Safjällets natur­reservat

I naturreservatet Safjället, ett bergsparti alldeles norr om Möln­dals innerstad, kan du vandra genom tusentals år av kommunens för­historia. Om­rådet är rikt på forn­minnen. Det är lätt att fanti­sera om forn­tidens landskap när du tittar ut över Fässbergs­­dalen och Möln­dalsåns dalgång.

Natur

Tidigare var Safjället kalt och avbetat, men plantering och spontan igen­växning har gett det nuvarande utse­endet. Här finns både björkskog, barr­skog, och ädellövskog med bok, ask och ek. Det finns gott om rå­djur, men även älg, skogshare och mor­kulla.

Inom området finns tre dam­mar: Indiandammen, Bergs­kanalen och Änderdammen, eller Ändis som den också kallas. Bergskanalen och Ändis är från början kärr som har dämts upp för att ge lite mer öppet vatten.

Upplev Safjället

I Safjället finns elljusspår med varie­rande längder på 0,9, 1,9 eller 2,5 km.

Det finns flera grillplatser runt om i området om du vill ta en picknick med grill eller ved under vackra dagar. Kom ihåg att släcka elden efter dig. Du får inte elda eller grilla på andra platser inom Safjället än på de som är iordningsställda för grillning!

Det finns även utegym i området.

Hitta till Safjällets natur­reservat

Du kan komma till området från flera håll. Från Wallins­gatan är det en lång brant backe. Från Krokslättshållet kan du bland annat komma från Krok­slätts­vallen.

Bra hållplatser är Bifrost, Krokslätts fabriker eller Krok­slätts torg. Kommer du med bil kan Krokslättsvallen vara ett bra alternativ för parkering.

Regler i Safjällets naturreservat

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan plats än i av staden byggda eldplatser
  • ha med dig hund som inte är kopplad
  • köra motorfordon, gäller även moped
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Det är för fastighetsägare förbjudet att:

  • uppföra byggnad annat än för friluftslivets ändamål
  • anlägga bilvägar
  • bedriva skogsbruk och skogsvård annat än enligt upprättad skötsel­plan
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Utan tillstånd av kommun­styrelsen i Mölndals stad är det för fastighets­ägare förbjudet att:

  • dra fram mark- eller luft­ledningar
  • spränga, schakta, fylla, tippa, avleda vatten eller utföra liknande åtgärder som inte är en del av det normala underhållet enligt skötselplan.

Läs om Safjället hos Länsstyrelsen.

Fornminnen

Safjället är rikt på fornminnen. De äldsta lämningarna är två hällkistor, där man bland annat har hittat smycken och flinta­skärvor. På bergets sydöstra del finns ett gravröse som plund­rats en gång i tiden. Högre upp ligger ett röse från bronsåldern som förstördes när man använde dess stenar till ett kvarnbygge. På sydöstra änden av Bergåsen finns rester av en fornborg.

Stigar och skyltning gör det lätt för dig att hitta de olika lämning­arna, de är en del av Mölndals natur- och kultur­vand­ring.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad