Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang är födda fria och lika i värde och rättigheter.

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, det handlar bland annat om rätten till utbildning, arbete, hälsa och kultur. Mölndals stad har precis som alla andra kommuner ansvar för att de mänskliga fri- och rättigheter efterlevs och inte kränks inom de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Ett rättighetsbaserat arbetssätt

I Mölndals stad strävar vi efter ett rättighetsbaserat arbetssätt. I korthet innebär det att anställda i staden ska verka för att se till att kommunens invånare får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar.

Vårt arbete med mänskliga rättigheter handlar bland annat om att stadens verksamheter ska fungera för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Diskriminering får inte förekomma och alla människors lika värde är en central del i vårt arbete. Fokus i arbetet är att stärka delaktighet och tillgänglighet.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten. Rätten till utbildning är också av avgörande betydelse för demokratin.

En långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras, eftersom det bidrar till en demokratisk kultur. Samtidigt gäller det omvända, demokratiska beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.

Vi deltar i nätverk

Mölndals stad deltar i det Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter i Sverige samt ett utvecklingsnätverk, som samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). I nätverket ingår tjänstepersoner som har som uppdrag att på olika sätt bidra till ökad mångfald och/eller arbeta mot diskriminering.

Läs mer om SKR:s utvecklingsnätverk via länkarna till SKR:s blogg nedan:

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad