Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsan­passnings­bidrag för att bekosta nödvändiga anpassningar i ditt hem.

En del anpassningar kan lösas med hjälpmedel. Kontakta därför först till exempel en arbetsterapeut eller fysioterapeut för att diskutera lösningar på funktions­problemen.

Ansökning- och bidragsinformation

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att logga in på e-tjänsten eller fylla i en ansökningsblankett och bifogar intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Om du ansöker via e-tjänsten tar du in medgivandet via en separat blankett och bifogar detta och intyget i e-ansökan.

Intyg

En sakkunnig person, till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare, ska intyga dina behov. Intyget ska beskriva vilka problem som funktionsnedsättningen ger i ditt hem och eventuellt ge förslag på åtgärder. Avgift för intyg kan tillkomma.

Medgivande

Fastighetsägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt

Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver du alltid ha ett medgivande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening att de godkänner de anpassningar du ansöker om. Använd blanketten för ansökan sid 2 för ett skriftligt medgivande. Beslut kan inte fattas utan detta godkännande.

Om du bor i villa och är ensam lagfaren ägare behöver du inte ha ett medgivande eftersom du äger hela din bostad själv.

Om du bor i villa och inte själv är ensam lagfaren ägare, har delad lagfart eller någon eller några andra har lagfart behöver du ha ett medgivande från de andra ägarna.

Medgivande från nyttjanderättshavare

Om någon mer eller någon annan än du står för hyreskontraktet eller står som bostadsrättsinnehavare behöver du få ett medgivande från den/de andra personerna (nyttjanderättshavare) om att göra anpassningar i bostaden. Om sökanden är ensam kontraktsinnehavare behövs inget medgivande från eventuell make/maka/sambo som bor tillsammans med sökanden i bostaden. Använd blanketten för ansökan sid 2 för ett skriftligt medgivande från den eller de personerna

Återställningsbidrag

Vad är återställningsbidrag?

Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

För att öka viljan hos fastighetsägare att samtycka till anpassningar så finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

Det finns villkor för att du ska kunna få återställningsbidrag. Bland annat att bidrag bara lämnas för att återställa sådana åtgärder som tidigare utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag samt att den ursprungliga anpassningsåtgärden inte längre används och är till nackdel för andra boende.

Komplett ansökan innehåller

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Skriftliga medgivanden på blanketten för ansökan

Postledes skickar du ansökan med ditt intyg och medgivande till kommunens handläggare

Bostadsanpassning
Stadsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

bostadsanpassning@molndal.se

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassnings- och reparationsbidrag för att bekosta nödvändiga anpassningar i din permanentbostad.

Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Bidrag kan beviljas för anpassning och komplettering av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning till bostaden. Det kan vara en ramp vid entrén, ta bort trösklar, montera stödhandtag, byta badkaret mot en dusch, installera trapphiss eller spisvakt.

Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Det du kan få bidrag till är åtgärder för att klara vanliga boendefunktioner. Till dessa hör att till exempel komma in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och äta, sköta sin hygien, sova och vila.

Du kan inte få bidrag för lös egendom eller för normalt underhåll.

Du kan inte få bidrag för anpassningar om du bor i ett särskilt boende till exempel äldreboende.

Om du ska byta bostad har du ansvar att välja en bostad som är lämplig med tanke på din funktionsnedsättning. Om du bygger nytt hus eller förändrar i din bostad är rätten till bostadsanpassningsbidrag begränsad.

Kommunens handläggare beslutar om rätten till bidrag och om kostnaden är skälig. Offerter / kostnadsberäkningar kan behövas som underlag till beslut om bidragets storlek.

Alla som ansöker om bidrag får ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas inom tre veckor från det att du har mottagit ditt beslut.

Du som har fått bidrag beviljat ska själv beställa arbetet med anpassningen. Du ansvarar sedan för att fakturan betalas. Konsumenttjänstlagen gäller för arbeten som utförs hos enskilda personer.

Utbetalning av bidrag

När arbetena är klara meddelar du handläggaren det. Bidraget betalas ut när anpassningarna har kontrollerats av handläggaren som utförda. Kopia på kvitto eller faktura för anpassningen ska lämnas eller skickas till handläggaren. Handläggaren kan sedan antingen betala ut bidraget till dig som sökande eller betala fakturan med det beviljade bidraget.

Bidrag betalas inte ut för arbetskostnaden om anpassningen utförs av en privatperson utan F-skattebevis. Då lämnas endast bidrag för materialkostnaden.

Viktigt att känna till

  • Du kan inte få mer i bidrag än vad anpassningen har kostat, även om beslut fattats om högre bidrag.
  • Enligt Skatteverket kan man inte göra ROT-avdrag för arbete som bekostats med bidrag.
  • Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad