Dödsboanmälan

När en person avlider ska anhöriga ordna med begravning och göra en bouppteckning. Om dödsboet har begränsade tillgångar kan du ansöka om att göra en dödsbo­anmälan, vilket är en förenklad bouppteckning. Du ansöker om detta hos kommunen som gör en utredning och fattar beslut. Sedan får du veta om ansökan beviljats eller inte.

Viktigt att göra och veta

Det här är viktigt att göra och att känna till för dig som är dödsbodelägare:

 • Stoppa eventuella autogiron. Detta gör du genom att kontakta banken eller aktuella företag (hyresvärd, elbolag, telefonbolag).

 • Avsluta alla abonnemang och säg upp eventuella hyreskontrakt.

 • Vänta med att betala dödsboets räkningar. Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till att betala begravningskostnaderna. Därefter kan andra räkningar betalas.

 • Ta reda på vilka tillgångar dödsboet har och vad som eventuellt kan tänkas inkomma till dödsboet. Det kan till exempel vara försäkringspengar, återbetalningar, skatteåterbäring.
 • Eventuella skulder stannar i dödsboet.

 • När det gäller själva begravningen kan du vända dig till en begravningsbyrå. Om det är aktuellt med en borgerlig begravning kan begravningsförrättare anlitas via Mölndals stad.

 • I vissa fall kan ekonomiskt bistånd beviljas för begravkningskostnader. Mer information finns längre ned på den här sidan.

Bouppteckning

När en person har avlidit ska en bouppteckning göras. Det är en sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet. Som dödsbodelägare kan du göra en bouppteckning själv eller anlita en bouppteckningsbyrå. Om den avlidna ägde en fastighet (tomt) eller om det finns ett testamente, måste en bouppteckning göras.

Dödsboanmälan

I vissa fall kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning. Dödsboanmälan görs av kommunen (socialnämnden) där den avlidna var folkbokförd.

Om tillgångarna i dödsboet bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter som uppstått med anledning av dödsfallet, exempelvis uppsägningshyra och kostnader för tömning, städ av bostad, kan du vända dig till Mölndals stad för en utredning som kan leda fram till en dödsboanmälan. En dödsboanmälan ersätter bouppteckningen. 

Skicka in ifylld "Blankett för dödsboanmälan" och följande underlag:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Du kan beställa dokumentet från Skatteverket eller be begravningsbyrån om hjälp.
 • Kontosammanställning från bank eller banker från dödsdagen samt uppgift om eventuellt bankfack eller värdepapper.
 • Uppgifter om medel som inkommit efter dödsdagen, eller förväntas komma in.
 • Uppgifter om något debiterats dödsboet efter dödsdagen.
 • Uppgifter om kontanta medel.
 • Uppgifter om försäkringar och om dessa är med eller utan förmånstagare.
 • Uppgifter om yttre inventarier, till exempel bil eller båt.
 • Kopia på senaste deklarationen.
 • Förteckning på dödsbodelägare med namn, personnummer och adress.
 • Uppgifter om efterlevande make/makas tillgångar.
 • Kostnad för begravning.
 • Kostnad för eventuell gravsten eller inskription.
 • Kostnader i samband med begravningen, till exempel förtäring.
 • Uppgifter om hyreskostnad (om den avlidne var ensamstående).
 • Om dödsboet ansöker om ekonomiskt bistånd för att täcka begravningskostnader, ska även kontoutdrag för alla bankkonton två veckor tillbaka för den avlidne inlämnas.

Om den avlidna var gift eller sambo, ska hänsyn tas till den avlidnas andel av de gemensamma tillgångarna. Det gäller också att tänka på följande:

 • att den avlidna är folkbokförd och bodde i Mölndal,
 • att den avlidna inte äger någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt,
 • att den avlidnas hem lämnas intakt tills kommunens handläggare kommer på besök.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Kostnaden för begravning ska prioriteras allra högst när det gäller användning av eventuella tillgångar i dödsboet. Dödsboets tillgångar ska alltså i första hand användas till att betala begravningskostnaderna som går före andra kostnader, exempelvis hyra, el och andra räkningar.

Rätten till bistånd för begravningskostnader bedöms utifrån dödsboets ekonomiska situation. Om det saknas tillgångar i dödsboet, kan ekonomiskt bistånd beviljas till en enkel men värdig begravning i Sverige. Beloppet bör inte vara högre än ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet skiftar för varje år, 2021 är ett halvt prisbasbelopp 23 800 kronor.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader ska dödsboets samtliga tillgångar redovisas med underlag till exempel från dödsboets bank och Skatteverket.

Observera att du som är efterlevande maka/make eller vårdnadshavare har försörjningsplikt, vilket påverkar bedömningen av rätten till bistånd för begravningskostnader.

Till vad beviljas bistånd?

Bistånd kan beviljas för att täcka kostnader för en enkel och värdig begravning. Beloppet bör inte vara högre än ett halvt prisbasbelopp. Socialstyrelsen har fastslagit att ett halvt prisbasbelopp skall kunna täcka dessa kostnader.

Det kan omfatta kostnader för:

 • en dödsannons
 • viss blomdekoration
 • enklare förtäring för en mindre krets anhöriga
 • transport till gravplats
 • gravsten/inskription.

Så går utredningen till

Handläggaren utreder ansökan och gör en ekonomisk prövning om det finns grund för att bevilja bistånd. Handläggningstiden är normalt två till tre veckor och det kan var aktuellt med hembesök i dödsboet. Om ansökan inte är komplett fördröjs handläggningstiden.

Det är det sökande dödsboet som ska visa att det finns ett behov av bistånd och lämna in begärda handlingar. Dödsboet ansvarar också för att lämnade uppgifter i ansökan är korrekta och fullständiga.

Beslut om ekonomiskt bistånd

En ansökan om ekonomiskt bistånd resulterar alltid i ett beslut.

 • Om ansökan beviljas, betalas biståndet vanligtvis ut direkt till begravningsbyrån.

 • Om ansökan inte beviljas (om dödsboet får avslag) får dödsboet ett skriftligt beslut hemskickat med information om hur man överklagar.

Bistånd mot återkrav

Bistånd till begravningskostnader kan beviljas med villkor om återbetalning. Det innebär i korthet att om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar efter ansökan, till exempel skatteåterbäring, finns det en skyldighet att återbetala det beviljade biståndet efter förmåga.

Om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar, har dödsbodelägarna en skyldighet att meddela handläggaren om detta.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad