Sjuklöneersättning

Om din personliga assistent blir sjuk är det du som bestämmer om kommunen eller din assistansanordnare tillsätter en vikarie. Om du och din assistansanordnare skaffar en egen vikarie kan du ansöka om ersättning från kommunen för skäliga merkostnader

Ansökning om ersättning ska ske löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas i allmän förvaltningsdomstol.

Ansökan/fakturan skickas till:
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A
431 35 Mölndal

Obligatoriska uppgifter som ska lämnas in i samband med ansökan/fakturan

  1. Uppgifter om den som varit sjuk.
  2. Kopia på sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till försäkringskassan. Denna ska vara underskriven av den assistent som varit sjuk samt av den assistansberättigade/ombud. I sjukfrån­varo­anmälan ska datum och arbetstid framgår samt karensdag.
  3. Tidrapport för perioden/månaden-ordinarie personlig assistent Uppgifter om vikarie.
  4. Den assistansberättigade/ombud måste intyga om att vikarie har varit tillsatt under de timmar som ordinarie assistent har varit sjuk. Om ingen vikarie har satts in har ingen merkostnad uppstått.
  5. Den ordinarie assistentens lönespecifikation. Ska lämnas för att kommunen ska kunna kontrollera att tidigare utbetalda ersättningar är korrekta i förhållande till lagstiftningen.
  6. Uppgift på storlek på utbetald semesterersättning under sjuklöneperioden.
  7. Uppgift om storlek på utbetalda sociala avgifter, avtalsbundna kostnader, försäkringar.
  8. Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.

Vilka kostnader kan du få ersättning för?

I kostnaderna som ersätts av kommunen ingår sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och övriga kostnader reglerade eller föranledda av avtal (ex försäkring, pension).

I kostnaderna som ersätts ingår ej särskild sjukförsäkring­savgift, administrations­kostnader, ränta eller utbildnings­kostnader.

Blankett:

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad