Safjällets naturreservat

I naturreservatet Safjället, ett bergsparti alldeles norr om Mölndals innerstad, kan du vandra genom tusentals år av kommunens förhistoria. Området är rikt på fornminnen. Det är lätt att fantisera om forntidens landskap när du tittar ut över Fässbergsdalen och Mölndalsåns dalgång.

Fornminnen

Safjället är rikt på fornminnen. De äldsta lämningarna är två hällkistor, där man bland annat har hittat smycken och flintaskärvor. På bergets sydöstra del finns ett gravröse som plundrats en gång i tiden. Högre upp ligger ett röse från bronsåldern som förstördes när man använde stenarna till ett kvarnbygge. På sydöstra änden av Bergåsen finns också rester från en fornborg. Stigar och skyltning gör det lätt för dig att hitta de olika lämningarna, en del av natur- och kulturvandringen.

Natur

Tidigare var Safjället kalt och avbetat, men plantering och spontan igenväxning har gett det nuvarande utseendet. Här finns både björkskog, barrskog och ädellövskog med bok, ek och ask. Det finns gott om rådjur, men även älg, skogshare och morkulla.

Inom området finns tre dammar: Indiandammen, Bergskanalen och Änderdammen eller Ändis. Bergskanalen och Ändis är från början kärr som har dämts upp för att ge lite mer öppet vatten.

Upplev Safjället

I Safjället finns ett elljusspår med varierande längder på 0,9, 1,9 eller 2,5 km.

Det finns flera grillplatser runt om i området om du vill ta en picknick med grill eller ved under vackra dagar. Kom ihåg att släcka elden efter dig. Du får inte elda eller grilla på andra platser än de som är iordningsställda inom Safjället!

Det finns även utegym i området.

Hitta till Safjällets naturreservat

Se karta över Safjället.

Du kommer till området från flera håll. Från Wallinsgatan är det en lång brant backe. Från Krokslättshållet kan du komma från Krokslättsvallen bland annat.

Bra hållplatser är Bifrost, Krokslätts fabriker eller Krokslätts torg. Kommer du med bil kan Krokslättsvallen vara ett bra alternativ för parkering.

Regler i Safjällets naturreservat

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan plats än i av staden byggda eldplatser
  • medföra hund som inte är kopplad
  • framföra motorfordon, gäller även moped
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Det är för fastighetsägare förbjudet att:

  • uppföra byggnad annat än för friluftslivets ändamål
  • anlägga bilvägar
  • bedriva skogsbruk och skogsvård annat än enligt upprättad skötselplan
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Utan tillstånd av kommunstyrelsen i Mölndals stad är det för fastighetsägare förbjudet att:

  • dra fram mark- eller luftledningar
  • spränga, schakta, fylla, tippa, avleda vatten eller utföra liknande åtgärder som inte är en del av det normala underhållet enligt skötselplan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad