Faderskap/föräldraskap

För nyfödda barn som har en registrerad förälder (och inte två) ska kommunen fastställa faderskap/föräldraskap. Detta gäller bland annat barn vars föräldrar är sambo (och alltså inte gifta med varandra). Det gäller även dig som fött barn och som helt eller delvis saknar uppgifter om den andra föräldern. Informationen på den här sidan riktar sig till dig/er.

När ett barn föds i ett äktenskap mellan två personer av olika kön registreras både kvinnan och mannen per automatik som föräldrar, som barnets moder och fader.

Om du som fött barn inte är gift, eller om du lever i ett samkönat äktenskap, är det bara du (som fött barnet) som automatiskt registreras som förälder till barnet. Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band även till den föräldern.

När ett nyfött barn har en registrerad förälder

Kort efter födseln skickar Skatteverket information om det nyfödda barnet till den kommun där barnet är folkbokfört. Det är sedan kommunens (Mölndals stads) skyldighet att fastställa eventuellt faderskap/föräldraskap.

Om det inte råder några oklarheter om vem barnets andra förälder är, kan faderskapet/föräldraskapet i regel fastställas genom att en faderskapsbekräftelse/föräldraskapsbekräftelse undertecknas. (Mer detaljerad info under separat rubrik nedan.)

Om du som fött barn helt eller delvis saknar uppgifter om den andra biologiska föräldern, måste även detta meddelas kommunen.

När du som kvinna i en samkönad relation får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Mer information: Föräldraskap i en samkönad relation och Ska föräldraskap fastställas när två kvinnor som är gifta med varandra får barn?

Ibland måste en mer omfattande utredning göras. (Mer information under separat rubrik nedan.)

Så går det till att fastställa faderskap/föräldraskap

På grund av pandemin handläggs tills vidare bara ärenden där barnet är fött.

  • Efter födseln får Mölndals stad information från Skatteverket om det nyfödda barnet.

  • Kort därpå tar vi kontakt med dig som är barnets registrerade förälder. Detta sker genom ett brev som skickas till din folkbokföringsadress.

  • Därefter ska du/ni inkomma med uppgifter om vem som är barnets andra förälder (om detta inte redan gjorts via e-tjänsten). Om du helt eller delvis saknar uppgifter om den andra föräldern, ska du meddela detta. I båda fallen går det bra att använda e-tjänsten för att fastställa faderskap/föräldraskap.

  • Om du är sambo med barnets andra förälder, skickas handlingarna hem till er. Ni skriver under och skickar tillbaks handlingarna till oss.

  • Om du inte är sambo med barnets andra förälder, ser rutinerna annorlunda ut. Du/ni kommer att få mer information av familjerätten.

  • Det går att anmäla gemensam vårdnad om barnet i samband med att faderskap/föräldraskap bekräftas. Om ingen sådan anmälan undertecknas, kommer modern att fortsatt stå som ensam vårdnadshavare.
  • Efter att bekräftelsen om faderskap/föräldraskap har undertecknats, anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.

Observera att det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band även till den föräldern.

När behövs en mer omfattande utredning?

Ibland behöver faderskapet/föräldraskapet utredas på ett mer omfattande sätt för att kunna fastställas. Detta kan exempelvis bli nödvändigt om det på något sätt är oklart eller råder oenighet om vem fadern är, eller om någon av parterna inte medverkar till att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ibland kan det vara omöjligt att fastställa faderskapet/föräldraskapet, men även då är kommunen skyldig att genomföra en utredning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad