Krisberedskap

Mölndals stad arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och verka i. Detta sker genom att skapa en god förmåga att förebygga och hantera kriser.

En god planering och beredskap ska i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid oönskade händelser.

Varför arbetar kommunen med säkerhet och kris­bered­skap?

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället alltmer sårbart. Känsligheten för störningar ökar, vilket innebär att framtidens hot blir mer komplexa och svårförutsedda.

Infrastruktursystem såsom it, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att kunna fungera. Befarade klimatförändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem.

Detta ställer krav på att kommunen och dess bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Hur förbereder vi oss?

Vi vill att kommunen, dess personal och kommuninnevånare ska vara förberedda om en större olycka eller händelse skulle inträffa. Det gör vi genom ett planerat säkerhetsarbete och rådgivning till medborgare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad