Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om tillgångarna i ett dödsbo inte räcker till begravning, går det att ansöka om ekonomiskt bistånd till en enkel men värdig begravning i Sverige. Det är viktigt att känna till att begravningskostnaderna ska prioriteras före andra räkningar och skulder som dödsboet har.

Sedan den 1 juni 2022 handlägger Mölndals stad även ärenden där den avlidna personen bodde i Partille kommun. Under hösten startar en samverkan på området där ytterligare två kommuner ingår.

Begravningskostnader är prio

Begravningskostnaderna ska prioriteras före andra räkningar och skulder som dödsboet har, exempelvis hyra, elräkning och fakturor från vården. Dödsboets tillgångar ska alltså i första hand användas till att betala begravningskostnaderna.

Eventuell rätt till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader bedöms utifrån dödsboets ekonomi. Om det saknas tillgångar i dödsboet, kan ekonomiskt bistånd beviljas till en enkel men värdig begravning i Sverige. Beloppet bör inte vara högre än ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet skiftar för varje år – 2022 är ett halvt prisbasbelopp 24 150 kronor.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader ska dödsboets samtliga tillgångar redovisas genom underlag exempelvis från dödsboets bank och från Skatteverket.

Obs! Du som är efterlevande maka/make eller vårdnadshavare har försörjningsplikt. Det påverkar bedömningen av rätten till bistånd för begravningskostnader.

Till vad beviljas bistånd?

Bistånd kan beviljas för att täcka kostnader för en enkel och värdig begravning. Beloppet bör inte vara högre än ett halvt prisbasbelopp. Socialstyrelsen har fastslagit att ett halvt prisbasbelopp skall kunna täcka dessa kostnader.

Det kan omfatta kostnader för:

  • en dödsannons
  • viss blomdekoration
  • enklare förtäring för en mindre krets anhöriga
  • transport till gravplats
  • gravsten/inskription
  • begravningsbyråns arvode.

Så går utredningen till

Handläggaren utreder ansökan och gör en ekonomisk prövning för att se om det finns grund för att bevilja bistånd. Handläggningstiden är normalt två till tre veckor, och det kan vara aktuellt med hembesök i dödsboet. Om ansökan inte är komplett, blir handläggningstiden längre.

Det är det sökande dödsboet som ska visa att det finns ett behov av bistånd och lämna in begärda handlingar. Dödsboet ansvarar också för att lämnade uppgifter i ansökan är korrekta och fullständiga.

Beslut om ekonomiskt bistånd

En ansökan om ekonomiskt bistånd resulterar alltid i ett beslut:

  • Ansökan beviljas: Om ansökan beviljas, betalas biståndet vanligtvis ut direkt till begravningsbyrån.

  • Ansökan beviljas inte: Om ansökan inte beviljas (om dödsboet får avslag) får dödsboet ett skriftligt beslut med information om hur man överklagar.

Bistånd mot återkrav

Bistånd till begravningskostnader kan beviljas med villkor om återbetalning. Det innebär i korthet att om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar efter ansökan, till exempel skatteåterbäring, finns det en skyldighet att återbetala det beviljade biståndet efter förmåga.

Om dödsboet får ytterligare inkomster eller tillgångar, har dödsbodelägarna en skyldighet att informera handläggaren om detta.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad