50 år tillsammans - sam­man­slag­ningen 1971

Under 2021 uppmärk­sammar vi att vår kommun fyller 50 år. Det är 50 år sedan de tre kommun­delarna Kållered, Lindome och Mölndal gick ihop och till­sam­mans bildade en stor kommun.

Mölndals jubileumsmärke, Mölndal helt hundra.

En framtidskommun

Det nya Mölndal lanserades som en fram­tids­kommun och en plats för ung­domen att växa. Det var den så kallade sam­man­­lägg­­nings­­dele­­ga­­tionen för Mölndals kommun som arbetade för sam­­man­­slag­­ningen.

Dramatik i Lindome

Sammanslagningen föregicks av år av över­lägg­ningar, protester och männi­skor som var för eller emot förslaget. I Lindome vållade för­slaget stor debatt, och efter röst­ningen över­klagades beslutet.

Socialdemokraterna och VPK drev frågan om stor­kommun, medan Center­partiet och Mode­raterna var emot. Folkpartiet fick en våg­mästar­roll, och efter ett drama­tiskt avgörande fick ja-sidan majoritet när sju av nio liberaler röstade för.

Växtvärk i Kållered

För Kållered var situationen en annan. Den lilla kommunen växte snabbt, och den kommu­nala orga­ni­sa­tionen hängde inte med. Det fanns inga anställda tjänste­personer utan det var de folk­valda poli­ti­kerna som utförde det prak­tiska kommu­nala arbetet.

För Kållered innebar kommun­sam­man­slag­ningen en nöd­vän­dig för­än­dring. Den lilla kommunen skulle annars inte klara av att expan­dera i den takt som en växande befolk­ning krävde, berättar Staffan Bjerrhede, ord­förande i Kålle­reds Hem­bygds­förening.

Mindre motstånd i Mölndal

I Mölndal gav frågan om de tre kom­mun­ernas kom­mande sam­man­slag­ning inte upp­hov till någon större debatt. Den idag 94-årige Sven-Olof Olsson satt vid tiden för kommun­sam­man­slag­ningen i social­nämnden i Mölndal för Center­partiet. Han har alltid bott i Mölndal, och även om han själv inte röstade om kom­mun­sam­man­slag­ningen minns han hur det var.

Som Mölndals­politiker var Sven-Olof Olsson ensam om att tycka att Lindome inte borde upp­gå i Mölndals kommun. Men i efter­hand tycker han ändå att det var en bra lösning.

- I många andra kommuner som hade sam­man­lägg­ningar under den tiden var det mycket protes­ter både innan och efter kommun­erna slagits ihop. Så var det inte alls i Mölndal, utan efter sam­man­lägg­ningen lade sig alla kon­flikter och sam­arbetet funge­rade bra, och har fort­satt att göra det, säger Sven-Olof Olsson.

Jubileumsåret 2021

Under jubileumsåret 2021 vill vi upp­märk­samma våra 50 år till­sam­mans som kommun. Det kom­mer bland annat att upp­märk­sam­mas på flera av våra hem­bygds­gårdar i kommunen och genom olika arran­ge­mang i kommun­delarna under året, med betoning på hösten, och bero­ende på hur coronaläget utvecklar sig. Håll dig upp­daterad här på molndal.se – 50 år tillsammans.

Kontakt

Jubileum
Projektgruppen för Mölndals jubileer
jubileum@molndal.se
031-315 16 59
50 år tillsammans, jubileumsåret 2021
Mölndal helt 100, jubileumsåret 2022

Dela på:

Senast uppdaterad