Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om tillgångarna i ett dödsbo inte räcker till begravning, går det att ansöka om ekonomiskt bistånd till en enkel men värdig begravning i Sverige. Det är viktigt att känna till att begravningskostnaderna ska prioriteras före andra räkningar och skulder som dödsboet har.

Dödsbohandläggning i samverkan

Mölndals stad handlägger även ärenden där den avlidna bodde i Härryda kommun, Lerums kommun eller Partille kommun. Detta på uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun. De fyra kommunernas avtal om samverkan på detta område trädde i kraft den 1 oktober 2022. Mölndals stad är värdkommun för denna samverkan.

Om den här sidan

Informationen på den här sidan handlar specifikt om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Har du frågor om dödsboanmälan och om när det kan vara aktuellt att göra en sådan istället för en bouppteckning? Läs mer här:

Bedömningen görs utifrån dödsboets ekonomi

Eventuell rätt till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader bedöms utifrån dödsboets ekonomi.

Innan ansökan görs ska man kontrollera om det finns någon försäkring som utbetalas till dödsboet (till exempel från arbetsgivare, försäkringsbolag eller fackförbund). Om ett dödsfall orsakats av arbetsskada, arbetssjukdom eller olycksfall i samband med arbetet, kan dödsboet efter den avlidne ha rätt till begravningshjälp från Pensionsmyndigheten. Även när dödsfallet inträffat vid exempelvis totalförsvarsplikt, studier eller arbetsmarknadsprogram, eller om den avlidne var intagen på kriminalvårdsanstalt eller liknande, kan begravningshjälp vara aktuellt.

Kostnader för begravning ska prioriteras

Begravningskostnaderna ska prioriteras före andra räkningar och skulder som dödsboet har, exempelvis hyra, elräkning och fakturor från vården.

Dödsboets tillgångar ska alltså i första hand användas till att betala begravningskostnaderna.

Vem kan ansöka?

Det är dödsboet (det vill säga dödsbodelägarna, person med fullmakt från dödsbodelägarna, eller annan behörig person) som kan ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning.

När kan ekonomiskt bistånd till begravning beviljas?

Om det saknas tillgångar i dödsboet, kan ekonomiskt bistånd beviljas till en enkel men värdig begravning i Sverige.

Observera att du som är efterlevande maka/make/sambo eller vårdnadshavare har försörjningsplikt. Det påverkar bedömningen av rätten till bistånd för begravningskostnader.

Till vad beviljas bistånd?

Bistånd kan beviljas för att täcka kostnader för en enkel men värdig begravning i Sverige.

Beloppet bör inte vara högre än ett halvt prisbasbelopp. Detta bygger på att Socialstyrelsen har fastslagit att ett halvt prisbasbelopp skall kunna täcka nämnda kostnader. Prisbasbeloppet skiftar för varje år och 2022 var ett halvt prisbasbelopp 24 150 kronor. (Informationen kommer att uppdateras till 2023 års nivå.)

Det kan omfatta kostnader för:

  • en dödsannons
  • viss blomdekoration
  • enklare förtäring för en mindre krets anhöriga
  • transport till gravplats
  • gravsten/inskription
  • begravningsbyråns arvode.

Så går utredningen till

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska dödsboets samtliga tillgångar redovisas genom underlag exempelvis från dödsboets bank och från Skatteverket.

Handläggaren utreder ansökan och gör en ekonomisk prövning för att se om det finns grund för att bevilja ekonomiskt bistånd. Handläggningstiden är normalt två till tre veckor och det kan vara aktuellt med hembesök i dödsboet. Om ansökan inte är komplett, blir handläggningstiden längre.

Det är det sökande dödsboet som ska visa att det finns ett behov av bistånd och lämna in begärda handlingar. Dödsboet ansvarar också för att lämnade uppgifter i ansökan är korrekta och fullständiga.

Utredningen leder fram till ett beslut

En ansökan om ekonomiskt bistånd resulterar alltid i ett beslut:

  • Ansökan beviljas: Om ansökan beviljas, betalas biståndet vanligtvis ut direkt till begravningsbyrån.

  • Ansökan beviljas inte: Om ansökan inte beviljas (om dödsboet får avslag) får dödsboet ett skriftligt beslut med information om hur ett överklagande går till.

Ekonomiskt bistånd mot återkrav

Bistånd till begravningskostnader kan beviljas med villkor om återbetalning.

Det innebär i korthet att om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar efter ansökan, till exempel skatteåterbäring, finns det en skyldighet att återbetala det beviljade biståndet efter förmåga.

Om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar, har dödsbodelägarna en skyldighet att informera handläggaren om detta.

Relaterad information

Dödsbohandläggning i samverkan

Kontakt

Receptionens öppettider
Södra Ågatan 4A
Måndag 8.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Tisdag     8.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Onsdag   8.00-16.00 (lunchstängt 12-13)
Torsdag  8.00-17.30 (lunchstängt 12-13)
Fredag    8.00-14.30 (lunchstängt 12-13)

Akuta situationer utanför kontorstid
Ring 112 eller socialjouren 031-365 87 00

Dela på:

Senast uppdaterad