Vem bestämmer vad?

I princip så bestämmer staten vad kommunen ska göra – men kommunen bestämmer hur det ska göras. Skolan är ett bra exempel. Staten bestämmer saker som läroplaner och programmål, medan kommunen i sin tur bestämmer hur många skolor som ska finnas och hur stora klasserna ska vara.

Utöver skolan ansvarar kommunen även för saker som till exempel barn- och äldreomsorg, socialtjänst, plan- och byggfrågor, idrotts- och fritidsanläggningar samt renhållning.

Under ytan

Ansvarsfördelning inom kommunen

Det högsta styrande organet i en kommun är kommunfullmäktige. Ledamöterna är folkvalda av kommunens invånare i samband med valet, och platserna fördelas enligt samma principer som i riksdagen. De flesta ledamöterna är fritidspolitiker, och sköter sitt uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut i viktiga frågor om bland annat skatter, avgifter, kommunal verksamhet, investeringar och byggnationer. Det dagliga arbetet sköts av en grupp heltidsanställda politiker, som utgör kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ansvarsprinciper och rangordning

Fullmäktige

Prövar frågor av principiell beskaffenhet eller stor ekonomisk vikt, samt ändringar i den politiska organisationen.

Styrelsen

Leder och samordnar förvaltningen av stadens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Nämnd

Leder och genomför sin verksamhet enligt reglemente, gällande lagstiftning, de av fullmäktige uppsatta målen och inom tilldelad ekonomisk ram.

Förvaltningschef

Arbetar direkt under nämnden, men svarar också gentemot kommunstyrelsen för hela stadens utveckling och samordning i gemensamma frågor.

Chef

Arbetar under förvaltningschefen, samt har ansvar för att politiska beslut blir verkställda. Med chefskapet följer även ett delegerat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Vad är styrprinciper?

Staden har styrprinciper som fungerar som en slags manual eller regelbok för hur man ska arbeta i Mölndals stad.

Här finns en detaljerad ledningsfilosofi; ansvarsprinciper; ekonomiska förhållningssätt; information om investeringsverksamhet och mycket annat som sätter ramarna för hela den struktur som kommunstyrelsen verkar i.

Under ytan
På djupet

Styrprinciper

Stadens ambition är att all kommunal verksamhet ska resultera i en samhällsservice som stämmer väl överens med invånarnas behov. Därför är utgångspunkten att skapa en helhetssyn utifrån en tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter inom nämndernas verksamhet. Kommunfullmäktige kan delegera sin beslutanderätt till nämnderna som i sin tur kan delegera vidare till exempelvis utskott, förtroendevald eller anställd. Syftet är inte bara att avlasta nämnden, utan kanske främst att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning.

Verksamhet

Stadens verksamhet ska utgå från de krav som ställs på staden enligt gällande lagstiftning och från de direktiv som fullmäktige beslutat om i budgeten. Målet är att, utifrån givna resurser, skapa största möjliga nytta för medborgare och brukare samt bibehålla god kvalitet på tillhandahållna tjänster.

Arbetet just nu leds av Vision Mölndal 2022 Pdf, 1.6 MB., där kommunfullmäktige antagit prioriterade mål för vissa verksamheter i budget och plan. Staden och nämndernas resultat följs upp årligen i såväl stadens årsredovisning som nämndernas verksamhetsberättelse.

Ekonomi

Det är fullmäktige som fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas. Nämnderna bär ansvaret för att inom givet kommunbidrag täcka både den faktiska inflationen och de förändrade lönekostnaderna. Taxor och avgifter fastställs vanligen av fullmäktige, som dock har möjlighet att delegera till nämnd.

Så går det för kommunen

Det finns flera möjligheter att ta närmare del av vad staden jobbar med för stunden, och hur det går.

Du kan till exempel läsa stadens verksamhetsplaner och delårsrapporter. Sedan är det också viktigt att känna till medborgardialogen, som är till för att de boende och politikerna tillsammans ska kunna komma överens om vad som är viktigt och hur en får det att bli politiskt hållbart. Där är allas röster lika viktiga för att göra Mölndal ännu bättre.

Under ytan
På djupet

Transparens

Stadens styrprinciper Pdf, 111.1 kB. slår fast att alla nämnder upprättar sina egna verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Resultaten vad gäller verksamheter och ekonomi följs upp årligen, och finns att tillgå i form av bland annat årsredovisningar och delårsrapporter. Här finns även rapporter på nämndnivå samt en sammanställd redovisning som omfattar både stadens egen verksamhet i förvaltningsform och den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Medborgardialog

I Mölndal har vi medborgardialog i frågor där det finns möjlighet att påverka och där våra politiker ännu inte tagit ställning. Genom medborgardialog kan politiker tillsammans med medborgare diskutera inriktningar och prioriteringar för staden. Det sker på många olika sätt som alla syftar till att lyssna in varandras åsikter och förbereda hållbara politiska beslut. Att lyssna först och besluta sedan är utgångspunkten i Mölndals medborgardialog, som är ämnad att ge ökat inflytande och är ett sätt att skapa både samhörighet och gemensamt ansvar för Mölndals utveckling.

Uppföljningsprocesser

Årsredovisning

Årsredovisningen är en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet under året. Innehåller bland annat uppföljning av de politiska verksamhetsmålen och en sammanställd redovisning över stadens egen verksamhet i såväl förvaltnings- som bolagsform.

Delårsrapporter

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna upprätta minst en delårsrapport per år. Mölndal gör så per sista juni. Innehåller förutom delårsbokslut en helårsprognos för staden per 31 augusti, och månatliga rapporter på nämndnivå till fullmäktige alternativt kommunstyrelsen.

Verksamhetsberättelser

Följer upp verksamhetsplanen som uttrycker övergripande direktiv till förvaltningarna om vad som ska göras. Fokus på förändring och utveckling av kärnverksamheten. Styrelsen tar del av handlingen som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Till toppen