Förvaltare

Vid förvaltarskap förlorar den som får en förvaltare sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Det innebär att en förvaltare inte är beroende av den enskildes samtycke för de åtgärder hen vidtar inom ramen för sitt uppdrag.

När ska en förvaltare utses?

Tingsrätten tar beslut om att anordna förvaltarskap när hjälp av en god man inte är tillräckligt för att den enskilde ska få den hjälp hen behöver eller för att skydda den enskildes egendom. För att en förvaltare ska utses ska den som behöver hjälp vara oförmögen att vårda sig eller sin egendom. Bedömningen av det medicinska behovet av förvaltarskap görs av en läkare i ett läkarintyg.

Ansökan om förvaltarskap

Den som behöver hjälp, eller hens närmsta anhöriga, kan ansöka om förvaltarskap. Den gode mannen, om en sådan är utsedd, kan också ansöka om förvaltarskap. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun som den enskilde står skriven i. Det är tingsrätten som utreder behovet av förvaltarskap och som tar beslut om förvaltarskap.

Anmälan om behov av förvaltarskap

Eftersom förvaltarskap är en tvångsåtgärd ställs höga krav på att behovet av förvaltare är väldokumenterat och att det finns starka skäl för att det ska anordnas.

Det finns en blankett att använda vid anmälan om behov av förvaltarskap. Anmälan bör innehålla svar på de frågor som ställs i blanketten och det är viktigt att följande framgår:

  • Specifikation av den enskildes ekonomiska situation: inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder. Bifoga även skriftliga underlag som styrker uppgifterna. Vad gäller eventuella skulder bör anges hur och när dessa har uppkommit.
  • Vad har hittills gjorts för att hjälpa den enskilde och varför har dessa åtgärder inte varit tillräckliga/inte fungerat?
  • Konkretisera varför det inte är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder än förvaltarskap för den enskilde.
  • Konkretisera vilka åtgärder en förvaltare förväntas utföra.
  • Konkretisera vilka konsekvenserna skulle bli, för det fall det inte anordnas något förvaltarskap för den enskilde.
  • Konkretisera på vilket sätt den enskildes situation skulle förbättras/förändras för det fall att förvaltarskap anordnas.

Kontakta gärna överförmyndaren per telefon före du lämnar en anmälan om behov av förvaltarskap. Om den aktuella situationen förändras i ett ärende där behov av förvaltarskap anmälts, är det viktigt att kontakta Överförmyndare i samverkan och meddela vad som ändrats.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad