Nu ska saker bli gjorda

Det är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser som fattar många av de beslut som berör Mölndalsbornas vardag.

När beslut är fattat är det upp till stadens förvaltningar och bolag att se till att det blir gjort. Tjänstepersoner, som är experter inom sina olika områden, ska nu planera och genomföra politikens mål, visioner och beslut. I Mölndal har vi tio förvaltningar där drygt 5000 medarbetare arbetar.

Under ytan

Mölndals tio förvaltningar

Mölndals stad har tio förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Vad gör en stadsdirektör?

Den högsta tjänstepersonen i Mölndals stad är stadsdirektören och är utsedd av kommunstyrelsen.

Mio Saba Sjösten är stadsdirektör och är chef för alla förvaltningschefer och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten. Det är ytterst hennes ansvar att ta fram underlag för beslut till de förtroendevalda politikerna – och att besluten blir genomförda.

På djupet

Ett gott ledarskap

I Mölndals stad har vi cirka 240 chefer som har i uppgift att leda våra verksamheter.

Ett kompetent ledarskap är en förutsättning för att vi ska kunna nå vår vision. Därför har vi valt att se chefsrollen som en egen och viktig funktion.

I Mölndal ska vi ha en god arbetsmiljö och ett gott samarbete som präglas av dialog. Då behövs engagerade och ansvarstagande chefer som alla jobbar för Bästa möjliga Mölndal. Varje dag.

Under ytan
På djupet

Nätverk för gemensamma frågor

Mölndals stad har skapat olika arenor där stadens chefer samlas kring gemensamma frågor.

Alla chefer i staden bildar tillsammans ett nät­verk som kallas 200-gruppen. Gruppen samlas två gånger varje år på så kallade chefsdagar. 200-gruppen är i sin tur indelade i 20-grupper som träffas varje kvartal och leds av en förvaltnings­chef. Deltagarna i en 20-grupp representerar olika områden inom stadens verksamheter. Ett viktigt uppdrag för grupperna är att bearbeta stadsgemensamma frågor. Syftet med nätverket är att öka förståelsen för det som är gemensamt samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är också ett forum för kollegialt stöd.

En chef i Mölndals stad är en del av det stadsgemensamma ledningsarbetet.

Att arbeta i Mölndal

Den som är anställd i Mölndals stad finns till för Mölndalsborna. Det som är viktigt för våra invånare är vägledande för hela vår verksamhet. Vi håller vad vi lovar och återkommer inom utlovad tid. Vi ser till att den som kontaktar oss får svar från rätt person.

Vi ska se till att tillgängligheten är god, att vi arbetar på ett serviceinriktat sätt och att våra verksamheter är välskötta. Alla ska känna sig välkomna i Mölndal.

Under ytan
På djupet

Det vi gör ska fungera för alla

Människors olika förutsättningar kräver att bemötande, språkbruk och information måste anpassas efter varje persons unika förutsättningar. Det är en förståelse som vi som arbetar i staden måste ha. Att vi tar ansvar för att den som får ett beslut också förstår beslutet, är självklart. Idén om alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter är en grundläggande värdering i Mölndals stad. Denna värdering ska spegla vårt sätt att vara i samspelet med Mölndalsborna.

Vi arbetar för att allas lika rättigheter i service och myndighetsutövning ska förverkligas. Jämställdhet, jämlikhet och värdighet kännetecknar vårt bemötande av Mölndalsborna. Våra verksamheter ska fungera för alla oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller social ställning. Ingen som kommer i kontakt med stadens verksamheter ska behöva uppleva diskriminering.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs

Alla medarbetare i Mölndals stad har möjlighet att göra ett positivt avtryck, varje dag. I mötet med Mölndalsborna företräder den som är anställd av staden, faktiskt hela staden. Därför är det viktigt att vi delar målbild för hur medarbetarskapet och arbetskulturen hos oss ska ut. Tillsammans ska vi skapa välfärd för Mölndalsborna så att de kan leva ett gott liv. Vi berättar för varandra när vi gör ett bra jobb, för att bli ännu bättre. Och vi är orädda för att ompröva och utvecklas. Så vill vi ha det i Mölndal.