Förvaltare

Förvaltarskap innebär att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet och en förvaltare är därför inte beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder.

När ska en förvaltare utses?

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Den som behöver hjälp är helt oförmögen att vårda sig eller sin egendom. Om personen anses vara skadlig för sig själv eller sin ekonomi kan det finnas grund till förvaltarskap. I sådana fall krävs att en läkare intygar att den som behöver hjälp inte kan vårda sig eller sin egendom.

Ansökan om förvaltarskap

Den som behöver hjälp eller närmsta anhörig kan ansöka om förvaltare. Likaså den gode mannen om en sådan finns förordnad. Ansökan ställs till tingsrätten som beslutar om förvaltarskap.

Anmälan om behov av förvaltarskap

Eftersom förvaltarskap är en tvångsåtgärd så ställs höga krav på att behovet av förvaltare är väldokumenterat, att det finns skäl för att det ska anordnas.

Det finns inte någon standardiserad blankett för anmälan om behov av förvaltare eftersom behovet måste styrkas grundligt och behovet ofta skiljer sig åt. Använd inte blanketten anmälan om behov av god man eftersom den inte är tillräckligt uttömmande. Anmälan bör innehålla svar på de frågor som ställs i den blanketten men måste också innehålla nedanstående information.

  • Specifikation av den enskildes ekonomiska situation: inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder. Bifoga även skriftliga underlag som styrker uppgifterna. Vad gäller eventuella skulder bör anges hur och när dessa har uppkommit.
  • Vad har hittills gjorts för att hjälpa den enskilde och varför har dessa åtgärder inte varit tillräckliga/inte fungerat?
  • Konkretisera varför det inte är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder än förvaltarskap för den enskilde.
  • Konkretisera vilka åtgärder en förvaltare förväntas utföra.
  • Konkretisera vilka konsekvenserna skulle bli, för det fall det inte anordnas något förvaltarskap för den enskilde.
  • Konkretisera på vilket sätt den enskildes situation skulle förbättras/förändras för det fall att förvaltarskap anordnas.

Det kan vara till fördel att före anmälan görs redogöra för ärendet med Överförmyndare i samverkan per telefon. Om den aktuella situationen förändras i ett ärende där behov av förvaltarskap anmälts, är det också viktigt att kontakta Överförmyndare i samverkan och meddela vad som ändrats.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Expeditionen är öppen vardagar 10.00-12.00
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. 

Dela på:

Senast uppdaterad