Bilda förening

Är ni en grupp som brinner för ett gemen­samt intresse? Då kan ni bilda en före­ning ganska lätt.  I en före­ning kan man under demo­krat­iska former utveckla ett enga­ge­mang eller en idé till­sam­mans med andra .

När ni startar en förening ska ni ha en till­fällig styrelse, en interims­styrelse. Denna styrel­se skriver för­slag till stadgar. Stadgarna är före­ningens reg­ler. Dessa stadgar disku­teras och beslutas om på före­ning­ens första medlems­stämma/årsmöte.

När ni har beslutat om stadgar, namn och styrelse är en ideell före­ning bildad. En ideell före­ning är en så kallad juridisk person.

Årsmötet är det viktigaste mötet i före­ningen. Då väljer alla med­lem­mar en styrelse, val­bered­ning och revi­sorer. Det är även på års­mötet som ni bestäm­mer vad före­ningen ska arbeta med. Styrel­sen leder före­ningens arbete mellan med­lems­stämmorna.

Du kan få mer infor­ma­tion och kun­skap om att bilda och verka i en förening i vår broschyr "Att bilda en förening" Pdf, 39.6 kB. och på forening.se

Du är välkommen att kontakta Föreningsservice om du har några frågor.

Relaterad information

Kontakt

Föreningsservice
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
031-315 16 43
031-315 16 75
foreningsservice@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad