Sjuklöneersättning

Om din personliga assistent blir sjuk är det du som bestämmer om kommunen eller din assistansanordnare tillsätter en vikarie. Om du och din assistansanordnare skaffar en egen vikarie kan du ansöka om ersättning från kommunen för skäliga merkostnader

Regeringen har tagit beslut om att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april, maj, juni och juli. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Pressmeddelande från regeringen 16 mars

Under perioden augusti - december har regeringen beslutat att kompensera arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen 25 september

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett förslag på hur sjuklöner ska hanteras under perioden augusti - december.

Ansökning om ersättning ska ske löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas i allmän förvaltningsdomstol.

Ansökan/fakturan skickas till:
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal

Obligatoriska uppgifter som ska lämnas in i samband med ansökan/fakturan

  1. Uppgifter om den som varit sjuk.
  2. Kopia på sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till försäkringskassan. Denna ska vara underskriven av den assistent som varit sjuk samt av den assistansberättigade/ombud. I sjukfrån­varo­anmälan ska datum och arbetstid framgår samt karensdag.
  3. Tidrapport för perioden/månaden-ordinarie personlig assistent Uppgifter om vikarie.
  4. Den assistansberättigade/ombud måste intyga om att vikarie har varit tillsatt under de timmar som ordinarie assistent har varit sjuk. Om ingen vikarie har satts in har ingen merkostnad uppstått.
  5. Den ordinarie assistentens lönespecifikation. Ska lämnas för att kommunen ska kunna kontrollera att tidigare utbetalda ersättningar är korrekta i förhållande till lagstiftningen.
  6. Uppgift på storlek på utbetald semesterersättning under sjuklöneperioden.
  7. Uppgift om storlek på utbetalda sociala avgifter, avtalsbundna kostnader, försäkringar.
  8. Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.

Vilka kostnader kan du få ersättning för?

I kostnaderna som ersätts av kommunen ingår sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och övriga kostnader reglerade eller föranledda av avtal (ex försäkring, pension).

I kostnaderna som ersätts ingår ej särskild sjukförsäkring­savgift, administrations­kostnader, ränta eller utbildnings­kostnader.

Blankett:

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad