Häckar och buskage

Som fastighetsägare ska du hjälpa till med att förbättra trafiksäkerheten genom att klippa häcken och annan växtlighet på din tomt. Ta även hand om löv som faller på gångbanor och trottoarer.

Häck. Foto: Mabel Amber från Pixabay

Du kan göra mycket för att öka trafiksäkerheten för gående, cyklister och andra fordon. Till exempel genom att klippa din häck och hålla annan växtlighet från tomten på rätt höjd. När det är bra sikt i korsningar och vid utfarter kan vi undvika onödiga olyckor.

Klipp häcken och växtlighet

Din häck och annan växtlighet får inte:

 • skymma sikten för gående och trafik
 • skymma gatubelysning
 • skymma trafikskyltar
 • skymma vägmärken
 • hindra framkomlighet på gator och trottoarer.
 • blockera sopkärl eller slamtömningstank.
 • hindra sopbil, slambil eller annat servicefordon att komma fram.

Rötter från dina växter får inte påverka kör- eller gångbana.

Löv som faller på den gångyta som du ska sköta måste du ta bort. Blöta löv orsakar halka och ger då onödiga halkolyckor. Kom ihåg att ta hand om löven på ett miljöriktigt sätt.

En gatukorsning med ett hus på var sida om gatan. Häckarna är klippta i korrekt höjd.

Det här gäller för häckar vid korsningar och utfarter

För att ha bra sikt finns det som kallas sikttriangeln. Växtligheten inom sikttriangeln ska inte vara högre än 80 cm över gatuplanet. Sikttriangeln räknar du från körbanan, eventuell trottoar ska alltså räknas in i sträckorna som anges nedan.

 1. När din fastighet gränsar till en gatukorsning, det vill säga är en hörntomt, är sikttriangeln 10 meter längs gatan i båda riktningar räknat från korsningen.
 2. Vid utfarter från din tomt, till exempel garageuppfarten, är sikttriangeln
  2,5 meter in på din tomt och 2,5 meter längs med gatan.
 3. Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din fastighet, sträcker sig sikttriangeln 5 meter in på gång- eller cykelvägen och 10 meter längs gatan.

Tänk också på eventuella kärl eller staket så de inte stör sikten.

En utfart från en fastighet med garage. Häcken är klippt så att gående och andra bilister ser om någon kör ut.

Tänk på växter som inte är häckar

För dig som har träd eller buskar vars grenar växer över gångbanan eller vägen utanför din tomtgräns måste du ta hänsyn till följande så att personer och fordon kan passera:

 • Över gångbanan och trottoaren ska det vara minst 2,5 meters fri höjd.
 • Över cykelbanor ska det vara minst 3,2 meters fri höjd.
 • Över körbana ska det vara minst 4,6 meters fri höjd.

Växter får inte sticka ut i körbanan eller gångbanan så de påverkar den fria höjden. Den får inte heller dölja belysning eller vägskyltar.

Tänk på hur du planterar dina växter så att de eller deras rötter i framtiden inte påverkar körbanor eller trottoarer.

Sopa löv och städa trottoaren eller gångytan - året runt

Som fastighetsägare ska du sopa bort löv, kvistar och annat som samlas på trottoaren eller gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta bort löv som täcker gatubrunnar inom gångytan så att dagvatten kan rinna undan. Tryck inte ner löven i brunnen, då blir det stopp och stor risk för översvämning.

På våren ska du även tänka på att sopa ut grus från trottoaren innan vi sopar gatan, vilket oftast sker i april.

Vad är gångyta?

Gångytan är trottoaren utanför din fastighet och är till för att gående ska kunna gå förbi din fastighet. Om trottoar saknas helt på gatan räknas 1 meter av gatan som gångyta.

Du kan också ansvara för gångbanor upp till 7 meter från din fastighetsgräns, enligt Mölndals stads föreskrifter för gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Stadens lövsopning

Mölndals stads entreprenör börjar normalt sopa löv i stor skala på de gator som staden ansvarar för i slutet av oktober.

Lövsopning pågår dessutom löpande på till exempel cykelvägar och i backar för att motverka lövhalka där. Då löv faller olika kommer det alltid att finnas löv på gatan medan det fortfarande finns kvar löv på träden.

Ta hand om trädgårdsavfallet på rätt sätt

Kvistar, grenar och löv ska du lämna på återvinningscentralen. Du får inte lägga det i skogen, det räknas som nedskräpning! Du kan beställa ett trädgårdskärl för att enkelt göra dig av med trädgårdsavfallet.

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall mellan 1 maj och 30 september i detaljplanelagda områden och där det finns samlad bebyggelse. Även annan tid kan eldningsförbud införas, håll koll på vad räddningstjänsten säger.

Mer information

Du har också ett ansvar på vintern för snöröjning och halkbekämpning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad