Start
Mölndals stad i sju steg
1
Vision och mål
2
Organisation och politik
3
Så styrs kommunen
4
Kommunens verksamheter
5
Ekonomi
6
Lag och ordning
7
Kommunala bolag

MÖLNDALS STAD I SJU STEG

under ytan eller på djupet?

Här har vi sammanfattat de mest grundläggande delarna över hur Mölndals stad styrs.

Följ de sju stegen i vågrät riktning så får du en överskådlig bild. Vill du veta mer finns möjligheter till fördjupning. Klicka på Under ytan för mer information om ämnet. Klickar du på På djupet kommer du till ursprungskällan där du också kan ladda ner olika dokument.

Under ytan
På djupet

Under ytan

Du har klickat på Under ytan och här kommer att finnas ytterligare information om det du läste i rutan ovan.

På djupet

När du klickar dig ner På djupet hittar du länkar till dokument eller andra källor.

Vart är Mölndal på väg?

Mölndals stads vision är utformad tillsammans med Mölndalsbor, företag, föreningsliv och våra grannkommuner. Den beslutades av kommunfullmäktige 2013 och lyder så här:


Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Under ytan
På djupet

Vision 2022

Mölndals vision 2022 innehåller tre fokusområden som hjälper oss att hålla rätt kurs längs vägen och ger oss som arbetar i staden en gemensam utgångspunkt för vad vi ska prioritera. Tillsammans ska vi bidra till att utveckla staden och tätorten Mölndal och arbeta för att Mölndal ska vara en viktig del av en växande region. Vi ska skapa en hållbar stad där fler vill bo, arbeta och leva.

Visionens tre fokusområden

En modig stad med en tydlig historia

Det här fokusområdet handlar om att utveckla staden och tätorten Mölndal. Det kommer i sin tur att ge effekt även för övriga orter i Mölndals stad. Vi skapar en tät och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn. När vi utvecklar staden ska vi göra det på ett sådant sätt att vi tar vara på vår unika historia samtidigt som vi blickar framåt. Vi låter gemensamma mötesplatser växa fram där alla är välkomna och i våra stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av bostäder, affärer och nöjen så att det blir trivsamt att vara där.

Mölndal förstärker Västsverige

”Mölndal förstärker Västsverige” handlar om att vi är en del av en växan­de region och att vi ska fokusera på det som är vårt bidrag istället för att försöka ha allt inom vår kommungräns. Närheten till våra grannkommuner är en tillgång. Vi är en attraktiv del av storstaden, men med en egen profil och vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal.

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Fokusområdet ”En hållbar stad där vi växer och mår bra” är den största utmaningen och där det kommer att krävas mest av oss för att lyckas. Barn och unga är i fokus och att de ska må bra och ha en framtid i Mölndal. Visionen pekar ut att vi alla har gemensamt ansvar för barn och unga. Vi ska utveckla bra och trygga skolor där eleverna når höga och jämna skolresultat. Vi ska bygga attraktiva bostäder och erbjuda en grön livsmiljö. Det ska vara enkelt att leva i och besöka Mölndal och vi ska verka för en hållbar utveckling av staden.

Hur infrias en vision?

En vision ska beskriva ett önskat framtida tillstånd. Visionen ska ta ut en gemensam riktning och hjälpa våra politiker att fatta bra beslut.

För att en vision ska bli verklig måste den kopplas till strategier. Och strategierna måste i sin tur konkretiseras i mål och handlingsplaner.

Först då vet alla som arbetar i staden hur just de kan arbeta i rätt riktning.

Under ytan

Så här styr vi mot visionen

Kommunfullmäktiges mål

Kopplade till Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål om hållbar utveckling

Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad

Goda förutsättningar för näringsliv och framgångsrika företag i Mölndal ska bibehållas och stärkas för att möjliggöra nya arbetstillfällen, tillväxt och ökad grad av egen försörjning.

Vi tar bäst tillvara kompetens och attraherar talang genom nära samarbete med både näringsliv och regionala aktörer. Mölndal ska vara ledande avseende företagsklimat och innovation.

Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande

I förskolor och skolor skapar vi tillsammans förutsättningar för livslångt lärande. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor.

Barn och elever ska ha tillgång till stimulerande miljöer som präglas av nytänkande och arbetsro. Med kunskaps- och framtidsorienterad utbildning förbereder vi barn, unga och vuxna för ett framtida arbetsliv.

Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur

I Mölndal ska medborgarna vara trygga. Mölndalsborna ges möjlighet att välja boendemiljö efter livssituation. Det ska vara enkelt att resa hållbart.

I samhällsplaneringen säkerställs balansen mellan byggnation och naturområden.

Samhällsservice och infrastruktur går i takt med tillväxten, nu med ökat fokus på Kållered och Lindome.

Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar

Mölndalsborna ska ha förutsättningar att påverka frågor som rör deras vardag, ingå i social gemenskap samt känna tillit till staden.

Genom tidiga insatser förebygger vi utanförskap och bidrar till goda livsvillkor och psykiska hälsa under hela livet.

Tillsammans med civilsamhället främjar vi ett rikt fritids- och kulturliv och möten mellan olika grupper och generationer.

Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling

Den globala uppvärmningen är den största utmaningen i vår tid. Med klimatsmarta lösningar för effektiv resursanvändning, cirkulär ekonomi och hållbara transporter närmar vi oss fossiloberoende.

För att stärka ekosystemtjänster bevaras den biologiska mångfalden genom sammanhängande grönområden, vattenmiljöer och odlingsbar mark.

Internt mål: Mölndals stad är en attraktiv arbetsgivare

Mölndals stad främjar medarbetares engagemang, kompetens och kreativitet. Staden karaktäriseras av en god arbetsmiljö som möjliggör ett hållbart arbetsliv.

Stadens arbetsplatser präglas av delaktighet där medarbetare kan utvecklas och påverka. Ett modigt och tillitsfullt ledarskap möjliggör innovativa arbetssätt.


Vad tycker Mölndalsborna?

2014 frågade vi tusen Mölndalsbor vad de tycker om sin stad. Många tyckte att läget är attraktivt och att det finns ett företagsvänligt klimat här. Det fanns också de som tyckte att Mölndal saknade en egen och tydlig identitet.

Det tog vi med oss in i arbetet att förbättra Mölndal och är grunden i vårt varumärkesarbete "Bästa möjliga Mölndal. Varje dag."

När vi ställde samma frågor på nytt vintern 2018 svarade sju av tio Mölndalsbor att de uppfattar staden och dess verksamheter på ett positivt sätt. En ökning med tio procent.

Under ytan
På djupet

Vi kan göra det bästa möjliga varje dag

Vi som jobbar i Mölndals stad har ett fantastiskt uppdrag som skapar mening för många människor. Men det är också ett svårt uppdrag. Varje dag måste vi göra avväganden, prioriteringar och fatta beslut som innebär att någon blir besviken. Ibland krävs det att vi tänker och gör annorlunda. Svåra utmaningar löser vi bäst tillsammans.

Öppna och modiga

Vi ska vara öppna för att lära av våra Mölndalsbor, företag, omvärld och forskning. Här har vi ett ansvar att skapa ett lyssnande och nyfiket klimat och arenor och strukturer för att idéer ska komma fram, skapas och förverkligas. Om vi ska klara att vara det bästa möjliga vi kan varje dag måste vi våga pröva nya saker.

Kollegialt förtroende och tillit

Vi som jobbar i Mölndals stad kan tillsammans göra skillnad. Och om vi ska vara vårt bästa möjliga Mölndal varje dag måste det börja i förtroende för varandra. Genom att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter möjliggör vi varandra, och känner oss trygga med att vi gör rätt saker. Dialog präglar vårt arbetssätt och genom att tänka tillsammans blir vi mer kreativa och fattar kloka beslut. Vi vågar också tro på fattade beslut och dra lärdom av dem. Det hindrar oss förstås inte från att ifrågasätta, alltid med bästa möjliga Mölndal i sikte.

 

Hållbar utveckling

För att våra barn och barnbarn – och deras barn och barnbarn – ska kunna leva i ett hälsosamt Mölndal har vi en viktig roll att spela precis just nu. Det arbete vi gör ska skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Minskade koldioxidutsläpp är ett mål vi jobbar mot. Idag står biltrafiken i Mölndal för hälften av utsläppen, därför är en av utmaningarna framöver att göra andra transportslag mer attraktiva att använda.

Under ytan
På djupet

Varför miljömål?

Miljömålen handlar om livet. Vi ska överleva, vilket betyder att människan inte ska utsättas för hälsoskadliga utsläpp eller gifter. Vi ska fortleva, vilket innebär att vi som lever nu inte får rycka undan förutsättningarna för kommande generationer. Och det ska vara värt att leva, vilket betyder att våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma, att vi ska må bra och ha tid och plats för rekreation och naturupplevelser.

Hur ska Mölndal agera?

Mölndals stad ska verka för ett samhälle där vi förenar miljömässig balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Arbetet med en hållbar utveckling är en strategisk fråga för oss. Vi ska genom vårt arbete skapa goda förutsättningar för och främja en hållbar utveckling i Mölndal som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö.

Detta gör vi genom att:

 • Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som är nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.
 • Låta hållbar utveckling genomsyra hela vår verksamhet.
 • Aktivt främja en hållbar samhällsutveckling.
 • Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva.
 • Aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Mölndals stad.

Politisk ledning och fördelning av mandat

Mölndals stad styrs av en grönblå samverkan som består av Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna.

Tillsammans har de fem samverkanspartierna 33 av fullmäktiges 61 mandat.

Vad gör kommunfullmäktige?

I kommunfullmäktige sitter de personer som röstats in genom val i staden. I Mölndal har vi 61 förtroendevalda och 33 ersättare.

Kommunfullmäktige träffas regelbundet för att diskutera och besluta om övergripande och viktiga frågor som till exempel hur kommunens resurser bäst ska fördelas, eller hur hög skatten ska vara.

Under ytan
På djupet

Övergripande ansvar

Kommunfullmäktige är Mölndals stads högsta beslutande instans och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. De sammanträder i regel en onsdag varje månad. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

Kommunfullmäktiges sammanträden

I samband med årsredovisningen på våren ordnar fullmäktige frågestund för allmänheten. Då har alla chans att diskutera med och ställa frågor direkt till de förtroendevalda om det gångna årets verksamhet.

Val till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer Mölndalsborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. De väljer dessutom hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. I princip alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen. Frågor som är av grundläggande betydelse eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för stadens verksamheter
 • Stadens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnder
 • Hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda
 • Kommunalt partistöd

Kommunstyrelsen samordnar

Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens verksamhet och ansvarar för stadens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om, styrelsen har även rätt att fatta många beslut på egen hand.

Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för samordningen av arbetet i alla nämnder. Bland ledamöterna utses en ordförande som företräder den politiska ledningen och en vice ordförande som företräder den politiska oppositionen.

Kristian Vramsten (M) är ordförande i kommunstyrelsen.

Under ytan
På djupet

Kommunalråd

I Mölndals stad arbetar fem förtroendevalda kommunalråd på heltid. Det är just heltidsaspekten som skiljer dem från de flesta andra kommunpolitiker, som är fritidspolitiker.

Kommunalråden har olika politiska inriktningar och kan utföra olika politiska uppdrag. Ett av kommunalråden är ordförande i kommunstyrelsen och företräder den politiska ledningen.

Mölndals kommunalråd:

 • Kristian Vramsten (M)
 • Stefan Gustafsson (S)
 • Merjem Maslo (M)
 • Marcus Claesson (L)
 • Pernilla Övermark (S)

Hur fungerar en nämnd?

Ett så stort och svåröverskådligt arbete som att styra en hel kommun skulle vara omöjligt om det inte skapades särskilda grupper med tydliga ansvarsområden. Därför tillsätter kommunfullmäktige nämnder, vars uppgift är att verksamheten bedrivs i enlighet med alla gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Som exempel kan nämnas miljönämnden, byggnadsnämnden eller vård- och omsorgsnämnden.

Nämnderna kan fatta beslut inom sina egna kompetensområden, eller förbereda ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige.

Under ytan

Mölndals nämnder och utskott

I varje kommun måste det finnas ett kommunfullmäktige, samt minst tre särskilda nämnder:

Utöver dessa nämnder får kommunen själv bilda vilka nämnder den vill.

Mölndals stad har tretton nämnder

Val till nämnderna

Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiskt tillsatta och kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i varje nämnd. Fördelningen av platserna i nämnderna speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige.

Nämndernas uppgifter​

Varje nämnd ansvarar för ett specifikt verksamhetsområde samt ansvarar för att arbetet inom respektive område utförs enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut följs i organisationen.

Nämndsammanträden är inte öppna för allmänheten, men nämndernas möten ska alltid protokollföras.

Vad är ett utskott?

De flesta nämnder har ett arbetsutskott som bereder ärenden innan de ska behandlas i nämnden. Under kommunstyrelsen finns det fem utskott som bereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen. Utskotten har också rätt att fatta beslut i vissa ärenden, enligt kommunstyrelsens delegeringsordning. 

Stöd av rådgivande organ

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samordnar stadens brottsförebyggande arbete. I rådet samverkar förtroendevalda och tjänstepersoner från staden och polisen. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Folkhälsorådet ska inspirera, initiera, samordna och följa upp folkhälsoinsatser. Rådet består av förtroendevalda från staden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlikt fördelad hälsa.

Vad innebär förvaltning?

Att förvalta någonting betyder att sköta eller ta hand om något som tillhör någon annan. I politisk bemärkelse är en förvaltningsorganisation helt enkelt den del av kommunstyret där anställda tjänstepersoner arbetar för att planera och genomföra det som politikerna har fattat beslut om.

De anställda i staden är experter inom sina olika områden, tar fram underlag inför nämndens beslut och genomför sedan beslutet.

Under ytan

Mölndals tio förvaltningar

Mölndals stad har 10 förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Varje förvaltning har en politisk nämnd eller utskott över sig i hierarkin. På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. Medarbetarna är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. I Mölndals stad arbetar drygt 5 000 personer i de tio förvaltningarna.

Vad är det för skillnad på politiker och tjänstepersoner?

Den stora skillnaden mellan politiker och kommunanställda är att politikerna är folkvalda, demokratiskt tillsatta.

Politikernas roll är att besluta vad som ska göras, medan tjänstepersonerna förser politikerna med beslutsunderlag, kommer fram till hur det ska göras och genomför det.

Vem bestämmer vad?

I princip så bestämmer staten vad kommunen ska göra – men kommunen bestämmer hur det ska göras. Skolan är ett bra exempel. Staten bestämmer saker som läroplaner och programmål, medan kommunen i sin tur bestämmer hur många skolor som ska finnas och hur stora klasserna ska vara.

Utöver skolan ansvarar kommunen även för saker som till exempel barn- och äldreomsorg, socialtjänst, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar samt renhållning.

Under ytan

Ansvarsfördelning inom kommunen

Det högsta styrande organet i en kommun är kommunfullmäktige. Ledamöterna är folkvalda av kommunens invånare i samband med valet, och platserna fördelas enligt samma principer som i riksdagen. De flesta ledamöterna är fritidspolitiker, och sköter sitt uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut i viktiga frågor om bland annat skatter, avgifter, kommunal verksamhet, investeringar och byggnationer. Det dagliga arbetet sköts av en grupp heltidsanställda politiker, som utgör kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ansvarsprinciper och rangordning

Fullmäktige

Prövar frågor av principiell beskaffenhet eller stor ekonomisk vikt, samt ändringar i den politiska organisationen.

Styrelsen

Leder och samordnar förvaltningen av stadens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Nämnd

Leder och genomför sin verksamhet enligt reglemente, gällande lagstiftning, de av fullmäktige uppsatta målen och inom tilldelad ekonomisk ram.

Förvaltningschef

Arbetar direkt under nämnden, men svarar också gentemot kommunstyrelsen för hela stadens utveckling och samordning i gemensamma frågor.

Chef

Arbetar under förvaltningschefen, samt har ansvar för att politiska beslut blir verkställda. Med chefskapet följer även ett delegerat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Vad är styrprinciper?

Staden har styrprinciper som fungerar som en slags manual eller regelbok för hur man ska arbeta i Mölndals stad.

Här finns en detaljerad ledningsfilosofi; ansvarsprinciper; ekonomiska förhållningssätt; information om investeringsverksamhet och mycket annat som sätter ramarna för hela den struktur som kommunstyrelsen verkar i.

Under ytan
På djupet

Styrprinciper

Stadens ambition är att all kommunal verksamhet ska resultera i en samhällsservice som stämmer väl överens med invånarnas behov. Därför är utgångspunkten att skapa en helhetssyn utifrån en tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter inom nämndernas verksamhet. Kommunfullmäktige kan delegera sin beslutanderätt till nämnderna som i sin tur kan delegera vidare till exempelvis utskott, förtroendevald eller anställd. Syftet är inte bara att avlasta nämnden, utan kanske främst att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning.

Verksamhet

Stadens verksamhet ska utgå från de krav som ställs på staden enligt gällande lagstiftning och från de direktiv som fullmäktige beslutat om i budgeten. Målet är att, utifrån givna resurser, skapa största möjliga nytta för medborgare och brukare samt bibehålla god kvalitet på tillhandahållna tjänster.

Arbetet just nu leds av Vision Mölndal 2022 Pdf, 1.6 MB., där kommunfullmäktige antagit prioriterade mål för vissa verksamheter i budget och plan. Staden och nämndernas resultat följs upp årligen i såväl stadens årsredovisning som nämndernas verksamhetsberättelse.

Ekonomi

Det är fullmäktige som fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas. Nämnderna bär ansvaret för att inom givet kommunbidrag täcka både den faktiska inflationen och de förändrade lönekostnaderna. Taxor och avgifter fastställs vanligen av fullmäktige, som dock har möjlighet att delegera till nämnd.

Så går det för kommunen

Det finns flera möjligheter att ta närmare del av vad staden jobbar med för stunden, och hur det går.

Du kan till exempel läsa stadens verksamhetsplaner och delårsrapporter. Sedan är det också viktigt att känna till medborgardialogen, som är till för att de boende och politikerna tillsammans ska kunna komma överens om vad som är viktigt och hur en får det att bli politiskt hållbart. Där är allas röster lika viktiga för att göra Mölndal ännu bättre.

Under ytan
På djupet

Transparens

Stadens styrprinciper Pdf, 224.4 kB. slår fast att alla nämnder upprättar sina egna verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Resultaten vad gäller verksamheter och ekonomi följs upp årligen, och finns att tillgå i form av bland annat årsredovisningar och delårsrapporter. Här finns även rapporter på nämndnivå samt en sammanställd redovisning som omfattar både stadens egen verksamhet i förvaltningsform och den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Medborgardialog

I Mölndal har vi medborgardialog i frågor där det finns möjlighet att påverka och där våra politiker ännu inte tagit ställning. Genom medborgardialog kan politiker tillsammans med medborgare diskutera inriktningar och prioriteringar för staden. Det sker på många olika sätt som alla syftar till att lyssna in varandras åsikter och förbereda hållbara politiska beslut. Att lyssna först och besluta sedan är utgångspunkten i Mölndals medborgardialog, som är ämnad att ge ökat inflytande och är ett sätt att skapa både samhörighet och gemensamt ansvar för Mölndals utveckling.

Uppföljningsprocesser

Årsredovisning

Årsredovisningen är en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet under året. Innehåller bland annat uppföljning av de politiska verksamhetsmålen och en sammanställd redovisning över stadens egen verksamhet i såväl förvaltnings- som bolagsform.

Delårsrapporter

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna upprätta minst en delårsrapport per år. Mölndal gör så per sista juni. Innehåller förutom delårsbokslut en helårsprognos för staden per 31 augusti, och månatliga rapporter på nämndnivå till fullmäktige alternativt kommunstyrelsen.

Verksamhetsberättelser

Följer upp verksamhetsplanen som uttrycker övergripande direktiv till förvaltningarna om vad som ska göras. Fokus på förändring och utveckling av kärnverksamheten. Styrelsen tar del av handlingen som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Nu ska saker bli gjorda

Det är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser som fattar många av de beslut som berör Mölndalsbornas vardag.

När beslut är fattat är det upp till stadens förvaltningar och bolag att se till att det blir gjort. Tjänstepersoner, som är experter inom sina olika områden, ska nu planera och genomföra politikens mål, visioner och beslut. I Mölndal har vi tio förvaltningar där drygt 5000 medarbetare arbetar.

Under ytan

Mölndals tio förvaltningar

Mölndals stad har tio förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Vad gör en stadsdirektör?

Den högsta tjänstepersonen i Mölndals stad är stadsdirektören och är utsedd av kommunstyrelsen.

Mio Saba Sjösten är stadsdirektör och är chef för alla förvaltningschefer och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten. Det är ytterst hennes ansvar att ta fram underlag för beslut till de förtroendevalda politikerna – och att besluten blir genomförda.

På djupet

 

 

 


Ett gott ledarskap

I Mölndals stad har vi cirka 240 chefer som har i uppgift att leda våra verksamheter.

Ett kompetent ledarskap är en förutsättning för att vi ska kunna nå vår vision. Därför har vi valt att se chefsrollen som en egen och viktig funktion.

I Mölndal ska vi ha en god arbetsmiljö och ett gott samarbete som präglas av dialog. Då behövs engagerade och ansvarstagande chefer som alla jobbar för Bästa möjliga Mölndal. Varje dag.

Under ytan
På djupet

Nätverk för gemensamma frågor

Mölndals stad har skapat olika arenor där stadens chefer samlas kring gemensamma frågor.

Alla chefer i staden bildar tillsammans ett nät­verk som kallas 200-gruppen. Gruppen samlas två gånger varje år på så kallade chefsdagar. 200-gruppen är i sin tur indelade i 20-grupper som träffas varje kvartal och leds av en förvaltnings­chef. Deltagarna i en 20-grupp representerar olika områden inom stadens verksamheter. Ett viktigt uppdrag för grupperna är att bearbeta stadsgemensamma frågor. Syftet med nätverket är att öka förståelsen för det som är gemensamt samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är också ett forum för kollegialt stöd.

En chef i Mölndals stad är en del av det stadsgemensamma ledningsarbetet.

Att arbeta i Mölndal

Den som är anställd i Mölndals stad finns till för Mölndalsborna. Det som är viktigt för våra invånare är vägledande för hela vår verksamhet. Vi håller vad vi lovar och återkommer inom utlovad tid. Vi ser till att den som kontaktar oss får svar från rätt person.

Vi ska se till att tillgängligheten är god, att vi arbetar på ett serviceinriktat sätt och att våra verksamheter är välskötta. Alla ska känna sig välkomna i Mölndal.

Under ytan
På djupet

Det vi gör ska fungera för alla

Människors olika förutsättningar kräver att bemötande, språkbruk och information måste anpassas efter varje persons unika förutsättningar. Det är en förståelse som vi som arbetar i staden måste ha. Att vi tar ansvar för att den som får ett beslut också förstår beslutet, är självklart. Idén om alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter är en grundläggande värdering i Mölndals stad. Denna värdering ska spegla vårt sätt att vara i samspelet med Mölndalsborna.

Vi arbetar för att allas lika rättigheter i service och myndighetsutövning ska förverkligas. Jämställdhet, jämlikhet och värdighet kännetecknar vårt bemötande av Mölndalsborna. Våra verksamheter ska fungera för alla oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller social ställning. Ingen som kommer i kontakt med stadens verksamheter ska behöva uppleva diskriminering.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs

Alla medarbetare i Mölndals stad har möjlighet att göra ett positivt avtryck, varje dag. I mötet med Mölndalsborna företräder den som är anställd av staden, faktiskt hela staden. Därför är det viktigt att vi delar målbild för hur medarbetarskapet och arbetskulturen hos oss ska ut. Tillsammans ska vi skapa välfärd för Mölndalsborna så att de kan leva ett gott liv. Vi berättar för varandra när vi gör ett bra jobb, för att bli ännu bättre. Och vi är orädda för att ompröva och utvecklas. Så vill vi ha det i Mölndal.

Skatter in och skola ut

Stadens ekonomi påminner i stora drag om privatekonomin. Om ekonomin ska vara i balans behöver intäkterna vara större än utgifterna.

En kommunal verksamhet finansieras av kommunalskatt, statsbidrag samt avgifter och taxor som staden tar betalt för, till exempel äldreomsorg och renhållning. Utgifterna är fördelade på en mängd olika saker, där skola, vård och omsorg är de största. Kommunfullmäktige beslutar hur mycket pengar som ska fördelas ut till varje nämnd. Nämnderna fördelar i sin tur ut pengar till respektive verksamhet.

Under ytan
På djupet

Mölndals stads budget 2019

Under 2019 planerar staden att producera kommunala tjänster för ungefär 4,6 miljarder kronor och det ekonomiska resultatet beräknas till 97 miljoner kronor.

År 2019 betalar Mölndalsborna 31,74 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt, varav 20,26 kronor går till Mölndals stad och 11,48 kronor till Västra Götalandsregionen.

Av 100 kronor i kommunalskatt planeras 83 kronor till skola, vård och omsorg, 4 kronor till gator, parker och kollektivtrafik, 4 kronor till kultur­ och fritidsverksamhet och 9 kronor till räddningstjänst, miljö­ och hälsoskydd, planverksamhet samt övrigt.

 

 

Uppföljning under året

Budgeten bygger på antaganden om hur framtiden kommer att utvecklas och det är viktigt att under året följa upp om budgeten stämmer. Mölndals stad tar fram rapporter med ekonomiska prognoser för helåret vid nio tillfällen under året.

En delårsrapport tas fram under året och efter årets slut även en årsredovisning där resultatet följs upp mot budget samt de mål och riktlinjer som är budgeterade. Delårsrapport och årsredovisning innehåller även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Under ytan
På djupet

Delårsrapport till fullmäktige

Kommuner ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning och minst en delårsrapport varje år.

Årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Delårsrapporten lämnas till kommunfullmäktige och revisorer inom två månader efter utgången av den period som delårsrapporten omfattar.

Hur fungerar budgeten?

Budgeten är ett av de viktigaste verktyg kommunen har för stadsplanering, resursfördelning och skattenivåer. Ofta är budgeten ett levande dokument i ständig förändring, även om målet alltid är att slutresultatet ska stämma överens med planeringen i så hög grad som möjligt.

En budget för något så stort och komplicerat som en hel stad består i sin tur av mängder med mindre budgetar för kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag.

Under ytan

Den kommunala budgetprocessen

Budgetprocessen inleds i juni varje år genom att kommunfullmäktige beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då en pott pengar till varje nämnd, som i sin tur fördelar dessa på respektive verksamhet. Vid detta tillfälle beslutas även skattesatsen för kommande år och investeringsbudget för tre år. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige i november beslutar om driftsbudgeten för nästa år samt de två påföljande åren, de så kallade planåren.

Utöver resultatansvar har nämnderna även ansvar för tillgångar och skulder. Detta omfattar bland annat faktureringsrutiner, leverantörsbetalningar och vård av inventarier. Ansvaret synliggörs genom interna kapitalkostnader i form av avskrivning och intern ränta.

Nämnderna ansvarar också för att interna budgetar tas fram för varje kommunbidragsområde, men det är cheferna och andra verksamhetsansvariga på förvaltningarna som ska planera och följa upp kostnader, intäkter, mål och prestationer. Med verksamhetsansvaret följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande upphandlingsregler och delegeringsordning.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen står det att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning. Där står också att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska så att intäkterna överstiger kostnaderna, det som kallas balanskrav.

Mölndals stad strävar efter att säkerställa en god ekonomisk hushållning genom att, med utgångspunkt från lagstiftningen, låta olika lokala strategier, processer och regelverk komplettera varandra.

Decentraliserat ansvar

Utgångspunkten för stadens styrning är en tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter inom nämndernas verksamhet kopplat till en enhetlig styrning i gemensamma övergripande frågor. Genom ”Styrprinciper för Mölndals stad” konkretiserar fullmäktige rollfördelning och spelregler i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med god ekonomisk hushållning avseende både verksamhet och ekonomi.

God ekonomisk hushållning i Mölndals stad ska bedrivas med hänsyn till två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det innebär att väga ekonomi mot verksamhet idag och att väga verksamhetens behov idag mot verksamhetens behov på längre sikt. I ”Mölndal Vision 2022” uttrycks att staden verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Mölndalsbornas behov i fokus

Stadens modell för mål och uppföljning av verksamhetsmål, ska bidra till att tillgodose Mölndalsbornas behov på bästa möjliga vis givet anslagna resurser. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för god ekonomisk hushållning genom att modellen sammankopplar mätbara indikatorer samt lyfter fram jämförelser där det är möjligt. Verksamhetsmål, av betydelse för god ekonomisk hushållning, uttrycks genom fullmäktiges mål och formuleras med utgångspunkt från stadens vision. Kommunfullmäktigemålen fastställs i samband med det årliga budgetbeslutet. Målen specificeras i särskilt avsnitt i budgethandlingen.

Finansiella mål fastställs i samband med fullmäktiges budgetbeslut. De utvärderas över rullande treårsperioder och syftar till att säkerställa den ekonomiska utvecklingen över tid.

Verksamheten granskas

Varje år granskas stadens verksamhet genom att det görs en revision. Kommunfullmäktige kontrollerar att den kommunala verksamheten sköts på rätt sätt, medan revisorerna granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter.

I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen. Det är ett viktigt demokratiskt redskap för granskning och kontroll och att säkerställa en god insyn i hur staden sköts.

Under ytan
På djupet

Revisorernas arbete

Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De tittar även på om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om, till ett pris som inte är högre än nödvändigt. Resultaten av revisorernas arbete dokumenteras i revisionsrapporter och skrivelser till berörda styrelser och nämnder.

Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Ansvarsfrihet

I slutet av verksamhetsåret lämnas en sammanfattande bedömning i revisionsberättelsen som överlämnas till kommunfullmäktige. I denna uttalar sig revisorerna i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Normalt sett beviljas de ansvariga ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden.

Beslut i frågan om ansvarsfrihet fattas därefter av kommunfullmäktige.

Demokratisk kontroll

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Det bedöms om den verksamhet som betalas med skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut, lagar och förordningar.

Hur mycket kan en kommun bestämma?

Det finns en hel rad lagar och förordningar som styr vad en kommun ska och får göra. Men det finns också något som kallas för kommunalt självstyre.

Det är det kommunala självstyret som ger möjlighet för landets kommuner att till stora delar anordna sin verksamhet på det sätt som passar bäst utifrån just den kommunens lokala förutsättningar.

Under ytan

Lagar och förordningar som styr kommunens verksamhet

I grunden har en kommun rätt att själv bestämma över sin verksamhet. Samtidigt finns det en hel del begränsningar för vad en kommun får göra. Det finns också många uppgifter som en kommun måste utföra och tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla för sina medborgare. Vad en kommun ska, får och inte får göra framgår av olika lagar och förordningar.

Nedan följer en kort redogörelse över några av de lagar och förordningar som en kommun måste ta hänsyn till i vardagen.

Kommunallagen

Kommunallagen innehåller grundläggande bestämmelser om arbetet i en kommun. Det är till exempel där det framgår vem som får rösta i kommunalvalet och att alla kommunmedlemmar ska behandlas likvärdigt. Men där finns också ramar angivna för hur en kommun ska utformas rent organisatoriskt, vilken typ av ärenden som de förtroendevalda politikerna och nämnderna inte får lämna över för beslut till tjänstepersoner samt hur den ekonomiska förvaltningen ska skötas. Annat som framgår av kommunallagen är vilka regler som gäller när en kommuninvånare vill få lagligheten av ett kommunalt beslut prövat i högre instans (överklagande).

Lag om vissa kommunala befogenheter

Som ett komplement till kommunallagen finns här ytterligare uppgifter som en kommun får ägna sig åt utöver de huvudregler som anges i kommunallagen.

Förvaltningslagen

Även förvaltningslagen har stor inverkan på det dagliga arbetet i en kommun. Det är här regeln om kommunernas serviceskyldighet finns liksom bestämmelsen om att varje ärende ska handläggas på ett så smidigt sätt som möjligt. I förvaltningslagen finns de generella reglerna om hur ärenden ska handläggas och hur man gör för att överklaga ett beslut som går någon emot. Det är viktigt att veta att det även finns bestämmelser om handläggning av ärenden i andra lagar och att dessa har företräde framför det som står i förvaltningslagen om de skulle tala emot varandra.

Tryckfrihetsförordningen

I tryckfrihetsförordningen, som utgör en av Sveriges grundlagar, ingår även offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningens syfte är bland annat att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är med stöd av offentlighetsprincipen som allmänheten har möjlighet att ta del av de allmänna handlingar som upprättas hos eller kommer in till kommunen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller såväl regler om hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar som vilka handlingar som inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en EU-förordning som gäller i Sverige på samma sätt som en nationellt stiftad lag. Syftet med lagen är bland annat att stärka skyddet för integriteten genom att säkerställa att personuppgifter inte hanteras i onödan och att de som ändå måste hantera personuppgifter gör detta på ett säkert sätt.

Lag om offentlig upphandling

För att på bästa sätt ta tillvara på konkurrensen på marknaden och därmed även hushålla med skattemedlen måste kommunen följa dessa särskilda bestämmelser vid inköp av varor, tjänster och entreprenader.

Utöver dessa generella lagar finns det många speciallagar som tillämpas dagligen i en kommuns olika verksamheter. Exempel på detta är socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen.

Samverkan är bra för alla

För att förbättra och utveckla staden samarbetar Mölndals stad med flera andra aktörer. Bland annat har vi som arbetsgivare samarbetsavtal med fackliga organisationer.

Vi har också samverkansavtal med tolv andra kommuner i Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Det senare gör bland annat att gymnasieelever kan välja på ett stort antal gymnasieutbildningar i hela regionen.

På djupet

Staden har egna företag

För alla landets 290 kommuner finns det möjlighet att bilda allmännyttiga företag. De flesta kommuner har till exempel bostadsbolag och energibolag. Verksamheten kan antingen vara helägd av kommunen, eller delägd tillsammans med andra kommuner. Förbo AB är exempel på ett delägt, så kallat interkommunalt bolag. 

I Mölndal har vi bolagskoncernen Kvarnfallet Mölndal AB med tio helägda bolag varav de fem största är: Mölndal Energi AB, Mölndalsbostäder AB, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndals Parkerings AB och Mölndala Fastighets AB.

Under ytan
På djupet

Olika företagsformer

Kommunala företag kan ha olika företagsformer. Aktiebolag och stiftelser är den dominerande företagsformen, men även ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella föreningar förekommer. Företagen bestämmer om sig själva, men Mölndals stad är ägare och ska genom olika instrument styra och kontrollera.

I Mölndals stad ingår koncernen Kvarnfallet Mölndal AB, Förbo AB (27 procent) och Mölndals stad. Förbo AB är ett interkommunalt bolag som ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal.

Hur styr kommunen bolagen?

Genom det som kallas ägardirektiv kan ägaren, eller ägarna, berätta vad de vill med sitt företag på kort och lång sikt. Det är ett dokument som i första hand är riktat till styrelse och verkställande ledning i bolagen.

Det ska aldrig finnas någon tvekan om intentioner och restriktioner när det kommer till utvecklingen av företaget.