Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Frågor och svar om mottagandet av nyanlända

Mölndals stad ska ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till vår kommun. Vi arbetar för ett bra mottagande som inkluderar boende, utbildning och egen försörjning.

Sedan mars 2016 finns en lag som innebär att alla svenska kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända. Det är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som anvisar nyanlända till Sveriges kommuner. För Mölndals stad innebär lagen att vi ska ta emot 167 nyanlända Mölndalsbor under 2018.

Hur fungerar kommunens ansvar för nyanlända när det gäller boende?

Av de som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket och alltså har rätt att stanna i Sverige, ordnar många själva en egen bostad, ofta som inneboende hos någon släkting eller bekant. Men de som inte kan det blir i stället anvisade till en kommun som de ska flytta till när de fått uppehållstillstånd. Kommunen har skyldighet att ordna en bostad som den nyanlända kan hyra, främst under sina två första år. Därefter har nyanlända samma ansvar som alla andra att själv hitta någonstans att bo.

Varför tar staden fram tillfälliga bostadslösningar för nyanlända?

Kommunen är enligt bosättningslagen skyldig att ordna bostäder till nyanlända. Det finns tyvärr inte tillräckligt med lediga lägenheter för att kunna möta behovet av bostäder till alla. Bostadsbristen är en växande utmaning för Mölndal liksom för många andra kommuner i Sverige. Det tar tid att ta fram permanenta boendelösningar. I väntan på dem måste tillfälliga bostadslösningar hittas.

Vilka tillfälliga bostäder har Mölndals stad tagit fram för att lösa bostadssituationen?

Modullägenheter Eklanda
I Eklanda har Mölndals stad byggt tio tillfälliga bostäder i form av paviljonger där upp till 30 personer kan bo. Inflyttning påbörjades under december 2016.

Modullägenheter Forsåker
På Forsåkerområdet har Mölndals stad byggt paviljonger med cirka 30-35 lägenheter, där upp till 100 personer kan bo. Inflyttning i paviljongerna påbörjades i mitten av april 2017.

Villavagnar vid Åby camping
Bygglov för villavagnar har godkänts av byggnadsnämnden och staden har ställt upp 24 villavagnar vid Åby camping. Inflyttning i dessa påbörjades under februari månad 2017.

Modullägenheter i Lackarebäck (Rödklövern 1)
Mölndals stad har ingått en avtalsförklaring med Wallenstam AB. Avsiktsförklaringen omfattar bland annat markanvisning och ett tillfälligt bygglov på 10 år för fastigheten Rödklövern 1 belägen vid Ericssontomten i området Södra porten öster om E20.

Var i processen befinner vi oss nu angående de tillfälliga modullägenheterna i Lackarebäck?

Efter godkänt bygglov kommer Wallenstam att uppföra modullägenheter i Lackarebäck. Förberedande markarbeten har påbörjats. Avtalet innebär att staden tecknar hyreskontrakt med Wallenstam för två år framåt, med rätt att förlänga ett år i taget. 30 av lägenheterna kommer att hyras ut av Wallenstam och 60 lägenheter förmedlas till nyanlända.

Varför har Mölndals stad valt de här områdena för att bygga tillfälliga bostäder?

Vi har valt ut egen mark som är planlagd och förberedd för bebyggelse. Platserna har dessutom all infrastruktur på plats (tillfart, VA, el med mera) och närhet till service- och kommunikationer.

Vad innebär tillfälliga bostäder?

Tillfälliga bostäder handlar om till exempel modullägenheter och villavagnar. Den här typen av bostäder behöver tidsbegränsat bygglov. Tidsbegränsat bygglov kan ges för högst 10 år och förlängas med max 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga 15 år. När denna tid löpt ut ska bostäderna flyttas bort. Tidsbegränsade bygglov kräver inte detaljplan för bebyggelse.

Hur gör jag om jag vill överklaga ett bygglov?

Det är sakägare, oftast de närmaste grannarna, som har rätt att överklaga ett bygglov. Sakägare kontaktas per brev av kommunen.

Hur länge ska modullägenheterna stå kvar?

I högst 15 år.

Hade man kunnat bygga modulhus för studenter istället?

Just nu är behovet störst för gruppen nyanlända familjer, när det behovet inte längre är lika stort skulle man kunna använda modulhusen till studenter.

Hur lämpade är de här platserna, med tanke på integrationen?

Integration handlar inte om var man sätter husen i första hand, utan om vad man gör på plats. Där behöver vi mycket kontakt med människor runt omkring som kan hjälpa till att introducera nyanlända Mölndalsbor i områdena.

Hur många nyanlända ska Mölndals stad ta emot?

Prognosen för hur många som kommer hit under 2017 är 233 nyanlända Mölndalsbor. Under 2018 ska Mölndal ta emot 167 personer.

Vilka är det som kommer och varför kommer de till Mölndal?

Nyanlända är personer med uppehållstillstånd i Sverige. Flertalet har redan bott i Sverige i ett till två år. Det rör sig om barn och vuxna i olika åldrar samt både familjer och ensamhushåll. De kommer till Mölndal eftersom migrationsverket har anvisat dem hit och för att alla kommuner i Sverige, enligt bosättningslagen ska dela på ansvaret för nyanlända.

Vem har bestämt att Mölndals stad ska ta emot nyanlända?

Sedan den 1 mars 2016 finns en lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända som anvisas för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Det är Migrationsverket som ansvarar för anvisningen av nyanlända.

Hur integreras nyanlända Mölndalsbor?

Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare, SFI, de går en obligatorisk kurs i samhällsorientering samt får arbetsförberedande aktiviteter. Arbetsförmedlingen leder etableringen i samverkan med kommunen. Genom aktiviteter som språkvän, språkcaféer och samverkan med civilsamhället arbetar Mölndals stad för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället.

Vad ska de nyanlända som kommer göra i Mölndal?

De ska bo och leva här med allt vad det innebär. En del kommer att studera och gå i skolan andra kommer att söka arbete och arbeta. Mölndals stad och Arbetsförmedlingen har ansvar för att hjälpa dem att komma in i vårt samhälle på bästa möjliga sätt.

Får Mölndals stad ersättning för mottagandet av nyanlända?

Mölndals stad får ersättning från staten för mottagande av asylsökande och nyanlända. Statens ersättning till kommunen för varje nyanländ med permanent uppehållstillstånd är en schablonersättning som ser ut enligt följande. Beroende på när den nyanlända tagits emot i kommunen gäller olika schablonbelopp.

Schablonbelopp för 2017 Beroende på när den nyanlända tagits emot i kommunen gäller olika schablonbelopp. För nyanlända som tagits emot i en kommun till och med den 31 december 2015.

  • 83 600 kronor för en person som inte fyllt 65 år
  • 52 400 kronor för en person som fyllt 65 år

För nyanlända som tagits emot i en kommun från och med den 1 januari 2016.

  • 126 400 kronor för en person som inte fyllt 65 år
  • 79 100 kronor för en person som fyllt 65 år

Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning.

Vad gör Mölndals stad för ensamkommande barn och ungdomar?

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommit i kontakt med en svensk myndighet. I det första steget vid ankomst tillgodoser kommunen grundbehoven tak över huvudet, mat och kläder på kroppen liksom att barnen registreras hos Migrationsverket. För barn och ungdomar som ska bo i kommunen en längre tid, alltså de som blivit anvisade till Mölndal, ansvarar staden för att barnet får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare. Tillsammans med barnet/ungdomen och den gode mannen utformas en framtidsplan för utveckling och inkludering i samhället. Planen följs upp regelbundet. Själva asylfrågan, om ett barn eller ungdom ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Jag vill hjälpa till som privatperson. Hur gör jag?

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?

I formuläret Hyr ut till nyanlända kan du som vill hyra ut en bostad göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om bostaden.

Vad är ett HVB-boende?

HVB står för Hem för vård eller boende och är en verksamhet som är inriktad på omvårdnad och stöd och är bemannat dygnet om. HVB är ett boende för ensamkommande barn och ungdomar som inte kan bo med sin familj av olika anledningar. Vissa boenden är tillfälliga i väntan på att mer lämpliga boenden inrättas. I andra boenden är det tänkt att barnen ska bo permanent.

Vad betyder de olika begreppen?

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande.

En nyanländ person är någon som blivit anvisad till en kommun och beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser.

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan någon av sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.

 

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-08 13.29