Hur mycket kan en kommun bestämma?

Det finns en hel rad lagar och förordningar som styr vad en kommun ska och får göra. Men det finns också något som kallas för kommunalt självstyre.

Det är det kommunala självstyret som ger möjlighet för landets kommuner att till stora delar anordna sin verksamhet på det sätt som passar bäst utifrån just den kommunens lokala förutsättningar.

Under ytan

Lagar och förordningar som styr kommunens verksamhet

I grunden har en kommun rätt att själv bestämma över sin verksamhet. Samtidigt finns det en hel del begränsningar för vad en kommun får göra. Det finns också många uppgifter som en kommun måste utföra och tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla för sina medborgare. Vad en kommun ska, får och inte får göra framgår av olika lagar och förordningar.

Nedan följer en kort redogörelse över några av de lagar och förordningar som en kommun måste ta hänsyn till i vardagen.

Kommunallagen

Kommunallagen innehåller grundläggande bestämmelser om arbetet i en kommun. Det är till exempel där det framgår vem som får rösta i kommunalvalet och att alla kommunmedlemmar ska behandlas likvärdigt. Men där finns också ramar angivna för hur en kommun ska utformas rent organisatoriskt, vilken typ av ärenden som de förtroendevalda politikerna och nämnderna inte får lämna över för beslut till tjänstepersoner samt hur den ekonomiska förvaltningen ska skötas. Annat som framgår av kommunallagen är vilka regler som gäller när en kommuninvånare vill få lagligheten av ett kommunalt beslut prövat i högre instans (överklagande).

Lag om vissa kommunala befogenheter

Som ett komplement till kommunallagen finns här ytterligare uppgifter som en kommun får ägna sig åt utöver de huvudregler som anges i kommunallagen.

Förvaltningslagen

Även förvaltningslagen har stor inverkan på det dagliga arbetet i en kommun. Det är här regeln om kommunernas serviceskyldighet finns liksom bestämmelsen om att varje ärende ska handläggas på ett så smidigt sätt som möjligt. I förvaltningslagen finns de generella reglerna om hur ärenden ska handläggas och hur man gör för att överklaga ett beslut som går någon emot. Det är viktigt att veta att det även finns bestämmelser om handläggning av ärenden i andra lagar och att dessa har företräde framför det som står i förvaltningslagen om de skulle tala emot varandra.

Tryckfrihetsförordningen

I tryckfrihetsförordningen, som utgör en av Sveriges grundlagar, ingår även offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningens syfte är bland annat att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är med stöd av offentlighetsprincipen som allmänheten har möjlighet att ta del av de allmänna handlingar som upprättas hos eller kommer in till kommunen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller såväl regler om hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar som vilka handlingar som inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en EU-förordning som gäller i Sverige på samma sätt som en nationellt stiftad lag. Syftet med lagen är bland annat att stärka skyddet för integriteten genom att säkerställa att personuppgifter inte hanteras i onödan och att de som ändå måste hantera personuppgifter gör detta på ett säkert sätt.

Lag om offentlig upphandling

För att på bästa sätt ta tillvara på konkurrensen på marknaden och därmed även hushålla med skattemedlen måste kommunen följa dessa särskilda bestämmelser vid inköp av varor, tjänster och entreprenader.

Utöver dessa generella lagar finns det många speciallagar som tillämpas dagligen i en kommuns olika verksamheter. Exempel på detta är socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen.

Samverkan är bra för alla

För att förbättra och utveckla staden samarbetar Mölndals stad med flera andra aktörer. Bland annat har vi som arbetsgivare samarbetsavtal med fackliga organisationer.

Vi har också samverkansavtal med tolv andra kommuner i Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Det senare gör bland annat att gymnasieelever kan välja på ett stort antal gymnasieutbildningar i hela regionen.

På djupet