Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Safjällets naturreservat

I naturreservatet Safjället, ett bergsparti alldeles norr om Mölndals innerstad, kan du vandra genom tusentals år av kommunens förhistoria. Området är rikt på fornminnen. Det är lätt att fantisera om forntidens landskap när du tittar ut över Fässbergsdalen och Mölndalsåns dalgång.

Fornminnen

Safjället är rikt på fornminnen. De äldsta lämningarna är två hällkistor, där man bland annat har hittat smycken och flintaskärvor. På bergets sydöstra del finns ett gravröse som plundrats en gång i tiden. Högre upp ligger ett röse från bronsåldern som förstördes när man använde stenarna till ett kvarnbygge. På sydöstra änden av Bergåsen finns också rester från en fornborg. Stigar och skyltning gör det lätt för dig att hitta de olika lämningarna, en del av natur- och kulturvandringen.

Natur

Tidigare var Safjället kalt och avbetat, men plantering och spontan igenväxning har gett det nuvarande utseendet. Här finns både björkskog, barrskog och ädellövskog med bok, ek och ask. Det finns gott om rådjur, men även älg, skogshare och morkulla.

Inom området finns tre dammar: Indiandammen, Bergskanalen och Änderdammen eller Ändis. Bergskanalen och Ändis är från början kärr som har dämts upp för att ge lite mer öppet vatten.

Regler i Safjällets naturreservat

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan plats än i av staden byggda eldplatser
  • medföra hund som inte är kopplad
  • framföra motorfordon, även moped
  • skada kulturhistoriska lämningar

Det är för fastighetsägare förbjudet att:

  • uppföra byggnad annat än för friluftslivets ändamål
  • anlägga bilvägar
  • bedriva skogsbruk och skogsvård annat än enligt upprättad skötselplan
  • skada kulturhistoriska lämningar

Utan tillstånd av kommunstyrelsen i Mölndals stad är det för fastighetsägare förbjudet att:

  • dra fram mark- eller luftledningar
  • spränga, schakta, fylla, tippa, avleda vatten eller utföra liknande åtgärder som inte är en del av det normala underhållet enligt skötselplan.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-09 14.12