Kulturstöd

Information till dig som är kulturaktör i Mölndal om hur du kan söka bidrag och stöd från Mölndals stad och andra. Både för kultur­föreningar och för dig som är enskild kultur­utövare.

Kulturstöd från Mölndals stad

Snabba kulturstödet är ett mindre stöd för nya aktörer och snabba idéer.

Vilka kan söka?

 • Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, bolag och privatpersoner.

Villkor för att beviljas stöd:

 • Det ska vara ett kulturprojekt, till exempel filmvisning, utställning, konsert, festival med mera.
 • Det ska vara ett arrangemang i projektform, det vill säga med en tydlig början och ett tydligt slut.
 • Projektet måste rikta sig till en publik och vara öppet för allmänheten att ta del av. Du får ta ut biljettkostnad av dina besökare men en besökare ska inte behöva vara medlem eller teckna medlemskap för att kunna delta.
 • Det publika mötet måste ske inom kommunens geografiska område.
 • Du kan maximalt ansöka om 10 000 kr. Eventuellt överskott efter projektets slut ska alltid återbetalas till Kultur- och fritidsförvaltningen.
 • En och samma sökande kan beviljas max två stöd per år.

Stöd beviljas inte för:

 • Redan genomförda projekt.
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer som kan bära projektet ekonomiskt utan kulturstöd.
 • Projekt som enbart kommer en sluten målgrupp till del.
 • Projekt som inte riktar sig till en publik.
 • Ansökningar där stödet huvudsakligen ska utgöra ersättning till den sökande.
 • Utbetalning till välgörenhet.
 • Inköp av utrustning, till exempel datorer eller filmkameror.
 • Inköp av alkohol.

Vid bedömning tas hänsyn till:

 • Om den sökande är en ny aktör i Mölndal
 • Om projektet kan ge den sökande mer erfarenhet som kulturaktör
 • Om projektet kan vitalisera kulturlivet i Mölndal
 • Om projektet överensstämmer med Kultur- och fritidsnämndens mål:
  Bidra till en attraktiv stad och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att öka tillgången och nyttjandet av kultur, idrott och fritid för alla Mölndalsbor.
  Synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid genom fem effektmål: stärkt demokrati, meningsfull fritid, livslångt lärande, livslång hälsa och sociala sammanhang.
  och de nationella kulturpolitiska målen, som inleds med:
  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Vid bedömning tas också hänsyn till:

 • Genre, målgrupp och geografisk spridning inom kommunen så att det på årsbasis blir en god variation.
 • Kvalitet och genomförbarhet.
 • Relevans för Mölndals stads invånare.
 • Tidigare beviljade ansökningar. Mottagare kan under ett år erhålla flera olika kulturstöd från Mölndals stad men måste säkerställa och bevisa att stöden avser olika ändamål. Om mottagaren redan har ett kulturstöd från Mölndals stad prioriteras den lägre vid kompletterande ansökningar.

När kan du söka:

Mellan 1 februari och 31 maj. Handläggning sker löpande och du får besked cirka fyra veckor efter att du skickat in din ansökan.

Här söker du Snabba kulturstödet:

Ansökan Snabba kulturstödet.

För kulturprojekt och kulturarrangemang som genomförs i Mölndal.

Vilka kan söka?

 • Ideella föreningar

Villkor för att beviljas stöd:

 • Det ska vara ett kulturprojekt, till exempel filmvisning, utställning, konsert, festival med mera.
 • Det ska vara ett arrangemang i projektform, det vill säga med en tydlig början och ett tydligt slut.
 • Projektet måste rikta sig till en publik och vara öppet för allmänheten att ta del av. Du får ta ut biljettkostnad av dina besökare men en besökare ska inte behöva vara medlem eller teckna medlemskap för att kunna delta.
 • Det publika mötet måste ske inom kommunens geografiska område.
 • Du kan maximalt ansöka om 50 000 kr och upp till 50% av den totala projektbudgeten. Resterande 50% måste täckas av annan finansiering, till exempel försäljning, medfinansiärer, sponsorer. Eventuellt överskott efter projektets slut ska alltid återbetalas till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Stöd beviljas inte för:

 • Redan genomförda projekt.
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer som kan bära projektet ekonomiskt utan kulturstöd.
 • Projekt som enbart kommer en sluten målgrupp till del.
 • Projekt som inte riktar sig till en publik.
 • Ansökningar där stödet huvudsakligen ska utgöra ersättning till den sökande.
 • Utbetalning till välgörenhet.
 • Inköp av utrustning, till exempel datorer eller filmkameror.
 • Inköp av alkohol.

Vid bedömning tas hänsyn till:

 • Om projektet kan vitalisera kulturlivet i Mölndal
 • Om projektet överensstämmer med Kultur- och fritidsnämndens mål:
  Bidra till en attraktiv stad och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att öka tillgången och nyttjandet av kultur, idrott och fritid för alla Mölndalsbor.
  Synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid genom fem effektmål: stärkt demokrati, meningsfull fritid, livslångt lärande, livslång hälsa och sociala sammanhang.
  och de nationella kulturpolitiska målen, som inleds med:
  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Vid bedömning tas också hänsyn till:

 • Genre, målgrupp och geografisk spridning inom kommunen så att det på årsbasis blir en god variation.
 • Kvalitet och genomförbarhet.
 • Relevans för Mölndals stads invånare.
 • Tidigare beviljade ansökningar. Mottagare kan under ett år erhålla flera olika kulturstöd från Mölndals stad men måste säkerställa och bevisa att stöden avser olika ändamål. Om mottagaren redan har ett kulturstöd från Mölndals stad prioriteras den lägre vid kompletterande ansökningar.

När kan du söka:

Det finns två ansökningsperioder:
Period 1: Mellan 1 februari och 1 mars. Beslut meddelas senast den 2 maj.
Period 2: Mellan 1 augusti och 1 september. Beslut meddelas senast den 4 november.

Här söker du Projektstöd kultur:

Ansökan Projektstöd kultur.

Vilka kan söka?

 • Ideella föreningar med etablerad (minst tre år) och dokumenterad publik kulturverksamhet i Mölndal av hög kvalitet. Exempelvis arrangörsföreningar, utövarföreningar, kulturarvsföreningar, ateljéföreningar, etniska föreningar som levandehåller kultur och traditioner med flera.
 • Verksamheten ska genomföras i Mölndal och vara tillgängligt för invånarna.

Villkor för att beviljas stöd:

 • Ansökan ska gälla föreningens löpande verksamhet inklusive aktiviteter och arrangemang.
 • Maxbelopp 100 000 kronor per år.
 • Verksamhetsstödet beviljas för ett år.

Stöd beviljas inte för:

 • Projekt.

Vid bedömning tas hänsyn till:

 • Om föreningen bedriver en etablerad verksamhet med hög konstnärlig/kulturell kvalitet. Verksamhetsstödet kan också ges till kulturverksamheter som bedöms vara särskilt kulturpolitiskt värdefulla för Mölndals stad.
 • Hur många och/eller vilka som engageras i verksamheten.
 • Föreningens andra finansiärer, intäkter och andra egna insatser. Flera finansieringskällor räknas som en styrka eftersom det ökar chanserna att kunna bedriva verksamhet långsiktigt samt genomföra aktiviteter och arrangemang.
 • Om projektet överensstämmer med Kultur- och fritidsnämndens mål:
  Bidra till en attraktiv stad och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att öka tillgången och nyttjandet av kultur, idrott och fritid för alla Mölndalsbor.
  Synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid genom fem effektmål: stärkt demokrati, meningsfull fritid, livslångt lärande, livslång hälsa och sociala sammanhang.
  och de nationella kulturpolitiska målen, som inleds med:
  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Vid bedömning tas också hänsyn till:

 • Genre, målgrupp och geografisk spridning inom kommunen så att det på årsbasis blir en god variation.
 • Kvalitet och genomförbarhet.
 • Relevans för Mölndals stads invånare.
 • Tidigare beviljade ansökningar. Mottagare kan under ett år erhålla flera olika kulturstöd från Mölndals stad men måste säkerställa och bevisa att stöden avser olika ändamål. Om mottagaren redan har ett kulturstöd från Mölndals stad prioriteras den lägre vid kompletterande ansökningar.
 • Den som får stöd ett år kan inte räkna med stöd nästa år utan måste söka igen och bedöms på samma sätt som andra sökande utifrån nämndens ekonomiska ramar.
 • Vid efterfrågan ska föreningen även delta på möten med staden för redovisning och dialog.

När kan du söka:

För verksamhetsåret 2024: 1 februari - 1 mars. Beslut senast 2 maj.
För verksamhetsåret 2025: 1 augusti - 1 september. Beslut senast 4 november.

Här söker du Verksamhetsstöd kultur:

Ansökan Verksamhetsstöd kultur.

För vilka?

 • För väl etablerade föreningar som tillsammans med Mölndals stad kommer överens om uppdrag inom verksamhetsområdet. Kulturstrategiska uppdrag riktas huvudsakligen till publika verksamheter i Mölndal som bedöms vara av konstnärlig eller kulturpolitisk betydelse.
 • Verksamheter som nämnden bedömer ha en särskild ställning i kommunens kulturliv och som genom sin verksamhet särskilt bidrar till genomförande av stadens vision och Kultur- och fritidsnämndens mål:
  Bidra till en attraktiv stad och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att öka tillgången och nyttjandet av kultur, idrott och fritid för alla Mölndalsbor.
  Synliggöra effekterna av kultur, idrott och fritid genom fem effektmål: stärkt demokrati, meningsfull fritid, livslångt lärande, livslång hälsa och sociala sammanhang.
 • Verksamheten ska vara etablerad samt av jämn och god kvalitet utifrån de nationella kulturpolitiska målen.
 • Föreningarna som beviljas kulturstrategiskt uppdrag ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara lokalt och regionalt relevanta och representera olika konst- och kulturuttryck.
 • En förening med Kulturstrategiskt uppdrag kan inte samtidigt erhålla Verksamhetsstöd kultur.

Vid bedömning tas hänsyn till:

 • Kvalitet och nyskapande – exempelvis professionalitet, originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet.
 • Kommunal relevans och samarbetsförmåga.
 • Social relevans och delaktighet – exempelvis verksamhet som involverar invånare och interagerar med andra verksamheter på platsen och/eller i samhället.
 • Medfinansiering - andra finansiärer, intäkter och andra egna insatser. Flera finansieringskällor räknas som en styrka eftersom det ökar chanserna att kunna bedriva verksamhet långsiktigt samt genomföra aktiviteter och arrangemang
 • Ekonomisk balans och kapacitet för genomförande - organisationens förutsättningar att bedriva verksamheten som avses i ansökan.

Process:

 • Föreningen ansöker om att en process för ett eventuellt uppdrag ska starta. Initiativet om att påbörja en process kan också komma från Kultur- och fritidsförvaltningen. Om ansökan beviljas påbörjas dialog för att ta fram uppdrag.
 • Uppdragen beslutas av Kultur- och fritidsnämnden och ges på upp till tre år.
 • Uppdraget är dialogbaserat och föreningen ska delta på ett antal möten per år för verksamhetsuppföljning.
 • Stödet utbetalas kalenderårsvis och handläggningstiden är minst 6 månader.

Här ansöker du om att påbörja en process för kulturstrategiskt uppdrag av Mölndals stad:

Ta kontakt med kultursamordnare Magdalena Fronczak, magdalena.fronczak@molndal.se

Stipendier för kultur­före­ningar och enskilda kultur­utövare

Mölndals stad delar varje år ut stipendier till kulturutövare.

Med arbetsstipendiet vill vi upp­muntra till ett kreativt och levande konst- och kultur­liv i Mölndal. Stipen­diet är på upp till 50 000 kronor och delas ut varje år till en enskild person. Stipendiet kan sökas av dig som är professionell kultur­arbetare eller konstnär som är folkbokförd i Mölndals stad eller som kommer att vistas i Mölndal för att genomföra något arbete eller projekt.

Särskilda villkor

 • Du ska ha konstnärlig högskole­utbildning eller minst tre års dokumen­terad yrkes­erfarenhet.
 • Arbetet eller projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling.
 • Ansökan ska göras av den enskilde personen som önskar komma ifråga om ett stipendium. Projektet eller arbetet kan ske i sam­arbete med andra, men det är en person som står som sökande.
 • Arbetsstipendium delas inte ut till personer som har fått stipen­diet under de senaste fem åren och kan inte sökas retroaktivt.

Kultur- och fritids­nämndens prioriteringar

 • Projekt eller arbeten som nämn­den bedömer inte ha så stor möjlighet till annan finansiering.
 • Projekt eller arbeten som nämn­den bedömer kan ha ett intresse för allmän­heten, prioriteras framför ansökningar som rör mer privata projekt.
 • För att visa på bredden i konst­när­liga uttryck i kom­munen tar kultur- och fritids­nämnden i bedöm­ningen av ansökningar bland annat hänsyn till kön, ålder och konst- eller kulturområde.

När kan du söka:

Mellan 13 september och 13 oktober.

Här söker du Arbetsstipendium konst och kultur:

Här kommer det att finnas en länk till ansökan när ansökningsperioden börjar den 13 september.

Med kulturstipendiet vill vi upp­märk­samma ambitiösa kultur­utövare i Mölndal och goda kulturinitiativ som sker i kom­munen. Stipendiet är på 10 000 kronor. Det delas ut varje år till enskild person, nätverk eller förening som har engagerat sig i och främjat kommunens kulturliv.

Du kan nominera dig själv eller någon annan. Kulturstipendiet delas inte ut till någon som redan har fått stipen­diet under de senaste fem åren.

Så gör vi ett urval

Vi strävar efter att från år till år sprida stipendiet till olika konst­områden och olika typer av kulturinitiativ, personer av olika ålder och kön.

När kan du söka:

Mellan 13 september och 13 oktober.

Här söker du Kulturstipendium:

Här kommer det att finnas en länk till ansökan när ansökningsperioden börjar den 13 september.

Ytterligare bidragsformer för ideella föreningar

I Mölndal finns flera olika typer av stöd och bidrag att söka för ideella före­ningar. De stöd och bidrag som är särskilt aktuella för kultur­före­ningar är:

 • Utvecklingsstöd. För föreningar som vill arbeta med nya mål­grupper och verksamheter. Söks löpande under året.
 • Investeringsbidrag. För föreningar som vill anpassa eller bygga om anlägg­ningar som huvud­sakligen används till barn- och ungdomsverksamhet. Söks löpande under året.
 • Föreningar med verksam­het för barn och unga kan även söka medlems-, aktivitets- och lokalbidrag.
 • Ränte- och amorteringsfritt lån. Lånet är avsett för ny-, till-, ombyggnation, renovering eller behovsanpassning av egenägda anläggningar.

Läs mer om vilka andra stöd och stipendier inom kultur och fritid som finns att söka.

Är du i dagsläget inte organiserad som en ideell förening?

 • Nystartsbidrag. Bidraget ska underlätta bildandet av nya föreningar samt göra det lättare för före­ningar att driva verksam­het de första sex månad­erna. Söks löpande under året.
 • Om du vill söka stöd utan att vara en ideell förening kan du samverka med en förening och skapa projektet tillsammans. Hör av dig till Mölndals stad på kontaktuppgifterna nedan för tips på föreningar i Mölndal att samverka med.

Stöd, bidrag och stipen­dier från andra aktörer

Västra Götalandsregionen delar ut olika kulturstöd och stipen­dier till det fria kulturlivet.

Kontakta oss

Vi som arbetar med kultur­utveckling i Mölndals stad vill gärna kunna kom­ma i kontakt med dig som är konstnär eller kulturaktör i kommun­en för infor­mation, inbjudningar, utlysningar och dialog. Vi önskar därför att du skriver in dina uppgifter i e-tjänsten Kulturaktörer i Mölndal. Då kan vi rikta informa­tionen rätt. Om du vill kan vi också förmedla information vidare när vi får förfrågningar som kan intres­sera dig eller förmedla informa­tion om dig till exempelvis uppdragsgivare.

Ta gärna kontakt med oss inför en ansökan eller om du har andra frågor:
Om du är under 20 år: Alva Pettersson, Samordnare Ung fritid, alva.pettersson@molndal.se
Om du är över 20 år: Magdalena Fronczak, Kultursamordnare vuxna och föreningar, magdalena.fronczak@molndal.se

Vanliga frågor

Vad menar vi med ett publikt möte? Ett publikt möte är öppet för allmänheten att ta del av. Arrangören är fri att ta ut biljettkostnad av besökarna, men en besökare ska inte behöva vara medlem eller teckna medlemskap för att delta.

Vad menar vi med genomförbarhet? Med genomförbarhet menar vi exempelvis om projektet eller verksamheten rimligen kan uppfylla sina mål med den föreslagna tidsramen, ekonomiska ramen osv.

Vad menar vi med kvalitet? Kvalitet kan visa sig i många former och det är upp till den sökande att beskriva så bra som möjligt vilka kvaliteter man har och önskar uppnå. Det kan exempelvis handla om de medverkandes konstnärliga meriter, den konstnärliga idén och genomförandets/metodens kvalitet.

Dela på:

Senast uppdaterad