Bidrag för enskilda vägar

En vägsamfällighet är en förening som har ansvar för skötseln av en eller flera vägsträckor. De kan söka bidrag från kommun och stat för vägar som allmänhet har tillgång till.

Vägsamfälligheten har hand om enskilda vägar, de är väghållare. De kan söka driftsbidrag från Mölndals stad och Trafikverket för barmarksunderhåll samt vinterväghållning. Det går också att söka extra upprustningsbidrag.

Barmarksunderhåll omfattar till exempel dikesrensning, beläggningsunderhåll, grusning, hyvling och dammbindning. Bidrag för vinterväghållning omfattar bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning. Tömning av dagvattenbrunnar ingår också i underhållet.

Du hittar mer information om statsbidrag hos Trafikverket.

Riksförbundet för enskilda vägar sysslar med frågor som har med det enskilda vägnätet att göra. Därifrån kan du få råd om bland annat teknik, juridik och ekonomi.

Sök driftsbidrag från Mölndals stad

När en vägsamfällighet söker kommunalt bidrag första gången ska ansökan skickas till Mölndals stad, bidraget kommer att beslutas för en femårsperiod. Bidraget betalas i efterskott för varje kalenderår. Vid eftersatt underhåll eller om vägen stängs utan tillstånd betalas inte bidraget ut innan bristerna är åtgärdade.

Kriterier för bidrag

För att bidrag ska godkännas för en vägsträcka, måste dissa kriterier vara uppfyllda:

1. Vägen ska vara i gott skick, minst 500 meter lång och uppfylla minst ett av följande syften:

 • En viktig utfartsväg eller uppsamlingsväg för boende
 • Av betydelse för andra än de som bor utmed vägen
 • En viktig genomfart eller uppsamlingsväg för näringslivet
 • En viktig uppsamlingsväg eller genomfart för friluftslivet, eller
 • En viktig uppsamlingsväg för fritidshus

2. Vägen måste vara tillgänglig för trafik på samma sätt som vägar som har statsbidrag.

3. Föreningen eller samfälligheten måste vara organiserad och ha en styrelse och stadgar som godkänts av tekniska nämnden.

Ett underskrivet och justerat protokoll från möte med vägägaren ska bifogas. I protokollet ska det framgå att:

 • Att kallelse till mötet är godkänd och att vägens ägare beslutat söka kommunalt bidrag.
 • Att en kontaktperson och bidragsmottagare är utsedd
 • Att vägägaren godkänner förutsättningarna för att få bidrag.

Det är tekniska nämnden som bestämmer hur stort bidraget blir.

Vägsamfällighetens ansvar

När en vägsamfällighet får bidrag ska de:

 • Hålla vägen i gott skick. Vägen ska vara minst tre meter bred och vara belagd med grus eller asfalt.
 • Snöröja vägen och ta upp sanden på våren.
 • Se till att vägkanterna och stödremsorna är i gott skick.
 • Se till att diken och dikestrummor är i gott skick samt att rännstensbrunnar inte är igensatta.
 • För övrigt gäller Trafikverkets regler för vägar som får statsbidrag.

Det är samfälligheten som fortsatt är väghållare och ansvariga för väghållningen, även när de har fått bidrag.

Bilda en vägsamfällighet

Om ni vill bilda en vägsamfällighet ska ni kontakta lantmäteriet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad