Safjällets natur­reservat

I naturreservatet Safjället, ett bergsparti alldeles norr om Möln­dals innerstad, kan du vandra genom tusentals år av kommunens för­historia.

Bild på ett stenröse i naturen.

Natur

Det är lätt att fanti­sera om forn­tidens landskap när du tittar ut över Fässbergs­­dalen och Möln­dalsåns dalgång.

Tidigare var Safjället kalt och avbetat, men plantering och spontan igen­växning har gett det nuvarande utse­endet. Här finns både björkskog, barr­skog, och ädellövskog med bok, ask och ek. Det finns gott om rå­djur, men även älg, skogshare och mor­kulla.

Inom områ­det finns tre dammar, Indian­dammen, Bergskanalen och Änder­dammen, eller Ändis, som den också kallas. Bergs­kanalen och Ändis är från början kärr som har dämts upp för att ge lite mer öppet vatten, men som nu åter ska få växa igen.

Upplev Safjället

I Safjället finns elljusspår med varie­rande längder på 0,9, 1,9 eller 2,5 km.

Det finns flera grillplatser runt om i området om du vill ta en picknick med grill eller ved under vackra dagar. Kom ihåg att släcka elden efter dig. Du får inte elda eller grilla på andra platser inom Safjället än på de grillplatser som Mölndals stad har byggt.

Det finns även ett utegym.

Hitta till Safjällets natur­reservat

Du kan komma till området från flera håll. Från Wallins­gatan är det en lång brant backe. Från Krokslättshållet kan du bland annat komma från Krok­slätts­vallen.

Bra hållplatser är Bifrost, Krokslätts fabriker eller Krok­slätts torg. Kommer du med bil kan Krokslättsvallen vara ett bra alternativ för parkering.

Tänk på att Safjället är ett naturreservat. Du måste följe reglerna som gäller vilket bland annat innebär att hunden alltid ska vara kopplad.

Regler i Safjällets naturreservat

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan plats än i av staden byggda eldplatser
  • ha med dig hund som inte är kopplad
  • köra motorfordon, gäller även moped
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Det är för fastighetsägare förbjudet att:

  • uppföra byggnad annat än för friluftslivets ändamål
  • anlägga bilvägar
  • bedriva skogsbruk och skogsvård annat än enligt upprättad skötsel­plan
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Utan tillstånd av kommun­styrelsen i Mölndals stad är det för fastighets­ägare förbjudet att:

  • dra fram mark- eller luft­ledningar
  • spränga, schakta, fylla, tippa, avleda vatten eller utföra liknande åtgärder som inte är en del av det normala underhållet enligt skötselplan.

Läs om Safjället hos Länsstyrelsen.

Kulturvandra och upptäck fornminnen

Safjället är rikt på fornminnen. Här finns gravar från både sten-, brons- och järnålder samt rester av en fornborg. Med en enastående utsikt över Fäss­bergs­dalen och Mölndals­åns dalgång kan du fantisera om forn­tidens landskap.

De äldsta lämningarna är två hällkistor, där man bland annat har hittat smycken och flinta­skärvor. På bergets sydöstra del finns ett gravröse som plund­rats en gång i tiden. Högre upp ligger ett röse från bronsåldern som förstördes när man använde dess stenar till ett kvarnbygge. På sydöstra änden av Bergåsen finns rester av en fornborg.

Stigar och skyltning gör det lätt för dig att hitta de olika lämning­arna.

För information om Safjället, se Mölndals stadsmuseums broschyr "Natur- och kultur­vandra". Pdf, 4.8 MB.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad