God man ensamkommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan ansvarig vuxen och söker uppehållstillstånd ska snarast få en god man som företrädare. Gode mannens uppdrag är att företräda barnet i vårdnadshavares och förmyndares ställe.

Uppdraget innebär ytterst att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet.

I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet utan detta sköts av ett boende eller familjehem.

Om barnet senare får uppehållstillstånd ska istället som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Den gode mannens uppgifter

Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:

 • ansöka om uppehållstillstånd
 • hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
 • besluta i fråga om skolgång, skolresor och så vidare
 • delta vid utvecklingssamtal i skolan
 • besluta i frågor rörande barnets boende
 • företräda barnet inom hälso och sjukvård, ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott
 • medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
 • förvalta barnets egendom
 • ansöka om aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • genomgång vid eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

Vem kan utses till god man?

De krav som ställs på en god man för ensamkommande barn är desamma som för alla övriga gode män enligt föräldrabalken, det vill säga rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Dessutom bör den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket både skriftligen och muntligen. Den gode mannen ska även vara opartisk i förhållande till myndigheter.

Man ska även ha god kännedom om utlänningsärenden och asylprocessen.

Information om redovisning

Gode män för ensakommande barn ska redovisa halvårsvis till överförmyndaren. Redovisningen ska ske halvårsvis även efter att barnet fått uppehållstillstånd.

Arvodesriktlinjer för god man för ensamkommande barn 

Arvode

Arvodet för uppdrag som god man för ensamkommande barn är 3 % av prisbasbeloppet per månad (eller 36 % av prisbasbeloppet per helår) till och med det datum uppehållstillstånd beviljas. Därefter kommer arvodet utgå med 2 % av prisbasbeloppet per månad (eller 24 % av prisbasbeloppet per helår). Arvodet innefattar såväl arbetstid som restid.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättningen betalas ut som antingen ett schablonbelopp på 2 % av prisbasbeloppet per helår eller genom faktisk kostnadsersättning. Begär du som god man faktisk kostnadsersättning behöver underlag för samtliga kostnader lämnas in till överförmyndaren. För schablonbeloppet behöver inga underlag bifogas.

Redovisning och begäran om arvode sker halvårsvis. Redovisningsperioderna är: från den 1 april till och med den 30 september
från den 1 oktober till och med den 31 mars.

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad