Krisberedskap

Mölndals stad ansvarar för att viktig samhällsservice fungerar både i vardagen och vid olika typer av samhällsstörningar. Därför arbetar vi aktivt med att kunna förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar.

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället alltmer sårbart. Känsligheten för störningar ökar, vilket innebär att framtidens hot blir mer komplexa och svårförutsedda. Infrastruktursystem såsom it, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att kunna fungera. Klimatförändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem.

Mölndals stads uppdrag

Mölndals stad ska kunna utföra sina viktigaste uppdrag även om samhällsstörningar inträffar. Stadens krisberedskap handlar om att minska sårbarheten i stadens verksamheter och öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Detta sker bland annat genom förebyggande arbete, risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering (planering för att upprätthålla verksamheter), utbildningar och övningar i stadens förvaltningar och bolag.

Vid en kris ligger ansvaret i första hand hos de närmast berörda. Den som har ett ansvar under normala förhållanden har samma ansvar vid en kris. En kris ska, så långt det är möjligt, hanteras av den förvaltning eller det bolag som drabbats.

Alla förvaltningar i Mölndals stad har en plan för krishantering och det finns även en plan för central krisledning Pdf, 259.3 kB.. I de fall en samhällsstörning berör hela staden eller kräver samordning mellan flera förvaltningar kan den central krisledningsorganisationen aktiveras.

POSOM

POSOM står för "psykiskt och socialt omhändertagande". Om en stor olycka eller annan typ av samhällsstörning drabbar Mölndals stads invånare och/eller personer som befinner sig i vår kommun, kan staden aktivera POSOM-gruppen för att stötta drabbade och anhöriga. Gruppen består av representanter från exempelvis socialtjänsten, skolan, polisen och Svenska kyrkan.

Däremot är det den ordinarie sjukvården som har hand om personer som blir fysiskt skadade i en olycka.

Svensk krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med Sveriges krisberedskap är att värna om befolkningens liv och hälsa, se till att samhället fungerar och att vi kan upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Olika aktörer i samhället är beroenden av varandra, det blir extra tydligt om det inträffar en samhällsstörning.

I Sverige har vi flera olika verksamheter som ansvarar för att hjälpas åt inför och vid en samhällsstörning. Till exempel ansvarar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten och Energimyndigheten för hållbar och säker energiförsörjning.

Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är ansvariga för olika geografiska områden, till exempel ansvarar Mölndals stad för att samordna krisberedskapen inom kommunens gränser, Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar för krisberedskapen inom länet och regeringen för Sveriges krisberedskap som helhet.

De tre grundprinciperna

En viktig del i svensk krishantering är vad som brukar kallas de tre grundprinciperna:

  • Ansvarsprincipen – Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ha det under en krissituation. Det betyder till exempel att det är den vanliga sjukvården som tar hand om vården även vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg.
  • Likhetsprincipen – Under en kris ska verksamheten så långt det är möjligt fungera på ett liknande sätt som vid normala förhållanden. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
  • Närhetsprincipen – En kris ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och den aktuella regionen som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga insatser.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad