Om våld

På den här sidan finns en definition av våld samt information om olika former av våld och tecken på våld samt info om konsekvenser av våld. Längst ned finns tips på länkar till mer information.

Familjefridsteamet i Mölndals stad utgår från den norska psykologen Per Isdals definition av våld som hämtats ur boken Meningen med våld (Gothia, 2001):

Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.

Olika former av våld

Våld kan se ut på många olika sätt och brukar delas in på följande sätt:

 • Fysiskt våld. Exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag med mera.

 • Psykiskt våld. Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord). Här ingår även latent våld (att leva under risk för nytt våld).

 • Sexuellt våld. Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt.

 • Materiellt våld. Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera.

 • Ekonomiskt våld. Tvingas skriva under handlingar, får ej förfoga över egen ekonomi.

 • Försummelse. Gäller främst äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempelvis handla om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämna personen utan tillsyn.

Våldet upprepas

Undersökningar om våld i nära relationer visar att våldet, hoten och trakasserierna ofta inte är en engångsföreteelse. I synnerhet utsätts kvinnor för återkommande hot och våld. Våldsutsatta kvinnor har också beskrivit att våldet trappats upp och blivit allt grövre. Därför är det viktigt att våldet upptäcks tidigt.

Våldets konsekvenser

Det finns en stark koppling mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk ohälsa. En kartläggning som genomförts visar att psykisk ohälsa i form av t.ex. depression, självskadebeteende och riskbruk av alkohol var betydligt vanligare bland dem som utsatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet jämfört med dem som inte utsatts. Symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PSTD) var flera gånger vanligare i den gruppen. Kroppsliga symtom som huvudvärk, återkommande mag- och tarmbesvär, smärtor i nacke och axlar samt yrsel var också vanliga.

Våldet kan få en rad sociala och ekonomiska konsekvenser för den som utsätts, här är några exempel:

 • problem med tilliten till sig själv och andra
 • isolering
 • akuta bostadsproblem
 • dyrare levnadsomkostnader
 • skuldsatthet, orsakad av den som utövat våldet.

Tecken och symtom på våldsutsatthet

Att vara utsatt för våld av en närstående är en omständighet som många gånger gör att benägenheten att berätta om våldet – och att polisanmäla det – är mindre än om våldsutövaren är någon annan. Ibland kan omgivningen lägga märke till tecken på att en individ har utsatts för våld. Ofta finns dock inga tydliga tecken, eller så kan de stå för något annat.

Fysiska skador

Detta är vanliga skador och besvär vid våld:

 • blåmärken, rodnader, sår, klösmärken, brännskador, avslitet hår
 • värk och smärta
 • sönderrivna eller försvunna kläder
 • sömnstörningar
 • ätstörningar
 • kräkreflexer, svårigheter att svälja
 • yrsel, magont, oro och diverse andra psykosomatiska problem.
 • Gynekologiska besvär, skador vid graviditet samt missfall kan vara tecken på att en kvinna är våldsutsatt.

Psykisk ohälsa

Våldsutsatthet kan medföra både kort- och långvariga psykiska besvär. Depression kan vara en reaktion på att ha utsatts för våld. Andra uttryck för psykisk ohälsa till följd av våldet är dåligt självförtroende och att den våldsutsatta förändrar sin personlighet och exempelvis blir tillbakadragen och isolerar sig. Personen kan också bli utagerande och börja utöva våld mot andra eller bli självdestruktiv. Den våldsutsatta kan också reagera genom att undvika vissa personer eller vissa platser, eller motsätta sig fysisk kontakt.

Missbruk

Hög konsumtion av alkohol och/eller droger kan vara tecken på våldsutsatthet.

Stöd från kommunen och andra

Familjefridsteamet erbjuder stöd till dig som är utsatt för våld i en nära relation. Vi stöttar även dig som utsätter någon annan för våld och som vill ha stöd för att förändra ditt beteende. Du som är närstående och orolig för någon annan, är också välkommen att höra av dig. Längst ned på webbsidan finns tips om fler aktörer som du kan vända dig till för att få stöd.

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10
031-315 10 00 (kontaktcenter)
vinr@molndal.se

VID AKUT SITUATION
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad 031-315 10 00. Kvällstid och helger kontaktar du socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad