Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Faderskap, föräldraskap

I ett äktenskap mellan två personer av olika kön antas mannen vara far till barnet. I detta fall blir både kvinnan och mannen per automatik registrerade som föräldrar, som barnets moder och fader. När ett barn föds vars föräldrar inte är gifta med varandra blir endast modern registrerad som förälder till barnet.

Anmäla föräldraskap via vår e-tjänst

Via Mölndals stads e-tjänst kan du anmäla föräldraskap både i förväg, alltså medan ni väntar barnet, och efter att barnet är fött. Du behöver BankID eller annan e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Länk till e-tjänsten för anmälan om faderskap/föräldraskap.

När föräldrarna inte är gifta (och inte anmält föräldraskap i förväg)

Cirka 1-2 veckor efter födseln skickar Skatteverket information till barnets folkbokföringskommun om att endast modern är registrerad som förälder. Det är då kommunens skyldighet att fastställa faderskapet/föräldraskapet varpå kontakt med modern tas.

Fastställa faderskap, föräldraskap

Om det inte råder några oklarheter om vem barnets andra förälder är kan faderskapet/föräldraskapet i regel fastställas genom att en faderskapsbekräftelse undertecknas av båda föräldrarna. Därefter anmäler kommunen om faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket. Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet får de juridiska rättigheterna så som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

I samband med att faderskapet bekräftas kan föräldrarna även anmäla om att de ska ha gemensam vårdnad om barnet. Om ingen anmälan om gemensam vårdnad undertecknas kommer modern stå som ensam vårdnadshavare. Mer information om vårdnad hittar ni på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Där finns även en nedladdningsbar informationsbroschyr om vad gemensam vårdnad innebär.

I vissa fall behöver faderskapet, föräldraskapet utredas närmre och mer omfattande. Detta kan exempelvis bli nödvändigt om det på något sätt är oklart eller finns oenigheter om vem fadern är eller om någon av parterna inte medverkar till att få faderskapet, föräldraskapet fastställt. Ibland kan faderskapet, föräldraskapet även vara omöjligt att fastställa, som exempelvis när assisterad befruktning skett utomlands.

Nyfött barn eller väntat barn

Besök hos handläggare för att underteckna faderskapshandlingarna kan genomföras antingen under graviditeten eller efter barnets födelse. Se nedan under respektive rubrik om hur det går till. Observera att tidsbokning alltid krävs.

Nyfött barn

Om inget besök hos handläggare genomförts innan barnets födelse kommer ett informationsbrev per automatik skickas hem till moderns folkbokföringsadress, detta kort efter det att Skatteverket informerat kommunen om att faderskapet/föräldraskapet behöver fastställas för det nyfödda barnet. Föräldrarna behöver alltså inte själva ta kontakt med kommunen om barnet redan är fött.

Efter det att modern mottagit informationsbrevet behöver hon inkomma med uppgifter om vem som är barnets andra förälder. Om modern helt eller delvis saknar uppgifter om den andra föräldern ska även detta meddelas. Uppgifterna lämnas via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

Väntat barn

Ett besök hos handläggare där faderskapshandlingarna undertecknas kan med fördel genomföras redan under graviditeten. Formellt sett registreras faderskapet/föräldraskapet inte förrän efter det att barnet är fött, men genom att samtliga faderskapshandlingar undertecknats under graviditeten förkortas processen med att få faderskapet fastställt och registrerat. Observera att dessa besök endast bokas in med förutsättning att det inte råder några oklarheter om vem som är barnets andra förälder samt i mån av lediga besökstider.

Besöket genomförs tidigast i graviditetsvecka 34 (undantag görs vid medicinska skäl). Då det periodvis kan vara något längre väntetid för besök rekommenderar vi att modern lämnar in uppgifter om den andre föräldern i god tid, dock tidigast i graviditetsvecka 20. Uppgifterna lämnas via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

När vi mottagit uppgifterna kommer en handläggare skicka en kallelse med besökstid.

Föräldraskap i en samkönad relation

När du som kvinna i en samkönad relation får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Mer information om föräldraskap i en samkönad relation hittar ni på

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-10 11.17