Kulturstöd

Information till dig som är kulturaktör i Mölndal om hur du kan söka bidrag och stöd från Mölndals stad och andra. Både för kultur­föreningar och för dig som är enskild kultur­utövare.

Stöd, bidrag och stipen­dier från Mölndals stad

Bidrag och stöd för kultur­föreningar

I Mölndal finns flera olika typer av stöd och bidrag att söka för före­ningar. Tänk på att stöden inte täcker hela kostnaden. I de flesta stöd behöver minst 50 procent täckas av andra finan­siärer, andra intäkter eller av föreningen själv. Om man vill söka bidrag utan att vara en förening kan man samverka med en förening och skapa projektet tillsammans.

De stöd och bidrag som är särskilt aktuella för kultur­före­ningar är:

  • Kulturarvsstöd. För före­ningar som bedriver en regelbunden kultur­arvs­­verk­samhet samt anord­nar publik verksam­het som äger rum i kommu­nen. Sista ansökningsdag 2022 var 1 mars.
  • Arrangemangs- och projektstöd. För föreningar som vill anord­na publika projekt och arrangemang i Mölndal. Söks löpande under året.
  • Utvecklingsstöd. För föreningar som vill arbeta med nya mål­grupper och verksamheter. Söks löpande under året.
  • Nystartbidrag. Bidraget ska underlätta bildandet av nya föreningar samt göra det lättare för före­ningar att driva verksam­het de första sex månad­erna. Söks löpande under året.
  • Investeringsbidrag. För föreningar som vill anpassa eller bygga om anlägg­ningar som huvud­sakligen används till barn- och ungdomsverksamhet. Söks löpande under året. Föreningar med verksam­het för barn och unga kan även söka medlems-, aktivitets- och lokalbidrag.

Alla föreningsbidrag och om hur du söker.

Stipendier för kultur­före­ningar och enskilda kultur­utövare

Mölndals stad delar varje år ut två stipendier till kulturutövare. Sista ansökningsdag för arbets­stipendium och kulturstipen­dium är 1 mars:

  • Arbetsstipendium konst och kultur. Stipendiet är på upp till 50 000 kronor och delas ut varje år till en professionell kultur­arbetare eller konstnär som bor eller verkar i Mölndal.
  • Kulturstipendium. Stipendiet på 10 000 kronor delas ut varje år till en enskild person, ett nätverk eller en förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv.

Stöd, bidrag och stipen­dier från andra aktörer

Västra Götalandsregionen delar ut olika kulturstöd och stipen­dier till det fria kulturlivet.

Kontakta oss

Vi som arbetar med kultur­utveckling i Mölndals stad vill gärna kunna kom­ma i kontakt med dig som är konstnär eller kulturaktör i kommun­en för infor­mation, inbjudningar, utlysningar och dialog.

Vi önskar därför att du skriver in dina uppgifter i e-tjänsten Kulturaktörer i Mölndal. Då kan vi rikta informa­tionen rätt. Om du vill kan vi också förmedla information vidare när vi får förfrågningar som kan intres­sera dig eller förmedla informa­tion om dig till exempelvis uppdragsgivare.

Dela på:

Senast uppdaterad