Skatter in och skola ut

Stadens ekonomi påminner i stora drag om privatekonomin. Om ekonomin ska vara i balans behöver intäkterna vara större än utgifterna.

En kommunal verksamhet finansieras av kommunalskatt, statsbidrag samt avgifter och taxor som staden tar betalt för, till exempel äldreomsorg och renhållning. Utgifterna är fördelade på en mängd olika saker, där skola, vård och omsorg är de största. Kommunfullmäktige beslutar hur mycket pengar som ska fördelas ut till varje nämnd. Nämnderna fördelar i sin tur ut pengar till respektive verksamhet.

Under ytan
På djupet

Mölndals stads budget 2019

Under 2019 planerar staden att producera kommunala tjänster för ungefär 4,6 miljarder kronor och det ekonomiska resultatet beräknas till 97 miljoner kronor.

År 2019 betalar Mölndalsborna 31,74 kronor per intjänad hundralapp i kommunal skatt, varav 20,26 kronor går till Mölndals stad och 11,48 kronor till Västra Götalandsregionen.

Av 100 kronor i kommunalskatt planeras 83 kronor till skola, vård och omsorg, 4 kronor till gator, parker och kollektivtrafik, 4 kronor till kultur­ och fritidsverksamhet och 9 kronor till räddningstjänst, miljö­ och hälsoskydd, planverksamhet samt övrigt.

 

 

Uppföljning under året

Budgeten bygger på antaganden om hur framtiden kommer att utvecklas och det är viktigt att under året följa upp om budgeten stämmer. Mölndals stad tar fram rapporter med ekonomiska prognoser för helåret vid nio tillfällen under året.

En delårsrapport tas fram under året och efter årets slut även en årsredovisning där resultatet följs upp mot budget samt de mål och riktlinjer som är budgeterade. Delårsrapport och årsredovisning innehåller även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Under ytan
På djupet

Delårsrapport till fullmäktige

Kommuner ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning och minst en delårsrapport varje år.

Årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Delårsrapporten lämnas till kommunfullmäktige och revisorer inom två månader efter utgången av den period som delårsrapporten omfattar.

Hur fungerar budgeten?

Budgeten är ett av de viktigaste verktyg kommunen har för stadsplanering, resursfördelning och skattenivåer. Ofta är budgeten ett levande dokument i ständig förändring, även om målet alltid är att slutresultatet ska stämma överens med planeringen i så hög grad som möjligt.

En budget för något så stort och komplicerat som en hel stad består i sin tur av mängder med mindre budgetar för kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag.

Under ytan

Den kommunala budgetprocessen

Budgetprocessen inleds i juni varje år genom att kommunfullmäktige beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då en pott pengar till varje nämnd, som i sin tur fördelar dessa på respektive verksamhet. Vid detta tillfälle beslutas även skattesatsen för kommande år och investeringsbudget för tre år. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige i november beslutar om driftsbudgeten för nästa år samt de två påföljande åren, de så kallade planåren.

Utöver resultatansvar har nämnderna även ansvar för tillgångar och skulder. Detta omfattar bland annat faktureringsrutiner, leverantörsbetalningar och vård av inventarier. Ansvaret synliggörs genom interna kapitalkostnader i form av avskrivning och intern ränta.

Nämnderna ansvarar också för att interna budgetar tas fram för varje kommunbidragsområde, men det är cheferna och andra verksamhetsansvariga på förvaltningarna som ska planera och följa upp kostnader, intäkter, mål och prestationer. Med verksamhetsansvaret följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande upphandlingsregler och delegeringsordning.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen står det att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning. Där står också att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska så att intäkterna överstiger kostnaderna, det som kallas balanskrav.

Mölndals stad strävar efter att säkerställa en god ekonomisk hushållning genom att, med utgångspunkt från lagstiftningen, låta olika lokala strategier, processer och regelverk komplettera varandra.

Decentraliserat ansvar

Utgångspunkten för stadens styrning är en tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter inom nämndernas verksamhet kopplat till en enhetlig styrning i gemensamma övergripande frågor. Genom ”Styrprinciper för Mölndals stad” konkretiserar fullmäktige rollfördelning och spelregler i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med god ekonomisk hushållning avseende både verksamhet och ekonomi.

God ekonomisk hushållning i Mölndals stad ska bedrivas med hänsyn till två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det innebär att väga ekonomi mot verksamhet idag och att väga verksamhetens behov idag mot verksamhetens behov på längre sikt. I ”Mölndal Vision 2022” uttrycks att staden verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Mölndalsbornas behov i fokus

Stadens modell för mål och uppföljning av verksamhetsmål, ska bidra till att tillgodose Mölndalsbornas behov på bästa möjliga vis givet anslagna resurser. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för god ekonomisk hushållning genom att modellen sammankopplar mätbara indikatorer samt lyfter fram jämförelser där det är möjligt. Verksamhetsmål, av betydelse för god ekonomisk hushållning, uttrycks genom fullmäktiges mål och formuleras med utgångspunkt från stadens vision. Kommunfullmäktigemålen fastställs i samband med det årliga budgetbeslutet. Målen specificeras i särskilt avsnitt i budgethandlingen.

Finansiella mål fastställs i samband med fullmäktiges budgetbeslut. De utvärderas över rullande treårsperioder och syftar till att säkerställa den ekonomiska utvecklingen över tid.

Verksamheten granskas

Varje år granskas stadens verksamhet genom att det görs en revision. Kommunfullmäktige kontrollerar att den kommunala verksamheten sköts på rätt sätt, medan revisorerna granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter.

I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen. Det är ett viktigt demokratiskt redskap för granskning och kontroll och att säkerställa en god insyn i hur staden sköts.

Under ytan
På djupet

Revisorernas arbete

Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De tittar även på om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om, till ett pris som inte är högre än nödvändigt. Resultaten av revisorernas arbete dokumenteras i revisionsrapporter och skrivelser till berörda styrelser och nämnder.

Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Ansvarsfrihet

I slutet av verksamhetsåret lämnas en sammanfattande bedömning i revisionsberättelsen som överlämnas till kommunfullmäktige. I denna uttalar sig revisorerna i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Normalt sett beviljas de ansvariga ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden.

Beslut i frågan om ansvarsfrihet fattas därefter av kommunfullmäktige.

Demokratisk kontroll

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Det bedöms om den verksamhet som betalas med skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut, lagar och förordningar.