Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, det handlar bland annat om rätten till utbildning, arbete, hälsa och kultur. Mölndals stad har precis som alla andra kommuner ansvar för att de mänskliga fri- och rättigheter efterlevs och inte kränks inom de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Ett rättighetsbaserat arbetssätt

I Mölndals stad strävar vi efter ett rättighetsbaserat arbetssätt. I korthet innebär det att anställda i staden ska verka för att se till att kommunens invånare får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar. Vårt arbete med mänskliga rättigheter handlar bland annat om att stadens verksamheter ska fungera för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Diskriminering får inte förekomma och alla människors lika värde är en central del i vårt arbete. Fokus i arbetet är att stärka delaktighet och tillgänglighet.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten. Rätten till utbildning är också av avgörande betydelse för demokratin.

En långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras, eftersom det bidrar till en demokratisk kultur. Samtidigt gäller det omvända, demokratiska beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.

Vi deltar i nätverk

Mölndals stad deltar i det Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter i Sverige, som samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I nätverket ingår tjänstepersoner som har som uppdrag att på olika sätt bidra till ökad mångfald och/eller arbeta mot diskriminering.

Projekt FRAMM, För arbete och mångfald i Mölndals stad

Projekt FRAMM är en två-årig kompetensutvecklande insats som pågår fram till hösten 2018. Projektet riktar sig främst till Mölndals stads 230 chefer och 90 strategiska nyckelpersoner. Satsningen ska öka organisationens kunskap om mänskliga rättigheter, hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter kan främjas i olika verksamheter. Projektet ska också identifiera områden för fortsatt arbete med att integrera ett rättighetsperspektiv i varje verksamhet. Deltagarna får kunskap genom utbildning, handledning och kollegialt lärande. Dessutom ingår analys av den egna verksamheten och dialog med medarbetare.

Syftet är att projekt FRAMM också ska ge deltagarna ökade kunskaper så att staden kan bli en mer inkluderande arbetsplats. En bredare kompetens och mångfald bland våra anställda hjälper i sin tur staden i uppdraget att ge likvärdig service till medborgarna.

 

Kontakt

Ta gärna kontakt med någon av oss om du vill ha mer information om hur Mölndals stad arbetar med mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Relaterad information

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Om mänskliga rättigheter på SKL:s webbplats

Kontakt

Katrin Ceesay
Projektledare FRAMM
Vård- och omsorgsförvaltningen
0707-52 29 21 
katrin.ceesay@molndal.se

Tove Örjansdotter
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-61 76 85
tove.orjansdotter@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-26 14.59