdhetspriset 2021 är Katrin Hakopian, samordnare vid Kållebruket.

Motivering

Kållebruket prisas för samordning av ett aktivt jämställdhetsarbete i praktiken, riktat till en grupp utrikesfödda kvinnor som tidigare inte uppmärksammats. Genom att möta kvinnorna utifrån deras individuella förutsättningar och hela livssituation, med anpassade metoder och trygghet i mötet har Kållebruket gett deltagarna förutsättningar att utveckla både svenska språket och andra kunskaper som öppnar för större delaktighet i samhället.

Årets vinnare inte bara inspirerar och motiverar, Kållebrukets arbetssätt visar resultat.

Det är både hedersamt och en stor ära att få det här priset. Det betyder mycket både för mig och det fortsatta gemensamma arbetet, och för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. De kvinnor som deltagit i verksamheten har ingen eller mycket kort skolbakgrund från hemlandet och har till stor del saknat kunskaper i svenska. Det handlar om att arbeta långsiktigt och systematiskt och att tro på var och ens förmåga och vilja att utvecklas. Med rätt stöd har deltagarna börjat ta till sig språket, blivit tryggare och kan rikta blicken ut mot yrke och arbete, säger Katrin Hakopian.

Det interna priset 2021

Jämställdhetspriset består även av ett hedersomnämnande som går till en verksamhet inom Mölndals stad. 2021 gick priset till Öppna förskolan. Verksamheten prisas för det medvetna arbetet riktat till nyanlända föräldralediga, främst kvinnor. Genom att erbjuda ett socialt sammanhang och möten med andra föräldrar, introduktion till svenska språket och kunskap om förskolans verksamhet bidrar öppna förskolan till jämställd integration och stärker kvinnors förutsättningar att snabbare nå arbetslivet. Öppna förskolan bidrar till ett jämställt föräldraskap och en god start i svenska samhället, för både föräldrar och barn.

Fältgruppen, vinnare av jämställdhetspriset 2020

De interna pristagarna Ulrika Dahl, förskollärare öppna förskolan och Ylva Engvall, rektor öppna förskolan tillsammans med Jämställdhetspristagaren Katrin Hakopian, samordnare för Kållebruket.

Vinnare av priset 2020

 • Fältgruppen på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Vinnare av priset 2019

 • Olle Katz och hans volontärkollegor
 • Balltorps fritidsgård

Vinnare av priset 2018

 • IK Västra Mölndal Judoklubb
 • Verksamhetsområde integration, social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jämställdhetspriset

Priset ska uppmärksamma person, grupp eller verksamhet som uppfyller en eller flera av dessa kriterier (utan inbördes prioriteringsordning):

 • Bidrar till att uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen
 • Arbetet sker på ett hållbart sätt, exempelvis införlivats i vardagen eller innebär en förändring som håller över tid.
 • Arbetet sker utifrån en analys av jämställdhet i verksamheten
 • Bidrar till att sprida kunskap om jämställdhet
 • Visar prov på nytänkande arbete i sitt sammanhang (i exempelvis sin bransch eller verksamhetsområde)
 • Är en förebild och inspiration för andra (tolkas utifrån sitt sammanhang, som bland annat offentlig verksamhet, mansdominerad bransch)

Dela på:

Senast uppdaterad