Vart är Mölndal på väg?

Mölndals stads vision är utformad tillsammans med Mölndalsbor, företag, föreningsliv och våra grannkommuner. Den beslutades av kommunfullmäktige 2013 och lyder så här:


Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Under ytan
På djupet

Vision 2022

Mölndals vision 2022 innehåller tre fokusområden som hjälper oss att hålla rätt kurs längs vägen och ger oss som arbetar i staden en gemensam utgångspunkt för vad vi ska prioritera. Tillsammans ska vi bidra till att utveckla staden och tätorten Mölndal och arbeta för att Mölndal ska vara en viktig del av en växande region. Vi ska skapa en hållbar stad där fler vill bo, arbeta och leva.

Visionens tre fokusområden

En modig stad med en tydlig historia

Det här fokusområdet handlar om att utveckla staden och tätorten Mölndal. Det kommer i sin tur att ge effekt även för övriga orter i Mölndals stad. Vi skapar en tät och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn. När vi utvecklar staden ska vi göra det på ett sådant sätt att vi tar vara på vår unika historia samtidigt som vi blickar framåt. Vi låter gemensamma mötesplatser växa fram där alla är välkomna och i våra stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av bostäder, affärer och nöjen så att det blir trivsamt att vara där.

Mölndal förstärker Västsverige

”Mölndal förstärker Västsverige” handlar om att vi är en del av en växan­de region och att vi ska fokusera på det som är vårt bidrag istället för att försöka ha allt inom vår kommungräns. Närheten till våra grannkommuner är en tillgång. Vi är en attraktiv del av storstaden, men med en egen profil och vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal.

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Fokusområdet ”En hållbar stad där vi växer och mår bra” är den största utmaningen och där det kommer att krävas mest av oss för att lyckas. Barn och unga är i fokus och att de ska må bra och ha en framtid i Mölndal. Visionen pekar ut att vi alla har gemensamt ansvar för barn och unga. Vi ska utveckla bra och trygga skolor där eleverna når höga och jämna skolresultat. Vi ska bygga attraktiva bostäder och erbjuda en grön livsmiljö. Det ska vara enkelt att leva i och besöka Mölndal och vi ska verka för en hållbar utveckling av staden.

Hur infrias en vision?

En vision ska beskriva ett önskat framtida tillstånd. Visionen ska ta ut en gemensam riktning och hjälpa våra politiker att fatta bra beslut.

För att en vision ska bli verklig måste den kopplas till strategier. Och strategierna måste i sin tur konkretiseras i mål och handlingsplaner.

Först då vet alla som arbetar i staden hur just de kan arbeta i rätt riktning.

Under ytan

Så här styr vi mot visionen

Visionens fokusområden ligger till grund för tio övergripande mål som beslutats av kommunfullmäktige och ingår i stadens budgethandling. Tillsammans med andra mål som till exempel rör miljö, utgör de en gemensam plan som Mölndal ska jobba efter.

Kommunfullmäktiges tio mål – knutna till visionens fokusområden

En modig stad med en tydlig historia

 • De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern.

Mölndal förstärker Västsverige

 • Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun.
 • Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.

En hållbar stad där vi växer och mår bra

 • Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka.
 • Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt.
 • Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.
 • Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag ska öka.
 • Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.
 • I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.

Mål med internt fokus

 • Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

 

Vad tycker Mölndalsborna?

2014 frågade vi tusen Mölndalsbor vad de tycker om sin stad. Många tyckte att läget är attraktivt och att det finns ett företagsvänligt klimat här. Det fanns också de som tyckte att Mölndal saknade en egen och tydlig identitet.

Det tog vi med oss in i arbetet att förbättra Mölndal och är grunden i vårt varumärkesarbete "Bästa möjliga Mölndal. Varje dag."

När vi ställde samma frågor på nytt vintern 2018 svarade sju av tio Mölndalsbor att de uppfattar staden och dess verksamheter på ett positivt sätt. En ökning med tio procent.

Under ytan
På djupet

Vi kan göra det bästa möjliga varje dag

Vi som jobbar i Mölndals stad har ett fantastiskt uppdrag som skapar mening för många människor. Men det är också ett svårt uppdrag. Varje dag måste vi göra avväganden, prioriteringar och fatta beslut som innebär att någon blir besviken. Ibland krävs det att vi tänker och gör annorlunda. Svåra utmaningar löser vi bäst tillsammans.

Öppna och modiga

Vi ska vara öppna för att lära av våra Mölndalsbor, företag, omvärld och forskning. Här har vi ett ansvar att skapa ett lyssnande och nyfiket klimat och arenor och strukturer för att idéer ska komma fram, skapas och förverkligas. Om vi ska klara att vara det bästa möjliga vi kan varje dag måste vi våga pröva nya saker.

Kollegialt förtroende och tillit

Vi som jobbar i Mölndals stad kan tillsammans göra skillnad. Och om vi ska vara vårt bästa möjliga Mölndal varje dag måste det börja i förtroende för varandra. Genom att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter möjliggör vi varandra, och känner oss trygga med att vi gör rätt saker. Dialog präglar vårt arbetssätt och genom att tänka tillsammans blir vi mer kreativa och fattar kloka beslut. Vi vågar också tro på fattade beslut och dra lärdom av dem. Det hindrar oss förstås inte från att ifrågasätta, alltid med bästa möjliga Mölndal i sikte.

 

Hållbar utveckling

För att våra barn och barnbarn – och deras barn och barnbarn – ska kunna leva i ett hälsosamt Mölndal har vi en viktig roll att spela precis just nu. Det arbete vi gör ska skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Minskade koldioxidutsläpp är ett mål vi jobbar mot. Idag står biltrafiken i Mölndal för hälften av utsläppen, därför är en av utmaningarna framöver att göra andra transportslag mer attraktiva att använda.

Under ytan
På djupet

Varför miljömål?

Miljömålen handlar om livet. Vi ska överleva, vilket betyder att människan inte ska utsättas för hälsoskadliga utsläpp eller gifter. Vi ska fortleva, vilket innebär att vi som lever nu inte får rycka undan förutsättningarna för kommande generationer. Och det ska vara värt att leva, vilket betyder att våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma, att vi ska må bra och ha tid och plats för rekreation och naturupplevelser.

Hur ska Mölndal agera?

Mölndals stad ska verka för ett samhälle där vi förenar miljömässig balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Arbetet med en hållbar utveckling är en strategisk fråga för oss. Vi ska genom vårt arbete skapa goda förutsättningar för och främja en hållbar utveckling i Mölndal som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö.

Detta gör vi genom att:

 • Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som är nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.
 • Låta hållbar utveckling genomsyra hela vår verksamhet.
 • Aktivt främja en hållbar samhällsutveckling.
 • Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva.
 • Aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Mölndals stad.