Våldsbejakande extremism

Mölndals stad har en handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism. Genom handlingsplanen jobbar vi med att alla verksamheter ska bli bättre på att uppmärksamma och hantera människor i riskzon för att rekryteras till våldsbejakande grupper.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande höger­extremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänster­extremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Handlingsplan för att värna demokratin, mot våldsbejakande extremism

Mölndal är den modiga staden där alla får chansen. I stadens vision finns målet att andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka. Att minska brott och kriminalitet är en självklar del i att uppnå visionens mål.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället är ett viktigt led i det arbetet.

Syfte och mål

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra ansvarsfördelning inom handlingsplanens område samt att påvisa vikten av förebyggande arbete och samverkan.

Målet med handlingsplanen är koordinering av samverkansaktörer samt stöd till de olika verksamheter i staden som berörs av frågan i sitt yrkesutövande genom kunskapsinhämtning med mera.

Stödtelefon

Den nationella stödtelefonen 0200–100 200 vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till stödtelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra för att hindra att anhöriga dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Stödtelefonen är öppen på vardagar mellan klockan 9 och 15 och bemannas av kuratorer som behärskar flera språk, till exempel svenska, engelska, arabiska och somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Tips

För dig som är orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk miljö:

  • Jag vill prata med mitt barn
    En vägledning i hur föräldrar kan prata med sina barn om livet på nätet. Statens medieråd.

  • Propaganda och bilders makt
    Ett metodmaterial för skolan. Statens medieråd.

  • Material om falska nyheter och propaganda
    Ett skolmaterial. Statens medieråd.

Kontakt

Charlie Karlsson
Brottsförebyggande samordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 10 00 kontaktcenter
charlie.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad