Mottagande från A till Ö

Asylsökande

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här med anledning av förföljelse i hemlandet på grund av ras, religiös eller politisk uppfattning samt kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Hen har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att hen har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande.

ABO

= Anläggningsboende. Migrationsverket ansvarar för asylsökande och för dem med beviljade uppehållstillstånd som ännu inte blivit kommunplacerade. ABO kan vara helinackordering eller lägenhet.

Bosättningslagen

Migrationsverket ansvarar för att anvisa till ett boende i en kommun. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

EBO

= Eget boende. Om den asylsökande inte vill bo i Migrationsverkets boende kan hen hitta en bostad på egen hand. Många väljer att bo hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Den som väljer att ordna sitt boende på egen hand får själv stå för boendekostnaden.

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga är de personer under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare. Migrationsverket ansvarar för anvisning till kommunerna. Kommunen har ansvar för att barnet får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare.

Etableringsersättning

En ersättning som utgår under högst två år och efter upprättad etableringsplan. Försäkringskassan fattar beslut om ersättningen och betalar ut den.

Etableringsplan

Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta en etableringsplan för den nyanlända. Planen gäller under två år. I de flesta fall ingår studier i svenska, samhällsorientering och praktik i planen.

Förberedelseklass

När en elev med annat modersmål än svenska ska börja grundskolan ska kommunen göra en kartläggning av elevens kunskaper. Efter kartläggning beslutar rektorn om klassplacering. I en förberedelseklass går elever från olika kulturer, i olika åldrar och med olika skolbakgrund. De har inte tillräckliga svenskkunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisning i en svensk klass. Därför placeras de först i en förberedelseklass där arbetet främst är fokuserat på det svenska språket och samhället. 

Hemutrustningslån

Den som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan få låna pengar av CSN för att köpa möbler och annan utrustning till sitt nya hem. Det kan vara sängar, tallrikar, kastruller och stolar. Hur mycket man får låna beror på hur stor familjen är, vad som redan finns i bostaden och hur mycket pengar den sökande har.

Kommunplacering

Att vara kommunplacerad innebär att den som har fått uppehållstillstånd har blivit bosatt/folkbokförd i en kommun.

Nyanländ

En nyanländ person är någon som beviljats uppehållstillstånd för bosättning av flyktingskäl eller andra skyddsskäl och som blivit anvisad till en kommun. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser.

Samhällsorientering

Varje vuxen nyanländ har rätt till samhällsorientering via kommunen för att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Den nyanlända får lära sig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna. Kursen i samhällsorientering innehåller åtta olika teman, allt ifrån att komma till Sverige till hur det är att åldras här. Utbildningen får hen på sitt eget språk och den är gratis.

SFI

= svenska för invandrare. SFI ger grundläggande kunskaper i svenska språket för den som är 16 år eller äldre och inte har svenska som modersmål. Hen lär sig tala, läsa, skriva och förstå svenska samt tränar på att använda svenska i vardagslivet, arbetslivet och i samhället. Den som studerar SFI på Campus Mölndal har 15 timmar schemalagda studier per vecka alternativt studier på kvällstid - 3 timmar per vecka.

Språkintroduktion, Sprint

En utbildningen för unga som nyligen har invandrat till Sverige och som vill ha en utbildning med särskilt fokus på det svenska språket. Utbildningen ger möjlighet att gå vidare till gymnasieskolan, yrkeslivet eller annan utbildning. Sprint på Krokslättsgymnasiet anpassas efter den ungas språkkunskaper.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-07 11.17