Hälsa och livsstil

I Mölndal finns goda förutsättningar för hälsosamma val. Din hälsa påverkas av olika faktorer. Goda levnadsvanor, familj och vänner, en meningsfull sysselsättning, bra boendemiljö, en stabil ekonomi, utbildning och möjligheten att kunna påverka ditt eget liv är exempel på faktorer som bidrar till en god hälsa.

Folkhälsa i Mölndal

Folkhälsa i Mölndal arbetar för en jämlik hälsa för alla. För att minska skillnader mellan olika grupper främjar vi fysisk, psykisk och social hälsa och förebygger ohälsa.

Tillsammans med Mölndalsborna identifierar vi behov för att stärka invånarnas hälsa. Vi fokuserar särskilt på grupper som riskerar ohälsa och utanförskap.

Vi sprider hälsofrämjande kunskap. Vi stöttar och driver insatser och projekt i samverkan med verksamheter i staden, föreningar, organisationer och myndigheter.

Vi arbetar utifrån Folkhälsorådets handlingsplan.

Drogförebyggande arbete

Folkhälsosamordnarna arbetar i nära samverkan med stadens brottsförebyggande samordnare och kommunpolis.

En del av det drogförebyggande arbetet är att främja en idrott fri från alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS. Mölndal stad har tillsammans med idrottsföreningar i Mölndal gjort en gemensam ANDTS-policy Pdf, 1.2 MB., checklista och handlingsplan. Pdf, 1 MB.

Information för intresserade föreningar:

Föräldraskapsstöd

Du som är förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv. Med föräldraskapet kommer särskilda rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen.

Kommunen erbjuder dig som är förälder, bonusförälder, anhörig och annan viktig vuxen stöd i ditt föräldraskap genom olika föräldra­skapskurser bland annat föräldraskapskurser på olika språk och föräldrautbildningen Komet.

Skolan som arena

Vi arbetar aktivt tillsammans med skolorna i Mölndal i frågor som rör våldsprevention, fysisk aktivitet och för att minska hot och kränkningar i skolan.

Riktade förebyggande insatser

Vi arbetar med riktade insatser för ökad inkludering och integration för att minska skillnader mellan befolkningen.

Vi håller bland annat i hälsokurser och simskola för nyanlända.

Vi arbetar också med att öka möjligheten för barn och unga med funktionsnedsättning att göra sina röster hörda och delta i den öppna fritidsverksamheten.

 

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad