Stödfamilj

Stödfamiljer ger barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning möjlighet att byta miljö, träffa andra människor och ha en meningsfull fritid. Stödet ger även anhöriga möjlighet till avlastning.

Barn, ungdomar och unga vuxna som har rätt till stödfamilj får komma hem till en annan familj vanligtvis någon gång i månaden och kanske en vecka på sommaren. Stödfamiljen ska erbjuda en trygg miljö och kan även vara ett stöd för föräldrarna.

Att ansöka om stödfamilj

Ta kontakt med en socialsekreterare på Myndighet LSS för att göra en ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka. 

Vad händer sedan?

Ni får träffa en socialsekreterare på Myndighet LSS som fattar ett beslut utifrån era möjligheter och behov.

Stödet ges om behovet inte kan bli tillgodosett på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp din familj har rätt till eller varför ni fått avslag på ansökan.

Vad kostar det?

Insatsen stödfamilj är avgiftsfri.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Att bli stödfamilj

Det krävs ingen formell utbildning för att bli stödfamilj. Däremot ska du/ni vara över 18 år och kunna erbjuda barnet eller ungdomen en stabil tillvaro.

Stödfamiljer får ekonomisk ersättning för omkostnader samt handledning från Mölndals stad.

Kontakt

Socialsekreterare på Myndighet LSS
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Dela på:

Senast uppdaterad