Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

God man ensamkommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer till Sverige utan sina föräldrar och söker uppehållstillstånd ska snarast få en god man som träder i barnets och förmyndarens ställe.

Uppdraget innebär ytterst att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet.

I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet utan detta sköts av ett boende eller familjehem.

Om barnet senare får uppehållstillstånd ska istället som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Den gode mannens uppgifter

Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:

 • ansöka om uppehållstillstånd
 • hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
 • besluta i fråga om skolgång, skolresor och så vidare
 • delta vid utvecklingssamtal i skolan
 • besluta i frågor rörande barnets boende
 • företräda barnet inom hälso och sjukvård, ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott
 • medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
 • förvalta barnets egendom
 • ansöka om studiebidrag
 • genomgång vid eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

Vem kan utses till god man?

De krav som ställs på en god man för ensamkommande barn är desamma som för alla övriga gode män enligt föräldrabalken, det vill säga rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Dessutom bör den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket både skriftligen och muntligen. Den gode mannen ska även vara opartisk i förhållande till myndigheter.
Man ska även ha god kännedom om utlänningsärenden och asylprocessen

Information om redovisning

Gode män för ensakommande barn ska från och med 1 april 2017 redovisa halvårsvis till överförmyndaren. Redovisningen ska ske halvårsvis även efter att barnet fått uppehållstillstånd.

Redovisningsblankett som gäller från 1 april 2017 för samtliga gode män för ensamkommande barn:

Nya arvodesriktlinjer för god man för ensamkommande barn 

Arvode Arvodet för uppdrag som god man för ensamkommande barn kommer från och med den 1 april 2017 vara 3 % av prisbasbeloppet per månad (eller 36 % av prisbasbeloppet per helår) till och med det datum uppehållstillstånd beviljas. Därefter kommer arvodet utgå med 2 % av prisbasbeloppet per månad (eller 24 % av prisbasbeloppet per helår). Arvodet innefattar såväl arbetstid som restid.

Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Kostnadsersättning Kostnadsersättningen kommer, precis som tidigare, att betalas ut som antingen ett schablonbelopp på 2 % av prisbasbeloppet per helår eller genom faktisk kostnadsersättning. Begär du som god man faktisk kostnadsersättning behöver underlag för samtliga kostnader lämnas in till överförmyndaren. För schablonbeloppet behöver inga underlag bifogas.

Ny redovisningsperiod Från och med den 1 april 2017 kommer redovisning och begäran om arvode att ske halvårsvis. Redovisningsperioderna kommer att vara från den 1 april till och med den 30 september och från den 1 oktober till och med den 31 mars. Redovisning och begäran om arvode kommer att ske enligt följande den närmaste tiden:

2017-01-01: Lämna in din redovisning samt begäran om arvode gällande kvartal 4 år 2016 (oktober-december).

2017-04-01: Lämna in din redovisning samt begäran om arvode gällande kvartal 1 år 2017 (januari-mars).

2017-10-01: Lämna in din redovisning samt begäran om arvode gällande perioden april-september år 2017.

2018-04-01: Lämna in din redovisning samt begäran om arvode gällande perioden oktober-mars år 2017/2018.

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00 - måndag vecka 42 ingen telefontid
tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 13.17